Νοσηλευτική Υπηρεσία

//Νοσηλευτική Υπηρεσία
Νοσηλευτική Υπηρεσία2024-04-10T08:40:47+00:00

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία είναι μια από τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου με δική της ανεξάρτητη συγκρότηση και ιεραρχική διάρθρωση.

Αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε τέσσερις (4) τομείς, οι οποίοι λειτουργούν σε επίπεδο Υποδιευθύνσεων.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ κ.ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΗ

Είναι ο Διοικητικός Προϊστάμενος όλου του προσωπικού που υπάγεται στη Νοσηλευτική Υπηρεσία και ο εισηγητής στο Διοικητικό Συμβούλιο για θέματα της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

Τηλ.: 2721046176396

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

α. Παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς, σύμφωνα με τους κανόνες και τα διδάγματα της Νοσηλευτικής Επιστήμης στο πλαίσιο των κατευθύνσεων των υπευθύνων σε κάθε περίπτωση ιατρών.

β. Η προώθηση και προαγωγή της νοσηλευτικής επιστήμης, της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και της έρευνας στον τομέα αυτό.

γ. Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος του προσωπικού και των παρεχομένων υπηρεσιών.

δ. Η τήρηση των αρχών λειτουργίας του Νοσοκομείου, όπως καθορίζονται από διατάξεις νόμων, Π.Δ, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Νοσοκομείου καΙ τις αποφάσεις του Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης και του Κοινού Διοικητού αυτού.

ε. Η συνεργασία με άλλες υπηρεσίες του Νοσοκομείου.

στ. Ο διαχειριστικός έλεγχος (καταγραφή εισροών πάσης φύσεως υλικών και φαρμάκων, διάθεση και κατανάλωση αυτών) των νοσηλευτικών τμημάτων.

ζ. Η ευθύνη της ενημέρωσης, τήρησης και φύλαξης από κοινού με την ιατρική υπηρεσία, των φακέλων νοσηλείας των ασθενών.

η. Η οργάνωση, ο προγραμματισμός και η εκτέλεση νοσηλευτικών πράξεων.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΣ

Ανακοινώνεται σε όσους ενδιαφέρονται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους ασθενείς των
νοσοκομείων ή ιδιωτικών κλινικών της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου – Ηπείρου – Ιονίων Νήσων και Δυτικής
Ελλάδος, ως αποκλειστικοί νοσοκόμοι/ες για το έτος 2022 θα υποβάλλουν
αίτηση στην υπηρεσία μας από 15/11/2021 έως και 1/12/2021.

Πατήστε εδώ για να δείτε την ανακοίνωση

ΕΝΤΥΠΟ Α – 2022

ΕΝΤΥΠΟ Β – 2022