Γραφείο Επιστασίας – Ιματισμού

///Γραφείο Επιστασίας – Ιματισμού
Γραφείο Επιστασίας – Ιματισμού2018-12-12T10:09:49+00:00

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου είναι:

  • Μεριμνά για τον καθαρισμό, ευπρεπισμό και την καλή εμφάνιση του Νοσοκομείου

  • Έχει την ευθύνη για την εκτέλεση των γενικών εργασιών και των μεταφορών εντός και εκτός του Νοσοκομείου.

  • Έχει την ευθύνη του τηλεφωνικού κέντρου.

  • Έχει την ευθύνη ασφάλειας του προσωπικού, των επισκεπτών και νοσηλευομένων στο Νοσοκομείο, καθώς και της φύλαξης των κτιρίων και του πάσης φύσεως εξοπλισμού του Νοσοκομείου.

  • Μεριμνά για την εξασφάλιση και τη συντήρηση του αναγκαίου ιματισμού για τις ανάγκες του Νοσοκομείου.

  • Ευθύνεται για τη διαχείριση,τον καθαρισμό, την εν γένει συντήρηση και ανανέωση του ιματισμού, στολών προσωπικού, κλινοσκεπασμάτων, καθώς και για τη φύλαξη, επιδιόρθωση και διανομή τους.