ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

///ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (ΝΟΣ/ΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Χαμηλότερη Τιμή
ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ημερομηνία: 29/05/2017 Ημέρα: ΔΕΥΤΕΡΑ Ώρα:14:00.
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 30/05/2017 Ημέρα: ΤΡΙΤΗ Ώρα:12:00.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (Νοσοκομειακή Μονάδα Καλαμάτας), Αντικάλαμος Μεσσηνίας ΤΚ 24100, Καλαμάτα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΕΙΔΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Κωδικός Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ) 7123
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 30200000-1
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 16.916,40 € (χωρίς ΦΠΑ)

20.976,34€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τρίμηνη
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Τμηματική παράδοση σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου
ΤΡΟΠΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου και της CosmoOne, καθώς και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Έχοντας υπόψη:


 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν του Ν.4412/2016(ΦΕΚ/Τα΄/147/8-8-2016)«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 2. την αριθμ. 4/6-3-2017 (Θ.ΕΗΔ.7) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΝ Μεσσηνίας, με την οποία εγκρίνεται η σκοπιμότητα της προμήθειας και η διερέργεια της παρούσας έρευνας αγοράς
 3. Την με αρ. πρωτ. 3248/21-2-2017 αίτηση του τμήματος μηχανογράφησης και τιις υποβληθείσες τεχνικές προδιαγραφές
 4. Την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

διαδικασία έρευνας αγοράς για την προμήθεια τριάντα (30) ηλεκτρονικών υπολογιστών και πέντε (5) εκτυπωτών με ΚΑΕ 7123 και CPV 30200000-1, προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες και επιτακτικές ανάγκες του Νοσοκομείου για τη διασφάλιση της ζωής των ασθενών και την εύρυθμη λειτουργία του, προϋπολογισμού 16.916,40 € (χωρίς ΦΠΑ) και 20.976,37 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τον πίνακα ειδών και τις τεχνικές προδιαγραφές.

 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ


Αναθέτουσα Αρχή: Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (Νοσοκομειακή Μονάδα Καλαμάτας), Διεύθυνση Αντικάλαμος Μεσσηνίας ΤΚ 24100, Τηλέφωνο: 27213-63382, 430, Τηλεομ.: 27213-63151, e-mail: gr.ylikou@nosokomeiokalamatas.gr


 1. 2
  .ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
Πρωτόκολλο Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας (Νοσοκομειακή Μονάδα Καλαμάτας) 29/5/2017

ΩΡΑ14:00μ.μ.

Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (Νοσοκομειακή Μονάδα Καλαμάτας), Αντικάλαμος Μεσσηνίας, Τ.Κ 24100, Γραφείο Υλικού 30/05/2017

ΩΡΑ:12:00.π μ.

 1. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.nosokomeiokalamatas.gr), την εφαρμογή CosmoOne και τη ΔΙΑΓΕΙΑ.

 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:

α) να αναγράφονται τα στοιχεία της διαπραγμάτευσης

β) να αναφέρουν ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και

γ) να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τουςείναι:

 ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής),

– φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις και

– εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας της διαπραγμάτευσης.

 1. 5.ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 2. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.
 3. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τη διαπραγμάτευση.

2.3. Ο αριθμός της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το αντικείμενο της διαπραγμάτευσης.

2.4. Η ημερομηνία διενέργειας της διαπραγμάτευσης.

2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.

 1. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά
  στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

3.1. ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της προσφοράς,
τοποθετούνται σε σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την
ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».

3.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

3.3. TA OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ -επί ποινή απορρίψεως- τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

3.4. Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα
φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

3.5 Τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία θα πρέπει να βρίσκονται στους φακέλους εις διπλούν.

 1. 6.ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ


Οι προσφορές είναι δυνατό:

α. να υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι και την
προηγούμενη ημέρα της διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης.

β. να αποστέλλονται στη διεύθυνση του Νοσοκομείου με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας της διαπραγμάτευσης. Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

 1. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
 2. Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ και δεν θα πρέπει να ξεπερνούν την τιμή του παρατηρητηρίου τιμών προμηθειών υγείας (εάν υπάρχει) της ημερομηνίας υποβολής των προσφορών ή της τελευταίας τιμής αγοράς του νοσοκομείου, όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.
 3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναφέρει τον κωδικό παρατηρητηρίου του προσφερόμενου είδους και την αντίστοιχη τιμή. Σε περίπτωση που το είδος δεν αντιστοιχίζεται με κωδικό παρατηρητηρίου, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλλει σχετική υπεύθυνη δήλωση.
 4. Όλα τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να διαθέτουν σήμανσηCE. Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν κωδικό ΕΚΑΠΤΥ και GMDN, οι οποίοι θα πρέπει να αναγράφονται στην οικονομική προσφορά, ενώ σε διαφορετική περίπτωση δεν θα αξιολογούνται.
 5. Ο μειοδότης έχει την υποχρέωση να στείλει λίστα με ταref. No. των ειδών στα οποία θα μειοδοτήσει, προκειμένου να αποτελέσουν στοιχείο της σύμβασης.
 6. Κάθε είδους άλλη δαπάνη (έξοδα μεταφοράς, έξοδα τοποθέτησης, κόστος ασφάλισης, χρηματοοικονομικά έξοδα κ.λπ.) βαρύνει τον προμηθευτή και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά.
 7. Για όσα είδη δεν αναφέρονται αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές, επαρκεί η περιγραφή του είδους στον πίνακα ειδών.
 8. Οι τιμές θα καταγράφονται ως εξής:

Α) Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ,

Β) Ποσοστό ΦΠΑ

Γ) Τεμάχια ανά συσκευασία.

 1. Προσφορά θααπορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις :

Α) Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού.

Β) Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών.

Γ) Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης.

Δ) Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.

 Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προμήθειας ή για ορισμένα από τα ζητούμενα είδη στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαπραγμάτευση έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
 2. Εναλλακτικές προσφορές απορρίπτονται.
 3. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στο Τμήμα και στο χώρο που θα υποδεικνύεται από το Νοσοκομείο, τμηματικά, με έξοδα και ευθύνη του Προμηθευτή, ύστερα από αποστολή εγγράφου αιτήματος, το αργότερο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη λήψη του αιτήματος.
 4. Επί των τιμολογίων προμήθειας των υλικών θα ισχύουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%
1 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές ΤΜΧ 30 513,88 15.416,40 19.116,34
2 Εκτυπωτές ΤΜΧ 5 300 1.500,00 1.860,00
        ΣΥΝΟΛΟ 16.916,40 20.976,34

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΥΠΟΥ Α

1 Περίβλημα Η/Υ : Small form factor
2 Επεξεργαστής : >= INTEL CORE >I3
3 Μνήμη : 8 GB memory ddr4
4 Σκληρός Δίσκος : >= SSD 250 GB
5 Κάρτα Δικτύου 10/100/1000, 6xUSB 3 ports
6 Οδηγός DVD : DVD recorder
7 Πληκτρολόγιο / Ποντίκι : Keyboard & mouse
8 Λειτουργικό Σύστημα : MS Win 10 professional GR preinstalled (προεγκατεστημένο)
9 Vendor management & security tools (με εργαλεία διαχείρισης και ασφάλειας του κατασκευαστή)
10 Εγγύηση : 3 years on site hardware warranty (3 χρόνια επιτόπια ανταπόκριση μίας εργάσιμης ημέρας για την εγγύηση υλικού)
11 Wireless DualBand 802.11

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LASER

1 Μαυρόασπρος εκτυπωτής LASER
2 Ανάλυση τουλάχιστον 600 x 600
3 Ταχύτητα τουλάχιστο 30 σελ./λεπτό.
4 Θύρα USB 2.0 και Ethernet,
5 Μνήμη τουλάχιστο 256ΜΒ
6 Εκτύπωση διπλής όψης
7 Μηνιαίο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 80.000 σελίδες.
8 Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Windows XP/Vista/7/8/10