Δημόσιοι Διαγωνισμοί

//Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη αρ. ΔΗΜ.21/2020 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΤΡΟΦΙΜΩΝ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη