Διαγωνισμοί και Προκηρύξεις

/Διαγωνισμοί και Προκηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΕΣ (PCR) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ SARS COV-2

Από το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας)καλούνται τα ενδιαφερόμενα [...]

Διακήρυξη αρ. ΔΗΜ.21/2020 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΤΡΟΦΙΜΩΝ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη