Παθολογικός Τομέας

///Παθολογικός Τομέας
Παθολογικός Τομέας2024-03-14T09:35:52+00:00

Διευθύντρια Παθολογικού Τομέα & Δ/ντρια Παιδιατρικού Τμήματος Ν.Μ.Καλαμάτας: κ. Συριοπούλου Θεοδώρα

Ο Διευθυντής του Παθολογικού τομέα είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό λειτουργίας των Παθολογικών Τμημάτων του Νοσοκομείου. (Ν.2889/2001)

Ειδικότερα:

α) Εποπτεύει και ελέγχει την εφαρμογή των εκπαιδευτικών, μετεκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων του τομέα σύμφωνα με τις αποφάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου.

β) Καταρτίζει και εισηγείται τον προϋπολογισμό του τομέα, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των Διευθυντών των τμημάτων και παρακολουθεί την εκτέλεσή του.

γ) Προτείνει στον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας το πρόγραμμα τακτικών και εκπαιδευτικών αδειών του προσωπικού της Ιατρικής Υπηρεσίας του Παθολογικού Τομέα .

δ) Αξιολογεί και συμμετέχει στη βαθμολόγηση του ιατρικού προσωπικού του Παθολογικού Τομέα, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν.2519/1997, καθώς και του λοιπού προσωπικού του τομέα που ανήκει στην Ιατρική Υπηρεσία.