Πιστοποίηση Ασφάλειας Τροφίμων ISO για το Γ.Ν.Καλαμάτας

//Πιστοποίηση Ασφάλειας Τροφίμων ISO για το Γ.Ν.Καλαμάτας

Πιστοποίηση Ασφάλειας Τροφίμων ISO για το Γ.Ν.Καλαμάτας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ΕΛΟΤ EN IN ISO 22000:2005 απέκτησε το Νοσοκομείο Καλαμάτας

Γ. Μπέζος: « Η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Νοσοκομείου μας, αποτελεί για μας μία συνεχής και διαρκής διαδικασία»

Στο πλαίσιο της προσπάθειας εκσυγχρονισμού του ξενοδοχειακού εξοπλισμού στο χώρο των μαγειρείων και στην βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών η Διοίκηση του Γ.Ν. Καλαμάτας προχώρησε στην εφαρμογή και εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (Σ.Δ.Α.Τ.) το οποίο και είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005.

Ως εκ τούτου, το Νοσοκομείο δεσμεύεται να παράγει προϊόντα απόλυτα συμμορφούμενα με συγκεκριμένες προδιαγραφές και απαιτήσεις, για την πλήρη και συνεχή ικανοποίηση των νοσηλευομένων και των εργαζομένων του, και ελεγχόμενα ως προς την ποιότητα πριν από την παράδοσή τους.

Το Σ.Δ.Α.Τ. παρακολουθείται, συντηρείται και βελτιώνεται μέσα από προγράμματα επιθεωρήσεων, αξιολογήσεων και ανασκοπήσεων και είναι σχεδιασμένο έτσι, ώστε να δίνεται βάρος στην πρόληψη, χωρίς όμως να υποτιμώνται μηχανισμοί διορθωτικών ενεργειών, όταν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις. Η επίτευξη των στόχων επιτυγχάνεται με την αρμονική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων, με σύγχρονη τεχνογνωσία, με συμμόρφωση προς την Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία καθώς και προς τις συνθήκες της αγοράς, με την απασχόληση προσωπικού κατάλληλα εκπαιδευμένου, με βοηθητικές λειτουργίες και με εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων και τέλος, με συνεχή ευαισθητοποίηση και ενημέρωση σε θέματα Ασφάλειας Τροφίμων.

2018-11-29T16:07:39+00:00Thu 20.11.2014|Δελτία Τύπου|