Νέο μεγάλο έργο ψηφιακής σύγκλισης ξεκινάει στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

//Νέο μεγάλο έργο ψηφιακής σύγκλισης ξεκινάει στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

Νέο μεγάλο έργο ψηφιακής σύγκλισης ξεκινάει στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

Καλαμάτα 17.07.2015

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Τηλ.: 27213-63190
Fax.: 27210-33666

e-mail:gram.manager@nosokomeiokalamatas.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Νέο μεγάλο έργο ψηφιακής σύγκλισης ξεκινάει στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

Διασύνδεση με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ ΑΕ)

Ξεκινά τη Δευτέρα 20/7/2015 στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας ένα μεγάλο έργο Ψηφιακής Σύγκλισης που φέρει την σφραγίδα του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε) και χρηματοδοτείται μέσα από τη νυν προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2007-2013.

Στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η διασύνδεση του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας με το δίκτυο ΕΔΕΤ και η παροχή στην Νοσηλευτική Μονάδα, προηγμένων δικτυακών και υπολογιστικών υπηρεσιών, με πολλαπλά οφέλη τόσο για το επιστημονικό-διοικητικό-τεχνικό προσωπικό όσο και για τους ασθενείς και συνοδούς αυτών.

Η προτεινόμενη πράξη αποτελείται στο σύνολό της από πέντε (5) υποέργα, η υλοποίηση ενός εκ των οποίων ξεκινά τη Δευτέρα και αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση νέων σημείων πρόσβασης (WiFi) στις υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στα επόμενα στάδια του έργου.

Με άλλα λόγια σε δέκα (10) ημέρες το Νοσοκομείο Καλαμάτας σε όλη την κτιριακή του υποδομή θα παρέχει πρόσβαση ασύρματου δικτύου (WiFi) σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Σημειώνεται ότι το ΕΔΕΤ ΑΕ είναι ο δικαιούχος φορέας και το αντικείμενο του έργου υλοποιείται στα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου η υλοποίηση του ανωτέρω έργου ξεκίνησε από το Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Στα υπόλοιπα υποέργα της προτεινόμενης πράξης προβλέπεται :

α) η διασύνδεση του Νοσοκομείου στο δίκτυο οπτικών ινών της ΕΔΕΤ Α.Ε

β) η δημιουργία καταλόγου χρηστών για το προσωπικό του νοσοκομείου και η ενσωμάτωσή του στην Ομοσπονδία Ταυτοποίησης & Εξουσιοδότησης ΕΔΕΤ

γ) η ανάπτυξη εφαρμογών και προηγμένων υπηρεσιών απομακρυσμένης πρόσβασης σε δεδομένα ιατρικών απεικονιστικών συσκευών

δ) η δημιουργία κέντρου δεδομένων που θα φιλοξενείται σε χώρο ενός δημόσιου νοσοκομείου της χώρας για την υποστήριξη των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα νοσοκομεία

Η διασύνδεση των νοσοκομείων θα πραγματοποιηθεί μέσω της επέκτασης του υφιστάμενου δικτύου ΕΔΕΤ και της προμήθειας δικτυακού εξοπλισμού διασύνδεσης για ταχύτητες 1/10Gbps, ενώ το κέντρο δεδομένων που θα δημιουργηθεί θα φιλοξενήσει τον απαιτούμενο υπολογιστικό, αποθηκευτικό και δικτυακό εξοπλισμό για την αποδοτική, ασφαλή και αξιόπιστη παροχή υπηρεσιών. Παράλληλα, θα αναπτυχθούν/προσαρμοσθούν πληροφοριακά συστήματα τα οποία διαχειρίζονται τα αποτελέσματα των απεικονιστικών εξετάσεων από τα συστήματα/συσκευές των νοσοκομείων (πχ αξονικοί τομογράφοι). Πιο συγκεκριμένα θα επιτυγχάνεται κρυπτογραφημένη αποθήκευση/αρχειοθέτηση των απεικονιστικών εξετάσεων και διανομή των εικόνων και των διαγνώσεων σε κατάλληλα εξουσιοδοτημένους χρήστες, μέσω της υποδομής ΕΔΕΤ. Η δημιουργία καταλόγων χρηστών και η αξιοποίηση της Υποδομής Ταυτοποίησης & Εξουσιοδότησης ΕΔΕΤ θα επιτρέψει την απόδοση δικαιωμάτων πρόσβασης κάθε χρήστη στις εφαρμογές με βάση την ιδιότητά του.

2018-11-29T14:38:28+00:00Tue 17.07.2018|Δελτία Τύπου|