Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας

//Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας
Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας2022-12-21T12:12:17+00:00

Στο Νοσοκομείο μας λειτουργεί Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/τριών Υπηρεσιών Υγείας σύμφωνα με τον Ν.4368/21.02.2016 (ΦΕΚ 21/τ.Α/21.2.2016) και την υπ.αριθ. Α3δ/Γ.Π.οικ.10976/10.02.2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 662/τ.Β΄/2017).

Το πλαίσιο λειτουργίας του Γραφείου διέπεται από πλέγμα διατάξεων, οι οποίες ρυθμίζουν ζητήματα σχετικά με την προάσπιση των Δικαιωμάτων των Πολιτών και ειδικότερα εκείνων που αφορούν στην κατοχύρωση και Προστασία των Δικαιωμάτων των Ασθενών, ήτοι:

  • Ν.2071/92 (ΦΕΚ 123/τ.Α/14.7.1992), άρθρα 47 & 94-100
  • Ν.2716/99 (ΦΕΚ 96/τ.Α/17.05.1999), άρθρα 1 & 2
  • Ν.2519/97 (ΦΕΚ 165/τ.Α/21.08.1997), άρθρο 1
  • Ν.2619/98 (ΦΕΚ 132/τ.Α/19.06.1998), άρθρο 1
  • Ν.3418/05 (ΦΕΚ 287/τ.Α/28.11.2005)
  • Π.Δ.216/01 (ΦΕΚ 167/τ.Α/25.07.2001)

Στεγάζεται στην κεντρική είσοδο του Νοσοκομείου (Γραφείο Υποδοχής) και στελεχώνεται από δύο (2) διοικητικούς υπαλλήλους:

  • Αθανασοπούλου Γεωργία, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας
  • Κουρέτα Παναγιώτα, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού

Αντικείμενο και δραστηριότητες

Το Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας σε συνεργασία με κάθε συναρμόδια υπηρεσία και φορέα μεριμνά για την ενημέρωση των ασθενών για τα δικαιώματά τους κατά τη λήψη ενδονοσοκομειακών υπηρεσιών υγείας και παρακολουθεί και παρεμβαίνει για τη διασφάλιση της προστασίας τους.

Ενδεικτικά το γραφείο μεριμνά για :

α. την ενημέρωση σχετικά με τις ενδονοσοκομειακές διαδικασίες και τα δικαιώματα των ληπτών/τριων υπηρεσιών υγείας,

β. την έγκαιρη ενημέρωση των ανασφάλιστων ασθενών και των οικείων τους. για τις διαδικασίες υγειονομικής και φαρμακευτικής κάλυψής τους,

γ. την παρακολούθηση εξυπηρέτησης των ληπτών/τριών εντός του Νοσοκομείου

δ. τη συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων καθώς και τη συλλογή των θετικών εντυπώσεων,

ε. τη διευκόλυνση υποβολής αναφορών των πολιτών προς σχετικές ελεγκτικές αρχές,

στ. την παρέμβαση στις αντίστοιχες υπηρεσίες του Νοσοκομείου για την ομαλή διευθέτηση των προκυπτουσών διαφορών

ζ. την ενημέρωση του προσωπικού του Νοσοκομείου σχετικά με τις ορθές πρακτικές

η. τη διαρκή βελτίωση των διαδικασιών υποδοχής και εξυπηρέτησης των ληπτών/τριων υπηρεσιών υγείας και για την διασφάλιση των δικαιωμάτων τους

Δικαιώματα Ληπτών/ριων Υπηρεσιών Υγείας

Υποχρεώσεις Ασθενών/επισκεπτών

Η γνώμη σας μετράει

Μη διστάσετε να επισημάνετε τυχόν υποδείξεις, προτάσεις, παράπονα αλλά και θετικά σημεία της εμπειρία σας στο Νοσοκομείο  μας.

Για το σκοπό αυτό μπορείτε να απευθύνεστε:

  • Στην Προϊσταμένη του εκάστοτε Τμήματος είτε
  • Στο Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/ριων Υπηρεσιών Υγείας

Το προσωπικό του Νοσοκομείου βρίσκεται στη διάθεσή σας για να συζητήσετε οποιοδήποτε θέμα έχει προκύψει.

Για το ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ πατήστε εδώ (word) ή εδώ (pdf).

Για το ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ πατήστε εδώ (word) ή εδώ (pdf).

Επικοινωνία

Αθανασοπούλου Γεωργία: 27213 63190

Κουρέτα Παναγιώτα: 27213 63147

Fax: 27210 33666

e-mail: gyp@nosokomeiokalamatas.gr

Φόρμα επικοινωνίας