ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

///ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν προσφορές για ασφάλιση οχημάτων της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας και των δομών αυτής. Η υποβολή προσφορών θα γίνει σε κλειστό φάκελο, με ένδειξη:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ν. Μ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.

Υποβολή προσφορών στο Γενικό Πρωτόκολο του Νοσοκομείου Καλαμάτας έως και την Παρασκευή 8.11.2019, ώρα 14.00.

ΑΙΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ_ΟΚΤ2019_ΟΕ