ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

///ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Καλαμάτα, 14/3/2018

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                           Αρ. Πρωτ. 4608

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας

Γραφείο Υλικού

Πληροφορίες: Ιωάννα Καραμήτρη

Τηλ. 2721363430,382,453

Φαξ. 2721363151

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΟ ΚΕΦΙΑΠ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

Έχοντας υπόψη το ν. 4412/2016 και την απόφαση αρ. 24/8-12-2017 (Θ.28) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με έγκριση μεταφοράς του αρχείου της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας στο ΚΕΦΙΑΠ Φιλιατρών, παρακαλούμε να καταθέσετε κλειστές προσφορές για την ανωτέρω εργασία σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή που ακολουθεί.

Οι προσφορές θα κατατεθούν στη γραμματεία του νοσοκομείου με την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί» και τον τίτλο «Προσφορά για την μεταφορά του αρχείου της νοσηλευτικής μονάδας Καλαμάτας», μέχρι την Πέμπτη 22 Μαρτίου και ώρα 12.00.Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάθεση της προσφοράς είναι να έχετε επισκεφθεί το νοσοκομείου για να κάνετε αυτοψία του χώρου. Ο ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώσει το έργο σε διάστημα δύο μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Πληροφορίες κ. Κορακοβούνη Σοφία, τηλ. 2721046383.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το έργο της μεταφοράς αρχείου της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας στο ΚΕΦΙΑΠ Φιλιατρών περιλαμβάνει μεταφορά αρχείου από τα κάτωθι τμήματα :

  1. Από το γραφείο κίνησης ασθενών θα μεταφερθούν περίπου 140.000 φάκελοι ασθενών που  αφορούν τα έτη έως 2012 και περιλαμβάνουν έγγραφα σχετικά µε την κατάσταση της υγείας ενός ασθενούς: παραπεμπτικά εξετάσεων, καταγραφή στοιχείων νοσηλείας, αποτελέσματα απεικονιστικών και εργαστηριακών εξετάσεων, διαγνώσεις, χορήγηση αγωγών κ.λπ.. Η διάσταση ενός τέτοιου φακέλου είναι 0,37x 0,47 ( Π x Υ ) ενώ το πάχους του μεταβάλλεται ανάλογα με το πλήθος των εγγράφων αλλά και των απεικονιστικών εξετάσεων που περιλαμβάνει.

Οι φάκελοι αυτοί σήμερα είναι αποθηκευμένοι σε τρεις αποθήκες στο χώρο του εστιατορίου στο υπόγειο της Νοσοκομείου εμβαδού περίπου 85 μ2, σε μια μικρή αποθήκη εμβαδού 6μ2 στο υπόγειο δίπλα από το τμήμα φυσιοθεραπείας, στο κτήριο του συνεργείου αυτοκινήτων στο υπόγειο, σε δύο λυόμενα κτίσματα στον περιβάλλοντα χώρο του νοσοκομείου δίπλα από την Ψυχιατρική Κλινική το πρώτο εμβαδού 48,87 μ2 και το δεύτερο 25 μ2 καθώς και στο γραφείο του κινήσεως ασθενών στο ισόγειο.

Για την καλύτερη μεταφορά, φύλαξη αλλά και αποθήκευση αυτού του αρχείου στους νέους χώρους θεωρείται κατάλληλη η τοποθέτηση τους μέσα σε κουτιά διαστάσεων 60 x 50 x 50 ( Μ – Π – Υ ) αφού βάση σχετικής νομοθεσίας επιβάλλεται να φυλάσσεται τουλάχιστον 20 έτη από την ημερομηνία νοσηλείας του ασθενή και πρέπει να είναι σχετικά άμεσα ανακτήσιμο. Τα χαρτόκουτα θα είναι τρίφυλλα, καλής ποιότητας και όχι μεταχειρισμένα.

Υπολογίζεται ότι σε κάθε κουτί θα χωρέσουν κατά μέσο όρο 140 φάκελοι νοσηλείας ασθενών οπότε όσο αφορά τη μεταφορά φακέλων ασθενών  αυτού του αρχείου θα χρειαστούν περίπου 1.000 κουτιά.

Από το γραφείο κίνησης ασθενών θα μεταφερθούν ακόμα 99.000 φάκελοι ασθενών βραχείας νοσηλείας η διάσταση των οποίων είναι περίπου Α4 που υπολογίζεται ότι σε κάθε κουτί θα χωρέσουν περίπου 300 φάκελοι οπότε γι’ αυτούς θα χρειαστούν άλλα 330 περίπου κουτιά.

Εκτός από τη μεταφορά του αρχείου, θα πραγματοποιηθεί και μεταφορά 32 τεμ ειδικών μεταλλικών ντέξιων , διαστάσεων (Π x Μ xΥ ) : 8 τεμ 0,40 x 2,00 x 2,85 και 24 τεμ  0,40 x 2,00 x 2,45   από το χώρο του εστιατορίου στο υπόγειο του Νοσοκομείου. Η εργασία αυτή περιλαμβάνει την αποσυναρμολόγηση των ντέξιων, τη μεταφορά και την επανασυρναμολόγηση στους νέους χώρους που θα υποδειχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία Του Νοσοκομείου στο ΚΕΦΙΑΠ Φιλιατρών.

  1. Από τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία θα μεταφερθούν έγγραφα ασθενών που υπολογίζεται ότι θα χωρέσουν σε 100 περίπου κουτιά.
  2. Από το τμήμα Βραχείας Νοσηλείας θα μεταφερθούν έγγραφα ασθενών που υπολογίζεται ότι θα χωρέσουν σε 10 περίπου κουτιά.
  3. Από την αποθήκη του λογιστηρίου θα μεταφερθούν διάφορα έγγραφα που εκτιμάται ότι θα χρειαστούν περίπου 300 κουτιά.

Ο ανάδοχος πρέπει να προμηθεύσει το Νοσοκομείο με τον απαραίτητο  αριθμό κουτιών για την ορθή συσκευασία των φακέλων ασθενών και των λοιπόν εγγράφων. Με ευθύνη του αναδόχου, το υλικό που θα μεταφερθεί, θα τοποθετηθεί με προσοχή μέσα στα κουτιά, στο εξωτερικό των χαρτόκουτων θα αναγραφούν στοιχεία που αφορούν το περιεχόμενο τους και θα υποδειχθούν από το αρμόδιο τμήμα κάθε φορά (Κίνησης Ασθενών, Λογιστηρίου και Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων και Βραχείας Νοσηλείας). Η συσκευασία των φακέλων θα πραγματοποιηθεί κατά το πρωινό ωράριο λειτουργίας της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας ( 7:00 π.μ.  – 15:00 μ.μ. ). έτσι ώστε να είναι δυνατή η επίβλεψη της από αρμόδιο υπάλληλο του εκάστοτε τμήματος που είναι και υπεύθυνο για την φύλαξη του συγκεκριμένου αρχείου.

Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος να φυλάσσει το αρχείο και να το προστατεύει, από τη στιγμή που θα το παραλάβει μέχρι την τελική μεταφορά του, τοποθέτηση του σε χώρους του ΚΕΦΙΑΠ Φιλιατρών που θα υποδειχθούν από το Νοσοκομείο και παράδοση του στην αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης των εργασιών.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

– Για οποιαδήποτε τροποποίηση, κατά τη φάση εκτέλεσης των εργασιών, θα υπάρχει πρώτα συνεννόηση με τα αντίστοιχα τμήματα της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας.

– Η επιμέτρηση και διαστασιολόγηση η οποία συνοδεύει την Τεχνική Περιγραφή είναι ενδεικτική. Γι’ αυτό το λόγο, πριν ξεκινήσει η εργασία μεταφοράς, θα πρέπει να γίνει επανέλεγχος από τον Ανάδοχο, αφού ληφθούν όλες οι διαστάσεις επί τόπου. Οι παραγγελίες θα γίνουν βάσει πραγματικών μεγεθών και όχι από την περιγραφή. Σε αντίθετη περίπτωση η δαπάνη θα βαρύνει τον Ανάδοχο.

– Ο εργολήπτης υποχρεούται, πριν από την προμήθεια οποιουδήποτε υλικού, να προσκομίζει δείγματα των κουτιών αποθήκευσης του αρχείου στο Νοσοκομείο για έγκριση. Η έγκριση έχει την έννοια της εντολής για τη συνέχιση των εργασιών και σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον εργολήπτη από την ευθύνη για οποιαδήποτε κακοτεχνία ή αστοχία υλικού που θα εμφανιστεί στο μέλλον.

– Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι αρίστης ποιότητας, εγκεκριμένα από τους αρμόδιους φορείς και σύμφωνα με τις διεθνείς και ελληνικές τυποποιήσεις και προδιαγραφές. Θα προσκομίζονται στο έργο συσκευασμένα και προστατευμένα με περιτύλιγμα, σε ποσότητα που να επιτρέπει τη φόρτωση και εκφόρτωση τους και σημασμένα όπως προβλέπουν τα σχετικά πρότυπα.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά, για την ασφάλεια του έργου και των εργαζομένων, είναι ο ανάδοχος του Έργου.

Κατά την διάρκεια των εργασιών ο Ανάδοχος οφείλει :

α. να φροντίζει για την τήρηση της τάξεως και της καθαριότητας στο χώρο εργασίας, μέχρι την παράδοση των εργασιών. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι οφείλει να εργαστεί υπό συνθήκες οι οποίες να επιτρέπουν την κατά το δυνατό ανενόχλητη λειτουργία της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας και του ΚΕΦΙΑΠ Φιλιατρών.

β. να προνοεί για την μεταφορά και αποθήκευση όλων των υλικών προς χρήση και να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξηςτων προσκομιζομένων υλικών μέχρι να χρησιμοποιηθούν, των μηχανικών, των μεταφορικών μέσων και εν γένει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας του εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων και κάθε τρίτου σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις (νομοθεσία περί δημοσίων έργων και οδηγίες και διατάγματα περί υγιεινής και ασφάλειας κλπ.), φέροντος την ευθύνη αποκλειστικά και μόνο αυτός για κάθε συνέπεια που θα προκύψει από τη μη εφαρμογή τους.

γ. Να αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν ζημιά ή φθορά στην πρότερό τους κατάσταση εφόσον αυτή προκλήθηκε από δική του υπαιτιότητα.

δ. να συμμορφώνεται με τις εντολές του Νοσοκομείου. Για οποιαδήποτε τροποποίηση, κατά τη φάση εκτέλεσης των εργασιών, θα υπάρχει πρώτα συνεννόηση με τη Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

Το τίμημα για την υλοποίηση των ανωτέρω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει το ΚΑΕ 0829.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:

– Πριν από την σύνταξη της προσφοράς είναι αυτονόητο ότι οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό επισκέφθηκαν τους χώρους και έλαβαν πλήρη γνώση του αντικειμένου, των ιδιομορφιών του χώρου και των συνθηκών εργασίας. Εάν, αφού μελετήσουν την τεχνική περιγραφή, διαπιστώσουν την οποιαδήποτε ασυμφωνία, θα πρέπει να τη γνωστοποιήσουν εγγράφως και εγκαίρως στην Τεχνική Υπηρεσία η οποία οφείλει να δώσει τις σχετικές διευκρινήσεις.

– Η τιμή προσφοράς θα δοθεί κατ’ αποκοπή, και θα περιλαμβάνει κατ’ αποκοπή τίμημα για όλες τις εργασίες πλήρως περαιωμένες, με όλα τα απαιτούμενα  υλικά βάσει και τις Τεχνικής Περιγραφής, τις ποσότητες των επιμετρήσεων που εκτιμώνται και λαμβάνοντας υπ’ όψη επίσης και την σχετική δυσκολία ,την ιδιαιτερότητα των χώρων , την υπάρχουσα υποδομή και  λειτουργία της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας και του ΚΕΦΙΑΠ. Περιλαμβάνεται επίσης  στο συνολικό κόστος και η δαπάνη για το εργολαβικό όφελος  ( είναι ενσωματωμένο ). Περιλαμβάνονται επίσης οι δαπάνες για την καταβολή ημερομισθίων και εισφορών στα Ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ κλπ) που αφορούν κύριες και βοηθητικές εργασίες, καθώς και επιβαρύνσεις λόγω ημεραργιών αλλά και η κάθε είδους εισφορά προς τρίτους η οποία απαιτείται κατά τη ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης περιλαμβάνεται  στις τιμές  κάθε  δαπάνη που είναι απαραίτητη άσχετα αν αναφέρεται  στην περιγραφή των εργασιών, όπως  μεταφορά υλικών , λήψη μέτρων προστασίας  των υπαρχόντων εγκαταστάσεων και οικοδομικών στοιχείων του κτιρίου κατά την διάρκεια της κατασκευής ,καθώς και  επαναφορά των όποιων ζημιών στην αρχική κατάσταση.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΙΑΚΕΑ