ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ 1_2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ 1_2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Καλαμάτα,  27/2/2018

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                   Αρ.Πρωτ.: 3519

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                              ΑΔΑ: Ω0Ψ84690ΒΦ-Ξ1Μ

ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Τμήμα Οικονομικού

Τηλ.: 2721363382, 63430

Τηλεομ.: 2721363151

e-mail: gr.ylikou@nosokomeiokalamatas.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1/2018

ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ

με κριτήριο κατακύρωσης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (ΝΟΣ/ΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Τρίμηνη ανοιχτή διαδικασία διαπραγμάτευσης
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής
ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ημερομηνία: 8/03/2018 Ημέρα: ΠΕΜΠΤΗΏρα:14:00.
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 9/3/2018 Ημέρα: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΏρα:12:00.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γ.Ν Μεσσηνίας (Νοσοκομειακή Μονάδα Καλαμάτας), Αντικάλαμος Μεσσηνίας ΤΚ 24100, Καλαμάτα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ
Κωδικός Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ) 1311
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33198000-4
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 3.672,00 (χωρίς ΦΠΑ)

4.553,28€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τρίμηνη (με τον όρο της αυτοδίκαιης διακοπής της διαδικασίας διαπραγμάτευσης και της ισχύος της τυχόν υπογραφείσας σύμβασης μετά την κατακύρωση τακτικού διαγωνισμού)
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Τμηματική παράδοση σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου
ΤΡΟΠΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου, στην εφαρμογή της Cosmo-one και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας (Νοσοκομειακή Μονάδα Καλαμάτας)

Έχοντας υπόψη:
1. το ν. 2286/1995, άρθρο 2

 1. το ν. 2362/1995,
 2. την υπ’ αριθμ. 35130/739/9.8.2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,
 3. το π.δ. 118/2007,
 4. το π.δ. 60/2007,
 5. το ν. 3867/2010 άρθρο 27,
 6. το ν. 3861/2010,
 7. το  ν. 4013/2011,
 8. το ν. 4281/2011
 9. το ν. 4412/2016
 10. 10. το με αρ. πρωτ. 4516/25-5-10 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας
 11. 11. τα με αριθμ. πρωτ. 15484/08-08-2017 και 19338/28-09-2017 έγγραφα του Γρ. προμηθειών προς την Ε.Π.Υ. και Υ.ΠΕ. αντίστοιχα, στα οποία αναφέρεται: «…..Δεδομένου ότι δεν μας έχουν ζητηθεί ανάγκες για κατάρτιση του ΠΠΥΥ 2016, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε με ποια διαγωνιστική διαδικασία ή έγκριση, θα καλύπτονται οι ανάγκες μας σε υλικά και υπηρεσίες εφεξής……». Επισημαίνεται ότι στα ανωτέρω έγγραφα δεν έχει δοθεί απάντηση μέχρι σήμερα.

12 Την αρ. 4/21-2-2018 (Θ. 32) απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του νοσοκομείου με την οποία εγκρίνεται η διενέργεια του διαγωνισμού με τη διαδικασία της ανοικτής διαπραγμάτευσης και τη αρ. 4/21-2-2018 (Θ.44) απόφαση του διοικητικού συμβουλίου με την οποία ορίζονται οι επιτροπές αξιολόγησης των προσφορών της διαγωνιστικής διαδικασίας.

13 τις τρίμηνες ανάγκες των τμημάτων που δεν μπορούν να καλυφθούν από τους τακτικούς διαγωνισμούς, διότι οι τακτικοί διαγωνισμοί του ΠΠΥΥ 2015 υλοποιήθηκαν και οι ποσότητες έχουν αναλωθεί. Τα αιτούμενα υλικά αφορούν σε επείγουσες και επιτακτικές ανάγκες για τη διασφάλιση της ζωής των ασθενών και την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

διαδικασία ανοιχτής διαπραγμάτευσης -λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα- για την προμήθεια χαρτοβάμβακα ΚΑΕ 1311 και CPV 33198000-4, προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες και επιτακτικές ανάγκες του Νοσοκομείου για τη διασφάλιση της ζωής των ασθενών και την εύρυθμη λειτουργία του, προϋπολογισμού 3.672,00 χωρίς ΦΠΑ και 4.553,28€ μαζί με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, σύμφωνα με τον πίνακα ειδών και τις τεχνικές προδιαγραφές.

 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
  Αναθέτουσα Αρχή: Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (Νοσοκομειακή Μονάδα Καλαμάτας), Διεύθυνση Αντικάλαμος Μεσσηνίας ΤΚ 24100, Τηλέφωνο: 27213-63382, 430,

Τηλεομ.: 27213-63151, e-mail: gr.ylikou@nosokomeiokalamatas.gr 
2. 
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
Πρωτόκολλο Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας (Νοσοκομειακή Μονάδα Καλαμάτας) 8/03/2018ΩΡΑ14:00μ.μ. Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (Νοσοκομειακή Μονάδα Καλαμάτας), Αντικάλαμος Μεσσηνίας, Τ.Κ 24100, Γραφείο Υλικού 8/03/2018

ΩΡΑ:12:00.π μ.

 1. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
  Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.nosokomeiokalamatas.gr)

 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:

α) να αναγράφονται τα στοιχεία της διαπραγμάτευσης

β) να αναφέρουν ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και

γ) να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τουςείναι:

 ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής),

– φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις και

– εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας της διαπραγμάτευσης.

 1. 5.ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 2. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.
 3. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τη διαπραγμάτευση.

2.3. Ο αριθμός της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το αντικείμενο της διαπραγμάτευσης.

2.4. Η ημερομηνία διενέργειας της διαπραγμάτευσης.

2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.

 1. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά
  στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

3.1. ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της προσφοράς,
τοποθετούνται σε σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την
ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».

3.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

3.3. TA OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ -επί ποινή απορρίψεως- τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

3.4. Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα
φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

3.5 Τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία θα πρέπει να βρίσκονται στους φακέλους εις διπλούν.

 1. 6.ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
  Οι προσφορές είναι δυνατό:

α. να υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι και την
προηγούμενη ημέρα της διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης.

β. να αποστέλλονται στη διεύθυνση του Νοσοκομείου με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας της διαπραγμάτευσης. Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

 1. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
 2. Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ και δεν θα πρέπει να ξεπερνούν την τιμή του παρατηρητηρίου τιμών προμηθειών υγείας (εάν υπάρχει) της ημερομηνίας υποβολής των προσφορών ή της τελευταίας τιμής αγοράς του νοσοκομείου, όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.
 3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναφέρει τον κωδικό παρατηρητηρίου του προσφερόμενου είδους και την αντίστοιχη τιμή. Σε περίπτωση που το είδος δεν αντιστοιχίζεται με κωδικό παρατηρητηρίου, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλλει σχετική υπεύθυνη δήλωση.
 4. Όλα τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να διαθέτουν σήμανσηCE. Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν κωδικό ΕΚΑΠΤΥ και GMDN, οι οποίοι θα πρέπει να αναγράφονται στην οικονομική προσφορά, ενώ σε διαφορετική περίπτωση δεν θα αξιολογούνται.
 5. Ο μειοδότης έχει την υποχρέωση να στείλει λίστα με ταref. No. των ειδών στα οποία θα μειοδοτήσει, προκειμένου να αποτελέσουν στοιχείο της σύμβασης.
 6. Κάθε είδους άλλη δαπάνη (έξοδα μεταφοράς, έξοδα τοποθέτησης, κόστος ασφάλισης, χρηματοοικονομικά έξοδα κ.λπ.) βαρύνει τον προμηθευτή και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά.
 7. Για όσα είδη δεν αναφέρονται αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές, επαρκεί η περιγραφή του είδους στον πίνακα ειδών.
 8. Οι τιμές θα καταγράφονται ως εξής:

Α) Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ,

Β) Ποσοστό ΦΠΑ

Γ) Τεμάχια ανά συσκευασία.

 1. Προσφορά θααπορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις :

Α) Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού.

Β) Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών.

Γ) Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης.

Δ) Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.

 Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προμήθειας ή για ορισμένα από τα ζητούμενα είδη στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαπραγμάτευση έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
 2. Εναλλακτικές προσφορές απορρίπτονται.
 3. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στο Τμήμα και στο χώρο που θα υποδεικνύεται από το Νοσοκομείο, τμηματικά, με έξοδα και ευθύνη του Προμηθευτή, ύστερα από αποστολή εγγράφου αιτήματος, το αργότερο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη λήψη του αιτήματος.
 4. Επί των τιμολογίων προμήθειας των υλικών θα ισχύουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ

1. ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ  CPV:33198000-4 KAE 1311
Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΩΔ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%
1 ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΚΙΛΟ 4.000 4.2.55 0,9180 3.672,00 4.553,28
ΣΥΝΟΛΟ 3.672,00 4.553,28

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο χαρτοβάμβακας θα πρέπει να αποτελείτε από 100% χημικό πολτό, πλήρως λευκασμένο, άριστης ποιότητας, καθαρός, υπεραπορροφητικός, πολύ μαλακός, διπλοπλεγμένος. Τα φύλλα του χαρτοβάμβακα θα πρέπει να είναι ομοιόμορφα χωρίς τοπικά αραιώματα και σπασίματα. Το βάρος που θα πρέπει να είναι 18γρ/m2 με ανοχή +/- 5%. Θα παραδοθεί σε φύλλα διαστάσεων 60 Χ 40 εκατ., τοποθετημένα σε πακέτα των 5 κιλών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΖΟΣ