Πρόσληψη εποχικού προσωπικού για ανάγκες καθαριότητας

//Πρόσληψη εποχικού προσωπικού για ανάγκες καθαριότητας

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού για ανάγκες καθαριότητας

ΓΝ ΜΕΣΣ -ΝΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΟΧ 1-2019

30-3-2017-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΕΣΤΙΑΣΗ – ΣΙΤΙΣΗ – ΦΥΛΑΞΗ ΑΡΘΡΟΥ 63 Ν. 4430 & 107 Ν. 4461 – 31-3-2017

30-3-2017-ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 7 (6)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.nosokomeiokalamatas.gr) και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Καλαμάτας και Τριφυλίας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα  (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 7/11/2019 ώρα 14:00

 

Γ.Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ.ΑΝΘΡ.ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

2019-11-04T09:55:44+00:00Thu 24.10.2019|Προσλήψεις|