ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Κ.Υ. ΜΕΛΙΓΑΛΑ (ΠΡΟΧ. 01/2019

///ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Κ.Υ. ΜΕΛΙΓΑΛΑ (ΠΡΟΧ. 01/2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Κ.Υ. ΜΕΛΙΓΑΛΑ (ΠΡΟΧ. 01/2019

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη.

Πατήστε εδώ για ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)