Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Δημόσιοι Διαγωνισμοί2018-09-25T18:05:05+00:00
2906, 2021

Διακήρυξη Aρ. ΔΗΜ. 08/2021 Ανοικτού Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Tue 29.06.2021|Δημόσιοι Διαγωνισμοί|

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη

912, 2020

Διακήρυξη αρ. ΔΗΜ.21/2020 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΤΡΟΦΙΜΩΝ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Wed 09.12.2020|Δημόσιοι Διαγωνισμοί|

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη