Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής

///Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής
Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής2018-12-12T10:09:25+00:00

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι:

 • Ο χειρισμός όλων των θεμάτων οργάνωσης των Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

 • Η εγκατάσταση κάθε νέας εφαρμογής πληροφορικής και η έναρξη λειτουργίας της.

 • Η διαχείρηση της κάθε εφαρμογής από συστηματικής και λειτουργικής πλευράς.

 • Η εκπαίδευση του προσωπικού του νοσοκομείου και η αποτελεσματική εκμετάλλευση των συστημάτων πληροφορικής.

 • Η συνεχής παρακολούθηση των νέων τεχνολογιών και η αξιολόγηση της δυνατότητας αξιοποίησής τους από το Νοσοκομείο.

 • Οι περιοδικές και ετήσιες εκθέσεις λειτουργίας.

 • Η διαχείριση και λειτουργία πληροφορικού εξοπλισμού, η βελτιστοποίηση της αξιοποίησης του εξοπλισμού σε συνάρτηση και με τις εφαρμογές που λειτουργούν σε κάθε τμήμα του εξοπλισμού.

 • Η εγκατάσταση και συντήρηση τοπικού ή ευρύτερου δικτύου υπολογιστών.

 • Η διαχείριση της πρόσβασης των χρηστών στο δίκτυο.

 • Η διαχείρηση της επικοινωνίας του εσωτερικού δικτύου με εξωτερικά δίκτυα.

 • Η προστασία του δικτύου και η αριστοποίηση των πόρων του δικτύου (δίσκων κλπ).

 • Η διαχείριση της απόδοσης του δικτύου και η σχεδίαση της επέκτασης του δικτύου.

 • Η κατάρτιση μελετών και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (Η/Υ κλπ).

 • Το τμήμα αναπτύσσει περιορισμένης έκτασης εφαρμογές για:

  • την επέκταση της λειτουργικότητας του δικτύου και των υποσυστημάτων της ιατρικής, νοσηλευτικής και διοικητικής υπηρεσίας.
  • την προσαρμογή ειδικών πακέτων λογισμικού, για περιορισμένης έκτασης εφαρμογές.
  • την παρακολούθηση των δεικτών ιατρονοσηλευτικής και διοικητικοοικονομικής λειτουργίας του νοσοκομείου.
  • την πρόσβαση στο διαδίκτυο.
 • Καταρτίζει το Στρατηγικό Πλάνο Πληροφορικής, με βάση τους γενικότερους στρατηγικούς στόχους του Νοσοκομείου, αλλά και τις λειτουργικές ανάγκες του.

 • Παρακολουθεί την υλοποίηση του Στρατηγικού Πλάνου και ενημερώνεται για την πορεία των έργων πληροφορικής, των τυχόν προβλημάτων ή καθυστερήσεων ή ακόμη και για τυχόν αποκλίσεις από τον αρχικά προβλεπόμενο προϋπολογισμό έργων.

 • Υποβάλλει και δέχεται προτάσεις προς και από τα αρμόδια τμήματα για την εκπόνηση των μελετών και την παρακολούθηση των διαδικασιών που σχετίζονται με την εγκατάσταση των νέων συστημάτων πληροφορικής.

 • Είναι υπεύθυνο για τη λήψη και γενικά τη συλλογή πληροφοριών από τα διάφορα υποσυστήματα του νοσοκομείου για την διοικητική και ιατρική υπηρεσία.