Αναγγελίες Προμήθειας Εξωσυμβατικών Υλικών

//Αναγγελίες Προμήθειας Εξωσυμβατικών Υλικών

Ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής μελέτης συμμόρφωσης με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) του Νοσοκομείου

Πατήστε εδώ για τη διακήρυξη

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Καλαμάτα, 14/3/2018 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                           Αρ. Πρωτ. [...]