Τμήμα Οικονομικού

Τμήμα Οικονομικού2024-04-10T08:39:31+00:00

Είναι υπεύθυνο για :

 • Το σύνολο των λογιστικών δραστηριοτήτων, την τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας, την παρακολούθηση παγίων και αποσβέσεων.

 • Την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών.

 • Την διατήρηση των αποδεικτικών στοιχείων της πιστωτικής πολιτικής.

 • Τη διαχείριση των χρημάτων του Νοσοκομείου.

 • Την έκδοση περιοδικών αναφορών της ταμιακής ρευστότητας του Νοσοκομείου,τα ισοζύγια εσόδων, εξόδων και υλικών.

 • Τις πάσης φύσεως οικονομικές συναλλαγές με ασφαλιστικούς οργανισμούς, τράπεζες, προμηθευτές κλπ (πληρωμές, επισπράξεις, έκδοση επιταγών)

 • Την προετοιμασία της μισθοδοσίας του προσωπικού, την έκδοση και τον έλεγχο των καταστάσεων μισθοδοσίας.

 • Τη σύνταξη του οικονομικού σχεδιασμού-προϋπολογισμού, τον έλεγχο παρακολούθησής του, καθώς και τον απολογισμό κατά μήνα και έτος.

 • Την κοστολόγηση ανά ιατρική πράξη και τη σύνταξη και παρακολούθηση των τμηματικών προϋπολογισμών.

 • Τον έλεγχο των αναλώσεων και των αποθεμάτων των αναλώσιμων υλικών και φαρμάκων.

 • Την έκδοση μηνιαίων αναφορών για τα οικονομικά στοιχεία του Νοσοκομείου.

 • Τη σύνταξη εκθέσεων με το λειτουργικό απολογισμό του Νοσοκομείου.

 • Την εκπόνηση των μελετών επενδύσεων (οικονομικό μέρος)

 • Την παρακολούθηση όλων των προμηθειών αναλώσιμου και μη υλικού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τη σύνταξη του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών και την οργάνωση και λειτουργία των αποθηκών του Νοσοκομείου, γενικού, υγειονομικού, τεχνικού και άλλου υλικού.

 • Τη διεξαγωγή περιοδικών και ετήσιων απογραφών και παραλαβή και χρέωση κάθε αναλώσιμου και μη υλικού.

Προϊστάμενη: Βασιλάκη Αγγελική

τηλ.: 27213  63115

fax: 27210  46113

e-mail: logist@nosokomeiokalamatas.gr

Λογιστήριο

τηλ: 27213  63110 , 111, 112

fax: 27210 46113

e-mail: logist@nosokomeiokalamatas.gr

Γραφείο Μισθοδοσίας

τηλ: 27213 63116, 117

e-mail: mistho@nosokomeiokalamatas.gr

Γραφείο Προμηθειών

τηλ: 27213 63128, 129, 130

e-mail: promithies@nosokomeiokalamatas.gr

Γραφείο Διαχείρισης Υλικού

τηλ.: 27213 63430, 438

e-mail: gr.ylikou@nosokomeiokalamatas.gr

Αποθήκη Υλικού

τηλ: 27213 63428