ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΚΕΝΑΚ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΗΣ Ν. Μ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

///ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΚΕΝΑΚ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΗΣ Ν. Μ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΚΕΝΑΚ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΗΣ Ν. Μ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη.

 

Συνοδευτικά έγγραφα