Βεβαίωση Νοσηλείας

///Βεβαίωση Νοσηλείας
Βεβαίωση Νοσηλείας2023-03-09T12:04:33+00:00

Βεβαίωση Νοσηλείας

  • Στοιχεία Αιτούντος

  • Παρακαλώ να μου χορηγήσετε: Βεβαίωση Νοσηλείας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πιστοποιητικό παραλαμβάνεται ΜΟΝΟΝ:

  • Από τον ίδιο τον νοσηλευθέντα ή εξετασθέντα με την επίδειξη ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ και τρίτους με εξουδιοδότηση του (θεωρημένη από ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΡΧΗ ή ΚΕΠ)
  • Από τρίτους εφ’ όσον έχουν έννομο συμφέρον και αποδεικύουν αυτό.
  • Σε περίπτωση θανάτου του νοσηλευθέντα οι κληρονόμοι του.