Χειρουργικός Τομέας

///Χειρουργικός Τομέας
Χειρουργικός Τομέας2024-03-14T09:37:55+00:00

Διευθυντής Χειρουργικού Τομέα & Διευθυντής Μ/Γ Τμήματος: κ.Πετράκος Γεώργιος

Ο Διευθυντής του Χειρουργικού τομέα είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό λειτουργίας των Χειρουργικών Τμημάτων του Νοσοκομείου. (Ν.2889/2001)

Ειδικότερα:

α) Εποπτεύει και ελέγχει την εφαρμογή των εκπαιδευτικών, μετεκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων του τομέα σύμφωνα με τις αποφάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου.

β) Καταρτίζει και εισηγείται τον προϋπολογισμό του τομέα, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των Διευθυντών των τμημάτων και παρακολουθεί την εκτέλεσή του.

γ) Προτείνει στον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας το πρόγραμμα τακτικών και εκπαιδευτικών αδειών του προσωπικού της Ιατρικής Υπηρεσίας του Χειρουργικού Τομέα .

δ) Αποφασίζει την κατανομή των χειρουργικών τραπεζιών μετά από γνώμη της επιτροπής χειρουργείου.

ε) Αξιολογεί και συμμετέχει στη βαθμολόγηση του ιατρικού προσωπικού του Χειρουργικού Τομέα, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν.2519/1997, καθώς και του λοιπού προσωπικού του τομέα που ανήκει στην Ιατρική Υπηρεσία.