ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Κ.Υ. ΜΕΛΙΓΑΛΑ (ΠΡΟΧ. 01/2019

///ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Κ.Υ. ΜΕΛΙΓΑΛΑ (ΠΡΟΧ. 01/2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Κ.Υ. ΜΕΛΙΓΑΛΑ (ΠΡΟΧ. 01/2019

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη.

Πατήστε εδώ για ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

2019-01-11T13:10:41+00:00Fri 11.01.2019|Πρόχειροι Διαγωνισμοί|