ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ 4_2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Καλαμάτα,  27/2/2018

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                   Αρ.Πρωτ.: 3515

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                              ΑΔΑ: ΩΠΩΩ4690ΒΦ-Ε4Ν

ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Τμήμα Οικονομικού

Τηλ.: 2721363382, 63430

Τηλεομ.: 2721363151

e-mail: gr.ylikou@nosokomeiokalamatas.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 4/2018

ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (ΝΟΣ/ΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Τρίμηνη ανοιχτή διαδικασία διαπραγμάτευσης
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής
ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ημερομηνία: 8/03/2018 Ημέρα: ΠΕΜΠΤΗΏρα:14:00.
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 9/3/2018 Ημέρα: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΏρα:12:00.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γ.Ν Μεσσηνίας (Νοσοκομειακή Μονάδα Καλαμάτας), Αντικάλαμος Μεσσηνίας ΤΚ 24100, Καλαμάτα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΓΑΝΤΙΑ
Κωδικός Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ) 1311
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 184240007
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 15.899,50 (χωρίς ΦΠΑ)

19.715,38€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τρίμηνη (με τον όρο της αυτοδίκαιης διακοπής της διαδικασίας διαπραγμάτευσης και της ισχύος της τυχόν υπογραφείσας σύμβασης μετά την κατακύρωση τακτικού διαγωνισμού)
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Τμηματική παράδοση σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου
ΤΡΟΠΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου, στην εφαρμογή της Cosmo-one και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας (Νοσοκομειακή Μονάδα Καλαμάτας)

Έχοντας υπόψη:
1. το ν. 2286/1995, άρθρο 2

 1. το ν. 2362/1995,
 2. την υπ’ αριθμ. 35130/739/9.8.2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,
 3. το π.δ. 118/2007,
 4. το π.δ. 60/2007,
 5. το ν. 3867/2010 άρθρο 27,
 6. το ν. 3861/2010,
 7. το  ν. 4013/2011,
 8. το ν. 4281/2011
 9. το ν. 4412/2016
 10. 10. το με αρ. πρωτ. 4516/25-5-10 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας
 11. 11. τα με αριθμ. πρωτ. 15484/08-08-2017 και 19338/28-09-2017 έγγραφα του Γρ. προμηθειών προς την Ε.Π.Υ. και Υ.ΠΕ. αντίστοιχα, στα οποία αναφέρεται: «…..Δεδομένου ότι δεν μας έχουν ζητηθεί ανάγκες για κατάρτιση του ΠΠΥΥ 2016, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε με ποια διαγωνιστική διαδικασία ή έγκριση, θα καλύπτονται οι ανάγκες μας σε υλικά και υπηρεσίες εφεξής……». Επισημαίνεται ότι στα ανωτέρω έγγραφα δεν έχει δοθεί απάντηση μέχρι σήμερα.

12 Την αρ. 4/21-2-2018 (Θ. 32) απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του νοσοκομείου με την οποία εγκρίνεται η διενέργεια του διαγωνισμού με τη διαδικασία της ανοικτής διαπραγμάτευσης και τη αρ. 4/21-2-2018 (Θ.44) απόφαση του διοικητικού συμβουλίου με την οποία ορίζονται οι επιτροπές αξιολόγησης των προσφορών της διαγωνιστικής διαδικασίας.

13 τις τρίμηνες ανάγκες των τμημάτων που δεν μπορούν να καλυφθούν από τους τακτικούς διαγωνισμούς, διότι οι τακτικοί διαγωνισμοί του ΠΠΥΥ 2015 υλοποιήθηκαν και οι ποσότητες έχουν αναλωθεί. Τα αιτούμενα υλικά αφορούν σε επείγουσες και επιτακτικές ανάγκες για τη διασφάλιση της ζωής των ασθενών και την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

διαδικασία ανοιχτής διαπραγμάτευσης -λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα- για την προμήθεια γαντιών ΚΑΕ 1311 και CPV 18424000-7, προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες και επιτακτικές ανάγκες του Νοσοκομείου για τη διασφάλιση της ζωής των ασθενών και την εύρυθμη λειτουργία του, προϋπολογισμού 15.899,50 χωρίς ΦΠΑ και 19.715,38€ μαζί με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, σύμφωνα με τον πίνακα ειδών και τις τεχνικές προδιαγραφές.

 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
  Αναθέτουσα Αρχή: Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (Νοσοκομειακή Μονάδα Καλαμάτας), Διεύθυνση Αντικάλαμος Μεσσηνίας ΤΚ 24100, Τηλέφωνο: 27213-63382, 430,

Τηλεομ.: 27213-63151, e-mail: gr.ylikou@nosokomeiokalamatas.gr


 1. 2.ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
Πρωτόκολλο Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας (Νοσοκομειακή Μονάδα Καλαμάτας) 8/03/2018ΩΡΑ14:00μ.μ. Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (Νοσοκομειακή Μονάδα Καλαμάτας), Αντικάλαμος Μεσσηνίας, Τ.Κ 24100, Γραφείο Υλικού 8/03/2018

ΩΡΑ:12:00.π μ.

 1. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
  Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.nosokomeiokalamatas.gr)
 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:

α) να αναγράφονται τα στοιχεία της διαπραγμάτευσης

β) να αναφέρουν ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και

γ) να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τουςείναι:

 ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής),

– φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις και

– εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας της διαπραγμάτευσης.

 1. 5.ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 2. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.
 3. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τη διαπραγμάτευση.

2.3. Ο αριθμός της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το αντικείμενο της διαπραγμάτευσης.

2.4. Η ημερομηνία διενέργειας της διαπραγμάτευσης.

2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.

 1. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά
  στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

3.1. ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της προσφοράς,
τοποθετούνται σε σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την
ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».

3.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

3.3. TA OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ -επί ποινή απορρίψεως- τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

3.4. Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα
φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

3.5 Τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία θα πρέπει να βρίσκονται στους φακέλους εις διπλούν.

 1. 6.ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
  Οι προσφορές είναι δυνατό:

α. να υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι και την
προηγούμενη ημέρα της διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης.

β. να αποστέλλονται στη διεύθυνση του Νοσοκομείου με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας της διαπραγμάτευσης. Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

 1. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
 2. Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ και δεν θα πρέπει να ξεπερνούν την τιμή του παρατηρητηρίου τιμών προμηθειών υγείας (εάν υπάρχει) της ημερομηνίας υποβολής των προσφορών ή της τελευταίας τιμής αγοράς του νοσοκομείου, όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.
 3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναφέρει τον κωδικό παρατηρητηρίου του προσφερόμενου είδους και την αντίστοιχη τιμή. Σε περίπτωση που το είδος δεν αντιστοιχίζεται με κωδικό παρατηρητηρίου, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλλει σχετική υπεύθυνη δήλωση.
 4. Όλα τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να διαθέτουν σήμανσηCE. Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν κωδικό ΕΚΑΠΤΥ και GMDN, οι οποίοι θα πρέπει να αναγράφονται στην οικονομική προσφορά, ενώ σε διαφορετική περίπτωση δεν θα αξιολογούνται.
 5. Ο μειοδότης έχει την υποχρέωση να στείλει λίστα με ταref. No. των ειδών στα οποία θα μειοδοτήσει, προκειμένου να αποτελέσουν στοιχείο της σύμβασης.
 6. Κάθε είδους άλλη δαπάνη (έξοδα μεταφοράς, έξοδα τοποθέτησης, κόστος ασφάλισης, χρηματοοικονομικά έξοδα κ.λπ.) βαρύνει τον προμηθευτή και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά.
 7. Για όσα είδη δεν αναφέρονται αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές, επαρκεί η περιγραφή του είδους στον πίνακα ειδών.
 8. Οι τιμές θα καταγράφονται ως εξής:

Α) Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ,

Β) Ποσοστό ΦΠΑ

Γ) Τεμάχια ανά συσκευασία.

 1. Προσφορά θααπορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις :

Α) Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού.

Β) Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών.

Γ) Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης.

Δ) Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.

 Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προμήθειας ή για ορισμένα από τα ζητούμενα είδη στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαπραγμάτευση έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
 2. Εναλλακτικές προσφορές απορρίπτονται.
 3. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στο Τμήμα και στο χώρο που θα υποδεικνύεται από το Νοσοκομείο, τμηματικά, με έξοδα και ευθύνη του Προμηθευτή, ύστερα από αποστολή εγγράφου αιτήματος, το αργότερο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη λήψη του αιτήματος.
 4. Επί των τιμολογίων προμήθειας των υλικών θα ισχύουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ

3. ΓΑΝΤΙΑ CPV:18424000-7    ΚΑΕ:1311
Α.Α ΕΙΔΟΣ Μ/Μ ΚΩΔ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1 ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΛΑΤΕΞ ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ ΖΕΥΓΟΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ
1. N 6,5 0,1318 7.000 922,60
2. N 7 0,1318 8.000 1054,40
3. N 7,5 0,1318 10.000 1318,00
4. N 8 0,1318 9.000 1186,20
5. N 8,5 0,1318 1.000 131,80
2 ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΛΑΤΕΞ  Μ.Χ. ΖΕΥΓΟΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ
1.SMALL 0,1139 5.000 569,50
2.MEDIUM 0,1139 5.000 569,50
3.LARGE 0,1139 5.000 569,50
3 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΦΑΝΗ (ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ – ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ)-ΜΟΥΤΖΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 7.3.80
4.XL 0,0029 20000 58,00
4 ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ LATEX  ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Μ.Χ. ΤΕΜΑΧΙΟ 7.3.16
1.SMALL 0,0238 200000 4760,00
2.MEDIUM 0,0238 200000 4760,00
ΣΥΝΟΛΟ 15899,50
ΦΠΑ 24% 3815,88
ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 19.715,38

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 1. Τα προσφερόμενα γάντια πρέπει να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενησήμανση CE, η οποία αποδεικνύει την συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 – Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09).
 2. Πρέπει να ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα:

ΕΛΟΤ ΕΝ 455-1 (Έλεγχος για την ανίχνευση οπών)

ΕΛΟΤ ΕΝ455-2 (Δοκιμή και έλεγχο των φυσικών ιδιοτήτων           των γαντιών όπως και τα κατώτερα όρια αντοχής)

ΕΛΟΤ ΕΝ 455-3 (Αξιολόγηση της βιολογικής ασφάλειας).

Οι προδιαγραφές των ιατρικών γαντιών μιας χρήσης που αναλύονται σε αυτές τις οδηγίες είναι:

 • Σήμανση CE στη συσκευασία.
 • Απουσία οπών.
 • Το αποδεκτό επίπεδο ποιότητας (AQL) πρέπει να είναι 1,5.Ειδικάγια τις κατηγορίες 1 και 2 του πίνακα ειδών, το αποδεκτό επίπεδο ποιότητας (AQL) πρέπει να είναι κάτω από 1,0.
 • Παροχή ικανοποιητικής προστασίας στο χρήστη από επιμόλυνση (μέγεθος και αντοχή).
 • Τα ιατρικά γάντια μιας χρήσης πρέπει να παρέχουν βιολογική ασφάλεια στο χρήστη (να μην προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις).

Αναφορικά με τους (τύπου 1) κινδύνους αλλεργίας για τους επαγγελματίες υγείας, το επίπεδο της πρωτεΐνης στο λάτεξ γάντι πρέπει να είναι μικρότερο των 100 μg/g.

Αναφορικά με τους (τύπου 4) κινδύνους αλλεργίας για τους επαγγελματικές υγείας, το γάντι δεν θα πρέπει να περιέχει επιταχυντές όπως M.B.T. (2-μερκαπτοβενζοθειαζόλη) και φόρμες θειουράμης (Thiuram) δηλαδή D.P.T.T. (2-πενταμεθυλένοθειουραμοτετρασουλφίδιο) και T.M.T.D. (τετραμεθυλοθειουραμοδισουλφίδιο).

 1. Να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά τη παραλαβή η ημερομηνία παραγωγής τους να μην είναι προγενέστερη των έξι μηνών από αυτή της παραλαβής.
 2. Στις εσωτερικές θήκες των γαντιών να υπάρχει σχετική ένδειξη για τη διάκριση τουαριστερούαπό τοδεξί γάντι. (για τα είδη 1 και 2)
 3. Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
 4. Τοόνομαή η εμπορική επωνυμία και τη διεύθυνση/χώρα του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν έχει έδρα σε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης, η ετικέτα ή η συσκευασία πρέπει να περιλαμβάνουν επιπλέον το όνομα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.
 5. Τουλικόκατασκευής του γαντιού

iii. Ένδειξη αν το γάντι έχει ή όχι πούδρα

 1. ο κωδικός της παρτίδας (LOT)
 2. η ένδειξη της οριακήςημερομηνίαςασφαλούς χρήσεως, εκφραζόμενη σε έτος και μήνα.
 • Να διατίθεται σε όλα τα μεγέθη, με ελάχιστο ολικό μήκος περίπου 300 mm.
 • Απαραίτητηη προσκόμιση δύο τουλάχιστον δειγμάτων από κάθε κατηγορία στην οποία συμμετέχουν (επί ποινή αποκλεισμού), για την ορθή αξιολόγηση του είδους.
 • Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δείγματα των προϊόντων δύναται να ελέγχονται ως προς τη στειρότητα και τη συμμόρφωσή τους με τα ανωτέρω πρότυπα. Τυχόν μη συμμόρφωση θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 1. Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή.
 2. Να είναι ασφαλή και ιδιαίτερα ελαστικά.
 3. Να έχουν μεγάλη αντοχή έτσι ώστε να μη σκίζονται κατά τη χρήση τους
 4. Η συσκευασία να είναι ασφαλής και ανθεκτική ώστε να προφυλάσσει τα γάντια από επιμολύνσεις.
 5. Να έχουν σωστή αφή και να μην προκαλούν ερεθισμούς στους χρήστες.
 6. Να είναι κατασκευασμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μειώνουν στο ελάχιστο βιολογικούς κινδύνους που απορρέουν από ουσίες που ελευθερώνονται από αυτά, οι οποίες είναι γνωστές με βάση τα τελευταία στοιχεία, ότι μπορεί να δημιουργήσουν παρενέργειες. Τέτοιες ουσίες μπορεί να είναι: χημικές ουσίες, ενδοτοξίνες, υδατοδιαλυτές πρωτεΐνες και πεπτίδια.

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΓΙΑ ΟΣΑ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ (α/α 1 &2)

 • Να αναγράφει τον τρόπο αποστείρωσης
 • Να αναγράφει ευκρινώς την ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης

ΓΙΑ ΟΣΑ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ (α/α 1 &2)

 • Το αποδεκτό επίπεδο ποιότηταςAcceptable Quality Limit (AQL) πρέπει να είναι κάτω από 1,0.
 • Να είναι ηλεκτρονικά ή με άλλο τρόπο, ελεγμένα 100% (δηλ. ένα προς ένα)

ΓΙΑ ΟΣΑ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ

 • Να είναι ομοιόμορφα πουδραρισμένα με βιο-απορροφήσιμο άμυλο (ταλκ)- (όχι πυριτικό μαγνήσιο)

ΓΙΑ ΟΣΑ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΦΑΝΑ ΜΗ-ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ( α/α 3)

Να έχουν καλή εφαρμογή

Να έχουν όσο καλύτερη αντοχή έτσι ώστε να μην σχίζονται κατά την χρήση τους.

Να έχουν καλή  αφή.

Να είναι λεπτά, ανθεκτικά και αντιιδρωτικά

Να μην κολλάνε και να διαχωρίζονται εύκολα κατά την εφαρμογή τους.

Να μην προκαλούν ερεθισμούς στους  χρήστες

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΖΟΣ