Βεβαίωση Εξόδων Νοσηλείας

///Βεβαίωση Εξόδων Νοσηλείας
Βεβαίωση Εξόδων Νοσηλείας2018-12-14T11:42:44+00:00

Βεβαίωση Εξόδων Νοσηλείας

  • Στοιχεία Αιτούντος

  • Παρακαλώ να μου χορηγήσετε: Βεβαίωση Εξόδων Νοσηλείας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πιστοποιητικό παραλαμβάνεται ΜΟΝΟΝ:

  • Από τον ίδιο τον νοσηλευθέντα ή εξετασθέντα με την επίδειξη ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ και τρίτους με εξουδιοδότηση του (θεωρημένη από ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΡΧΗ ή ΚΕΠ)
  • Από τρίτους εφ’ όσον έχουν έννομο συμφέρον και αποδεικύουν αυτό.
  • Σε περίπτωση θανάτου του νοσηλευθέντα οι κληρονόμοι του.