Πρόσληψη εποχικού προσωπικού για ανάγκες εστίασης- ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

//Πρόσληψη εποχικού προσωπικού για ανάγκες εστίασης- ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού για ανάγκες εστίασης- ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΓΝ ΜΕΣΣ -ΝΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΟΧ 2-2019

31-3-2017-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΕΣΤΙΑΣΗ – ΣΙΤΙΣΗ – ΦΥΛΑΞΗ ΑΡΘΡΟΥ 63 Ν. 4430 107 Ν. 4461 – 31-3-2017

30-3-2017-ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 7 (6)

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.nosokomeiokalamatas.gr) και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Καλαμάτας και Τριφυλίας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα  (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 8/11/2019 ώρα 14:00

 

Γ.Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ.ΑΝΘΡ.ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ : ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 29_2019 Θ-16 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΟΧ2-2019

1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ2-2019

2.ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 101 ΣΟΧ2-2019

3.ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 102 ΣΟΧ2-2019

4.ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 103 ΣΟΧ2-2019

5.ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΑΚΤΕΩΝ 101 ΣΟΧ2-2019

6.ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 101 ΣΟΧ2-2019

7.ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΑΚΤΕΩΝ 102 ΣΟΧ2-2019

8.ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 102 ΣΟΧ2-2019

9.ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΑΚΤΕΩΝ 103 ΣΟΧ2-2019

10.ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 103 ΣΟΧ2-2019

2019-12-23T11:03:29+00:00Tue 29.10.2019|Προσλήψεις|