Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Δημόσιοι Διαγωνισμοί2018-09-25T18:05:05+00:00
912, 2020

Διακήρυξη αρ. ΔΗΜ.21/2020 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΤΡΟΦΙΜΩΝ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Wed 09.12.2020|Δημόσιοι Διαγωνισμοί|

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη

805, 2020

Διακήρυξη ΑΔ 8/2020 Ανοικτός Επαναληπτικός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών συντήρησης πληροφοριακών συστημάτων

Fri 08.05.2020|Δημόσιοι Διαγωνισμοί, Διαγωνισμοί και Προκηρύξεις|

πατήστε εδώ για το κείμενο της διακήρυξης