Eπιβράβευση καλών πρακτικών για το Περιβάλλον και την Αειφορία

//Eπιβράβευση καλών πρακτικών για το Περιβάλλον και την Αειφορία

Eπιβράβευση καλών πρακτικών για το Περιβάλλον και την Αειφορία

ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Αντικάλαμος, ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Τ.Κ.: 24100 ΜΕΣΣΗΝΙΑ
τηλ. 27213 – 63000 FAX: 27213 – 63104
E-MAIL: info@nosokomeiokalamatas.gr

Η Υγεία είναι δικαίωμα για τον πολίτη, είναι υποχρέωση για μια ευνομούμενη Πολιτεία

Eπιβράβευση καλών πρακτικών για το Περιβάλλον και την Αειφορία
Βραβεία σε Δημόσιους Οργανισμούς και Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Aναδόχους Έργων ή Συμπράκτες τους

Τομέας εξειδικεύσεως : 1. Εξοικονόμηση ενεργείας

Καλαμάτα, Οκτώβριος 2013

Σύντομη περίληψη
Το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας προώθησε και ενέταξε στο πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ του ΥΠΕΚΑ την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ηλιοθερμικού συστήματος και τεχνολογίας εξοικονομήσεως ενεργείας στο Νοσοκομείο, με σκοπό την μερική υποκατάσταση του πετρελαίου ντίζελ κεντρικής θερμάνσεως και παραγωγής ζεστού νερού χρήσεως (ΖΝΧ). Το εγκατασταθέν σύστημα περιλαμβάνει :

  • 226 ηλιακούς συλλέκτες επιφάνειας 535τμ,
  • 7 θερμοδοχεία συνολικής χωρητικότητας 35.000 λίτρων
  • την μονάδα Αντιστάθμισης της θερμοκρασίας του νερού θέρμανσης,
  • την μονάδα ελέγχου της θερμοκρασίας του Ζεστού Νερού Χρήσης
  • μονάδα τηλε-ελέγχου και τηλε-χειρισμού του ηλιοθερμικού συστήματος και του λοιπού εξοπλισμού

Οι στόχοι του έργου οι οποίοι σήμερα επιτυγχάνονται περιλαμβάνουν :

ετήσια εξοικονόμηση 1.615.411 KWh ενέργειας πετρελαίου κεντρικής θερμάνσεως, ήτοι 161,5 κυβικά μέτρα πετρελαίου με ετήσιο όφελος 210.000€.
Ετήσια μείωση των εκπομπών CO2 κατά 32% ήτοι 546,2 τόνους.
Ο χρόνος αποσβέσεως της δαπάνης του έργου αναμένεται σε λιγότερο από 2,5 έτη.

Το έργο αυτό εντάσσεται στην στρατηγική του Νοσοκομείου για την προώθηση προγραμμάτων ενεργειακής διαχειρίσεως.

Εκτενής περίληψη

Α : Πώς υλοποιήθηκε η πρωτοβουλία

Το έργο εξελίχθηκε σε τέσσερα στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο διεξήχθη ενεργειακή επιθεώρηση και εντοπίστηκαν και μελετήθηκαν τα τεχνικά έργα πρώτης προτεραιότητας. Το δεύτερο στάδιο περιέλαβε την υποβολή της σχετικής αιτήσεως, της συναφούς ενεργειακής μελέτης και του τεύχους δημοπρατήσεως του έργου προς το χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ του ΥΠΕΚΑ προς ένταξη και έγκριση. Ενεργειακός επιθεωρητής και μελετητής του έργου ήταν ο κ. Απόστολος Ευθυμιάδης, Δρ. Μηχανικός ΜΙΤ και Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός. Μετά την εξασφάλιση της χρηματοδοτήσεως του έργου από το πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ ύψους 631.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ)  διεξήχθη κατά το τρίτο στάδιο ο σχετικός διεθνής διαγωνισμός προμηθείας μετ’ εγκαταστάσεως του συναφούς εξοπλισμού. Ανάδοχος της προμηθείας ανακηρύχθηκε η Μεσσηνιακή εταιρεία ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ, η οποία πρωτοπορεί και καινοτομεί εις τον τομέα των ηλιοθερμικών συστημάτων σε εθνικό επίπεδο.  Εις το τέταρτο στάδιο ακολούθησε η υλοποίηση της προμηθείας και των συναφών εγκαταστάσεων η οποία ολοκληρώθηκε κατά το θέρος του 2013 σε διάστημα 3 μηνών.

B : Τα καινοτομικά στοιχεία της συμμετοχής

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό έργο διεθνώς διότι συνδυάζει τα ηλιοθερμικά συστήματα COMBI υψηλής τεχνολογίας με την σύγχρονη τεχνολογία εξοικονομήσεως θερμότητας, κυρίως μέσω συστημάτων αυτομάτου ελέγχου σε εγκαταστάσεις κεντρικής θερμάνσεως. Και τούτο διότι δεν έχει πλέον νόημα να παράγεται ηλιακή θερμότητα η οποία να σπαταλιέται στην συνέχεια λόγω κακής χρήσεως της θερμικής ενεργείας. Εδώ έγκειται η καινοτομία του έργου. Ο συνδυασμός των ανωτέρω τεχνολογιών οδήγησε εις εξοικονόμηση πετρελαίου θερμάνσεως κατά 32% με υψηλή οικονομική απόδοση με δείκτες αποσβέσεως περί τα 2,5 έτη.

Γ : Τα οφέλη (ποσοτικά και ποιοτικά)

Τα οφέλη για το Νοσοκομείο και το περιβάλλον  εκτιμώνται αντιστοίχως σε μείωση λειτουργικών δαπανών κατά 210.000 ευρώ και των εκπομπών CO2 κατά 546,2 τόνων ετησίως. Η συμμετοχή των αναδόχων εις την σχεδίαση, μελέτη και υλοποίηση ενός τέτοιου έργου καινοτομικού χαρακτήρα, συνέβαλε σε σημαντική ανάπτυξη της ελληνικής τεχνογνωσίας και τεχνικής, γεγονός το οποίο επιδρά πολλαχώς και πολλαπλώς ευεργετικά εις αυτούς. Τέλος τέτοιου είδους επενδύσεις έχουν ευρύτερες ευεργετικές επιδράσεις εις την κοινωνία διότι λειτουργούν ως υπόδειγμα για την προώθηση της εξοικονομήσεως ενεργείας εις τον πλέον ενεργοβόρο κλάδο του κτιριακού τομέα : τα μεγάλα νοσοκομεία της χώρας.

Δ : Τις βέλτιστες πρακτικές, τα συμπεράσματα και την τεχνογνωσία

Δύο είναι οι βέλτιστες πρακτικές οι οποίες αναπτύχθηκαν δια πρώτη φορά εις την χώρα μας :

Α. Η σχεδίαση ολοκληρωμένων συστημάτων ηλιοθερμίας και τεχνολογιών εξοικονομήσεως ενεργείας σε εγκαταστάσεις κεντρικής θερμάνσεως σε μεγάλα νοσοκομεία της χώρας. Με το υπόδειγμα του Νοσοκομείου Καλαμάτας, λόγω των υψηλών ενεργειακών και οικονομικών επιδόσεων αυτού, καθιερώνεται πλέον ένας νέος τύπος κεντρικής θερμάνσεων σε μεγάλες κτιριακές εγκαταστάσεις, με πυρήνα την ηλιοθερμική εγκατάσταση.

Β. Η δημοπράτηση των συναφών τεχνικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ως υπηρεσίες δημοσίων προμηθειών και όχι ως έργα εργολαβικού τύπου μελέτης /κατασκευής. Με την διαδικασία αυτή αποφεύγονται χρονοβόρες διαδικασίες προκηρύξεως και διεξαγωγής μελετών και κατασκευών του δημοσίου, οι οποίες δια τα έργα υψηλής τεχνολογίας κατά κανόνα οδηγούν σε μεγάλες εκπτώσεις και πλημμελή ολοκλήρωση  των έργων.

Ε:   Την προοπτική για επέκταση, αναβάθμιση, αξιοποίηση από τρίτους, αναπαραγωγή κ.τ.λ.

Το υπόδειγμα κεντρικής θερμάνσεως του Νοσοκομείου Καλαμάτας αποτελεί πλέον το πρότυπο το οποίο δύναται να εφαρμοστεί ευθέως σε ένα πλήθος κτιριακών εγκαταστάσεων, ουχί μόνον νοσοκομειακών.

3 από τα 7 δοχεία θερμοκρασιακης διαστρωμάτωσης 5000 lt έκαστο και μέρος του λεβητοστασίου

Επιλεκτικοί ηλιακοί συλλέκτες στην ταράτσα του Νοσοκομείου Καλαμάτας

Ηλιακοί Συλλέκτες και τμήμα του δικτύου σωληνώσεων

Ηλιακοί Συλλέκτες

2018-09-25T18:20:31+00:00Wed 20.09.2017|Σημαντικά|