Forum Δημόσιας Διαβούλευσης

//Forum Δημόσιας Διαβούλευσης
Forum Δημόσιας Διαβούλευσης2018-10-15T16:39:47+00:00
You need to log in to create posts and topics.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1ΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

                                                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Cloud PACS/RIS

 

   Το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να επισκεφτεί τον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ στην ιστοσελίδα των «Διαβουλεύσεων» και να συμμετάσχει στην 1η Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών που αφορούν την παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Cloud PACS/RIS.    

   Οι τεχνικές προδιαγραφές θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας. Οι παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων υποβάλλονται απευθείας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση Σχολίου». Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για το χρονικό διάστημα 15 ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ.  

   Επισυνάπτεται ο πίνακας των τεχνικών προδιαγραφών. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

Cloud PACS/RIS

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Οι προδιαγραφές αφορούν την  παροχή υπηρεσίας  διαχείρισης ιατρικών εικόνων cloud PACS  με τη χρήση συστημάτων τα οποία φιλοξενούνται σε πιστοποιημένο κέντρο δεδομένων (Datacenter) στην Ελλάδα, το οποίο θα διασυνδεθεί με το Γ.Ν. Μεσσηνίας-Ν.Μ. Καλαμάτας μέσω ασφαλούς σύνδεσης Internet. Επίσης αφορούν υπηρεσίες διασύνδεσης με τα υπάρχοντα συστήματα του Γ.Ν. Μεσσηνίας-Ν.Μ. Καλαμάτας, εκπαίδευσης στην εφαρμογή, καθώς και δημιουργίας κατάλληλου workflow για την υποστήριξη των εργασιών του ακτινολογικού τμήματος του.

Οι παραγόμενες εξετάσεις του Γ.Ν. Μεσσηνίας-Ν.Μ. Καλαμάτας θα δρομολογούνται σε απομακρυσμένο πιστοποιημένο Datacenter προς αποθήκευση και μόνιμη φύλαξη, οι εγκαταστάσεις του οποίου βρίσκονται στην έδρα του Αναδόχου.

Το  Γ.Ν. Μεσσηνίας-Ν.Μ. Καλαμάτας έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει πρόσβαση στις εξετάσεις που έχουν παραχθεί και αποθηκευτεί, μέσα από μια εξ’ ολοκλήρου web-based εφαρμογή, χρησιμοποιώντας δηλαδή οποιονδήποτε υπολογιστή που διαθέτει σύνδεση στο Internet, χωρίς να απαιτείται σε αυτό εγκατάσταση επιπρόσθετου λογισμικού.

Η λύση ζητείται να προσφερθεί με τη λογική της υπηρεσίας (As a Service) που θα περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, την εκπαίδευση και την τεχνική υποστήριξη για την υπηρεσία, έναντι μηνιαίου μισθώματος.

 

Οι υπηρεσίες που ζητούνται είναι:

 

 • Απεριόριστη σύνδεση modalities και σταθμών εργασίας μέσω Full diagnostic zero web viewer που περιλαμβάνει advanced MIP/MPR/Volume rendering για απεριόριστο αριθμό ιατρών διαγνωστών (hardware resources limitation only).
 • Αποθήκευση απεριόριστου αριθμού εξετάσεων μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των 90.000 εξετάσεων ετησίως.
 • Απεριόριστη διαμοίραση εξετάσεων σε πιστοποιημένους χρήστες (διαγνώστες ιατροί ή ασθενείς) (Secure URL or exam notification to Referring physicians or to Patients).
 • Επεξεργασία της εξέτασης στον server και παρουσίαση της στον σταθμό εργασίας (Server Rendering Technology).
 • Πρωτόκολλα απεικόνισης που να χρησιμοποιούν τεχνολογία drag and drop και να  έχουν εύκολη παραμετροποίηση. Απαιτείται ο χρήστης να έχει πάντα τον ίδιο τρόπο παρουσίασης των ιατρικών εικόνων από όποιον σταθμό και εάν βρίσκεται και από όποια συσκευή και εάν λαμβάνει εικόνες.
 • Προωθημένη ανάλυση εικόνας με εργαλεία όπως MPR με slabing, curved MPR, MIP, MinIP, AveIP. Επίσης να διαθέτει τεχνική ανασύνθεσης όγκου VR.
 • Να διαθέτει Διεπαφή HL7 για σύνδεση με άλλα συστήματα που υποστηρίζουν μηνύματα τύπου ORM, ORU, ADT.
 • Να διαθέτει Μηχανή διαχείρισης εργασιών (Workflow Engine) που επιτρέπει στο διαγνωστικό τμήμα να παρακολουθεί την κατάσταση της εξέτασης από την λήψη, την συγγραφή του πορίσματος μέχρι και την διανομή των αποτελεσμάτων.
 • Να διαθέτει Εξατομικευμένη παραμετροποίηση της λίστας εργασιών με πολλαπλές επιλογές που καθορίζονται ανάλογα με το τμήμα, ρόλο, χρήστη.
 • Διαχείριση σεναρίων ειδοποίησης επείγοντος ώστε να ενημερώνεται ο διαγνώστης για την κατάσταση του επείγοντος της μελέτης της εξέτασης.
 • Δημιουργία ηλεκτρονικής φόρμας και προτύπων αναφοράς, για τα απαντητικά δελτία των διαγνώσεων ώστε να υπάρχει επαγγελματική, γρήγορη και ομοιόμορφη διαμόρφωση των πορισμάτων. Στα απαντητικά δελτία να μπορούν να ενσωματωθούν εικόνες και άλλα αρχεία που θα διευκολύνουν την σύνταξη του πορίσματος.
 • Εργαλεία ανάγνωσης Ψηφιακής Μαστογραφίας (Digital Mammography) διαθέσιμα σε οποιονδήποτε σταθμό εργασίας με υποστήριξη μέχρι και 4 μόνιτορ που επιτρέπει την ταυτόχρονη αντιπαραβολή ψηφιακής μαστογραφίας, Μαγνητικής μαστού και υπερηχογραφίας μαστού.
 • DICOM λίστα εργασιών (DICOM Modality Worklist) σχετιζόμενη με τις ιατρικές συσκευές ώστε τα απαραίτητα δημογραφικά στοιχεία να είναι διαθέσιμα απευθείας στις ιατρικές συσκευές εφόσον έχουν περαστεί στο σύστημα.
 • Ενσωματωμένος μηχανισμός δρομολόγησης DICOM εικόνων (Built in DICOM Routing Engine) που προσαρμόζει την διαχείριση της ιατρικής εικόνας σύμφωνα με την κατάσταση, εκτελούντα ιατρό, ημερομηνία, ώρα, ΑΕ τίτλο και άλλες DICOM ετικέτες.
 • Αυτόματη δρομολόγηση των πορισμάτων (Report Distribution Interface) σε παραπέμποντες ιατρούς, συνεργαζόμενα ιδρύματα και Νοσοκομεία, μέσω email.

 

 

Ο Ανάδοχος θα διασφαλίσει την Καλή Λειτουργία του συστήματος περιλαμβάνοντας:

 • Αποκατάσταση των ανωμαλιών λειτουργίας του λογισμικού εφαρμογών (bugs) – εγκατάσταση βελτιώσεων (updates) και αναβαθμίσεων
 • Uptime συστήματος 98%
 • Ο χρόνος θέασης της πρώτης εικόνας είναι λιγότερα από δέκα (10) δευτερόλεπτα ανοίγοντας τον ασθενή από οποιαδήποτε συσκευή συνδεδεμένη στο διαδίκτυο, (με αποτελεσματικό εύρος ζώνης των πέντε ( (5) Mbps στην τοποθεσία του χρήστη)
 • Ο χρόνος για διαδραστικό scrolling  διαμέσου των σειρών CT χιλίων  (1000) εικόνων πεντακοσίων δώδεκα (512) επί πεντακοσίων δώδεκα (512) pixels όταν υπάρχει σύνδεση από οποιαδήποτε συσκευή πάνω από το  διαδίκτυο (με αποτελεσματικό εύρος ζώνης των πέντε (5)  Mbps στην τοποθεσία του χρήστη) θα είναι λιγότερο από είκοσι εννέα (29) δευτερόλεπτα.

 

 

Ο Ανάδοχος θα παρέχει Τεχνική υποστήριξη που θα περιλαμβάνει:

 • Απομακρυσμένη πρόσβαση : Χρόνος ανταπόκρισης  2 ώρες το μέγιστο.
 • Ο Ανάδοχος θα προσφέρει υπηρεσίες τηλεφωνικής υποστήριξης/γραμμή άμεσης βοηθείας Help Desk.
 • Διασύνδεση νέων modalities με το σύστημα ή παλαιών που δεν έχουν διασυνδεθεί σύμφωνα με απαίτηση του Νοσοκομείου.
 • Καταγραφή των αιτημάτων, για την παρακολούθηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, χρήση λογισμικού ticketing.

Β. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

 

Με γνώμονα τη διασφάλιση των δεδομένων που θα αποθηκεύονται για λογαριασμό του Γ.Ν. Μεσσηνίας-Ν.Μ. Καλαμάτας, το Datacenter και η προσφερόμενη λύση θα είναι πλήρως εναρμονισμένα με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) 2016/679/ΕΕ καθώς και την Οδηγία 2016/1148/ΕΕ για την ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών, όπως εφαρμόζονται και ισχύουν στην Ελληνική Νομοθεσία. Θα διέπεται από εκτεταμένες δικλείδες ασφάλειας, με σκοπό την λογική και φυσική προστασία των υποδομών και των αποθηκευμένων δεδομένων, καθώς και της ασφαλούς μετάβασής τους στο Διαδίκτυο. Να κατατεθούν στην τεχνική προσφορά όλα τα απαραίτητα έγγραφα που πιστοποιούν την εναρμόνιση με τα παραπάνω.

 

Γ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Ο Ανάδοχος οφείλει με την έναρξη της σύμβασης να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, για την μετάπτωση στο νέο Datacenter όλων των δεδομένων των διαγνωστικών εξετάσεων του Γ.Ν. Μεσσηνίας-Ν.Μ. Καλαμάτας του υφιστάμενου συστήματος.

Όλα τα δεδομένα των διαγνωστικών εξετάσεων που αποθηκεύονται στο απομακρυσμένο Datacenter του αναδόχου παραμένουν στην κυριότητα του Γ.Ν. Μεσσηνίας-Ν.Μ. Καλαμάτας. Ο Ανάδοχος οφείλει είτε μετά την λήξη της σύμβασης είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο κατά την διάρκεια της σύμβασης, όταν του ζητηθεί από το Γ.Ν. Μεσσηνίας-Ν.Μ. Καλαμάτας, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, ώστε όλα τα δεδομένα να παραδοθούν στο Γ.Ν. Μεσσηνίας-Ν.Μ. Καλαμάτας.

Δ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν Φύλλο Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών σε μορφή πίνακα, ο οποίος θα συνταχθεί κατά την ίδια σειρά και περιεχόμενο με τον πίνακα που ακολουθεί.

Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να απαντήσουν σε ξεχωριστή στήλη (ΑΠΑΝΤΗΣΗ) και να καλύψουν με την προσφορά τους τις απαιτήσεις της στήλης ΑΠΑΙΤΗΣΗ με αναλυτική περιγραφή, πληρότητα και τεκμηρίωση ώστε να γίνει πλήρης αξιολόγηση από την Αναθέτουσα Αρχή.

Η τεκμηρίωση θα γίνεται σε ξεχωριστή στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ με παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια, τεχνικά εγχειρίδια, εγχειρίδια χρήσης και πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου, προς απόδειξη των ζητούμενων στοιχείων, οι οποίες θα γίνονται με σαφή αναφορά στην σελίδα και παράγραφο, όπου θα εμπεριέχονται τα στοιχεία με αντίστοιχη επισήμανση.

ΟΜΑΔΑ Α - ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Συντελεστής Βαρύτητας 40%

 

Περιγραφή

Απαίτηση

I

Κατανόηση των στόχων - απαιτήσεων του έργου και παρουσίαση της γενικότερης φιλοσοφίας του. Συντελεστής Βαρύτητας 20%

ΝΑΙ

Να αναφερθούν στοιχεία

II

Ανάλυση και τεκμηρίωση κατάλληλου τρόπου υλοποίησης, προτεινόμενη Φυσική και Λογική Αρχιτεκτονική Συστήματος, Ασφάλεια δεδομένων. Συντελεστής Βαρύτητας 10%

ΝΑΙ

Να αναφερθούν στοιχεία

III

Μεθοδολογία και Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των επιμέρους φάσεων – παραδοτέων – πακέτων εργασίας. Συντελεστής Βαρύτητας 10%

ΝΑΙ

Να αναφερθούν στοιχεία

ΟΜΑ∆Α Β - ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ – ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ – DATACENTER

Συντελεστής Βαρύτητας 40%

1. Απαιτούμενη λειτουργικότητα PACS – Συντελεστής Βαρύτητας 10%

 

Περιγραφή

Απαίτηση

1.1

Η προτεινόμενη λύση περιλαμβάνει αυτόματη κεντρική αποθήκευση όλων των δεδομένων σε νεφο-υπολογιστικό περιβάλλον  (cloud).

ΝΑΙ

1.2

Οι χρήστες θα είναι ικανοί να συνδέονται από οπουδήποτε μέσω ενός περιηγητή (web-browser) για να δουν εικόνες και  πορίσματα στο νεφο-υπολογιστικό περιβάλλον  της εφαρμογής (cloud).

ΝΑΙ

1.3

 

Οι χρήστες θα είναι ικανοί να συνδέονται για να δουν εικόνες και πορίσματα από το νεφο-υπολογιστικό περιβάλλον  της εφαρμογής  (cloud) όταν είναι συνδεδεμένοι από οποιοδήποτε σημείο στο διαδίκτυο εντός ή εκτός του νοσοκομείου μέσω ενός περιηγητή (web-browser).

ΝΑΙ

1.4

Το σύστημα θα επιτρέπει στους χρήστες με τα κατάλληλα δικαιώματα  πρόσβαση  σε όλες τις εικόνες με δυνατότητα  περιορισμού στην  πρόσβαση σε συγκεκριμένους χρήστες  και σε δεδομένα.

ΝΑΙ

1.5

Εφόσον υπάρχει σύνδεση δια μέσου διαδικτύου, όλες οι εικόνες θα είναι αυτομάτως διαθέσιμες για θέαση και συγγραφή  πορισμάτων.

ΝΑΙ

1.6

Η προτεινόμενη λύση  να είναι πλήρως διαχειρίσιμη από τον προμηθευτή. Ο προμηθευτής είναι πλήρως υπεύθυνος για την εγκατάσταση, την αντιμετώπιση προβλημάτων και την τεχνική υποστήριξη κτλ. κατά τη διάρκεια του χρόνου υποστήριξης. (Η συνδεσιμότητα του δικτύου εξαιρείται και παραμένει ευθύνη του νοσοκομείου).

ΝΑΙ

1.7

Απεριόριστες ταυτόχρονες (concurrent) άδειες χρηστών

ΝΑΙ

1.8

Οι χρήστες να μπορούν εύκολα και άμεσα να μοιραστούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ένα αντίγραφο του πορίσματος και ένα σύνδεσμο για τις εικόνες της εξέτασης στον zero footprint viewer με οποιονδήποτε εντός ή εκτός του νοσοκομείου.

ΝΑΙ

1.9

Ο καθένας, εντός ή εκτός του νοσοκομείου που μπορεί να λάβει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα συμπεριλαμβανομένου ενός συνδέσμου των εικόνων της εξέτασης, μπορεί άμεσα να δει το πόρισμα και τις εικόνες της εξέτασης όταν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο χωρίς να χρειάζεται η εγκατάσταση κάπου περαιτέρω λογισμικού.

 

ΝΑΙ

1.10

Ασφαλής απομακρυσμένη πρόσβαση εκτός του νοσοκομείου σε όλες τις εικόνες και τα πορίσματα μέσω ενός web browser.

ΝΑΙ

1.11

Ασφαλής πρόσβαση στις εικόνες από οποιαδήποτε τοποθεσία εκτός του νοσοκομείου χωρίς τη  χρήση VPN.

ΝΑΙ

2. Απαιτήσεις Αποθήκευσης – Συντελεστής Βαρύτητας 10%

 

Περιγραφή

Απαίτηση

2.1

Να είναι πιθανό να μεταφερθούν όλες οι κλινικές απεικονιστικές εξετάσεις και τα ακτινολογικά πορίσματα και δεδομένα οποιαδήποτε στιγμή και είναι δυνατό να διαβαστούν με ένα άλλο σύστημα συμβατό με DICOM.

 

ΝΑΙ

2.2

Το λογισμικό δεν θα έχει περιορισμό στον όγκο των δεδομένων.

ΝΑΙ

2.3

Όλα τα δεδομένα πρέπει να αποθηκεύονται σε πλήρη διαγνωστική ποιότητα.

 

ΝΑΙ

2.4

Όλα τα δεδομένα εικόνων θα πρέπει πάντα όλο το εικοσιτετράωρο να είναι διαθέσιμα  μέσω  zero-footprint  διαγνωστικό viewer  με τη σύνδεση σε νεφο-υπολογιστικό περιβάλλον  (cloud) δια μέσου διαδίκτυου.

ΝΑΙ

2.5

Όλα τα δεδομένα θα είναι κρυπτογραφημένα κατά την διάρκεια της μεταφοράς σε δημόσια δίκτυα.

ΝΑΙ

2.6

Να παρέχεται υψηλή διαθεσιμότητα στην αποθήκευση των δεδομένων.

ΝΑΙ

3. Ασφάλεια Κέντρου Δεδομένων – Συντελεστής βαρύτητας 6%

 

Περιγραφή

Απαίτηση

3.1

 Έλεγχος φυσικής πρόσβασης μέσω ελέγχου αυθεντικότητας βάσει κάρτας και μυστικού αριθμού (PIN)

ΝΑΙ

3.2

Καταγραφή εισόδου

ΝΑΙ

3.3

Παρακολούθηση χώρου μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV)

ΝΑΙ

3.4

Φύλαξη εισόδου και χώρου από εκπαιδευμένο φύλακα 

ΝΑΙ

3.5

 Έλεγχος και καταγραφή περιβαλλοντικών συνθηκών προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του Datacenter και κατά συνέπεια η διαθεσιμότητά του

 

ΝΑΙ

3.6

Παρακολούθηση θερμοκρασίας και υγρασίας

ΝΑΙ

3.7

Ψευδοπάτωμα με μηχανισμούς αναγνώρισης και ειδοποίησης πλημμύρας

ΝΑΙ

3.8

Σύστημα αυτόματης πυρόσβεσης

ΝΑΙ

3.9

Επαρκώς κλιματιζόμενους χώρους από κατάλληλο σύστημα κλιματισμού.

ΝΑΙ

3.10

Κατάλληλα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη και UPS για την αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας

ΝΑΙ

3.11

Ο χώρος στον οποίο στεγάζεται το Datacenter θα πρέπει να περικλείεται από αντιπυρικούς τοίχους

ΝΑΙ

3.12

Να χρησιμοποιηθεί τείχος ασφάλειας  (Firewall),  το οποίο να εξυπηρετεί αποκλειστικά τις ανάγκες της υπηρεσίας και  προστατεύει την εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα των δεδομένων της υπηρεσίας κατά την λογική πρόσβαση σε αυτά από τους χρήστες

 

ΝΑΙ

3.13

Τείχος ασφάλειας και σύστημα αναγνώρισης και αντιμετώπισης παρεισδύσεων (firewall και intrusion detection/prevention system) τα οποία προστατεύουν την διαθεσιμότητα και εμπιστευτικότητα των δεδομένων από κακόβουλες επιθέσεις

ΝΑΙ

3.14

Προστασία των διακομιστών εφαρμογής από επιθέσεις, ιούς, κακόβουλο λογισμικό, καθώς και μη εξουσιοδοτημένη αλλαγή των στοιχείων διαμόρφωσης και λειτουργίας αυτών

ΝΑΙ

3.15

Επίσημη καταγραφή και περιοδικός έλεγχος όλων των αρχείων συστημάτων σε κεντρικό σύστημα συλλογής, καθώς και παρακολούθηση των συμβάντων ασφάλειας και δικτύου σε πραγματικό χρόνο για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.

ΝΑΙ

3.16

Για όλα τα παραπάνω το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να επισκεφτεί η επιτροπή με έξοδα της κάθε προσφέρουσας εταιρίας τις εγκαταστάσεις όπου βρίσκεται ο Datacenter για πιστοποίηση όσων βεβαιώνονται.

 

ΝΑΙ

4. Σταθμοί Εργασίας, Πορισμάτων και Διάγνωσης – Συντελεστής Βαρύτητας 6%

 

Περιγραφή

Απαίτηση

4.1

Η συγγραφή πορισμάτων να μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε σταθμό εργασίας (PC/laptop/Apple Mac/Tablet) εντός και εκτός από το νοσοκομείο

ΝΑΙ

4.2

Το λογισμικό για τα ακτινολογικά πορίσματα είναι zero-footprint (δεν απαιτείται καμία εγκατάσταση για την συγγραφή  πορισμάτων)

 

ΝΑΙ

4.3

Οι άδειες λογισμικού για απεριόριστους επιπλέον σταθμούς εργασίας εργασία θα πρέπει να περιλαμβάνονται (έτσι θα υπάρχει κόστος μόνο για το νέο Υλικό -hardware) όταν χρειάζονται επιπλέον σταθμοί εργασίας

ΝΑΙ

4.4

Γρήγορη αναζήτηση για ασθενής βασισμένη στο όνομα του ασθενή, στο ID ασθενή, διαγνωστική μονάδα, ημερομηνία εξέτασης, κατάσταση πορίσματος.

 

ΝΑΙ

4.5

Όλα τα δεδομένα θα πρέπει να μπορούν να διαβαστούν σε πλήρη διαγνωστική ποιότητα σε λογισμικό HTML5 zero footprint.

ΝΑΙ

4.6

Απεριόριστη θέαση εικόνων CT MRI US DR CR

ΝΑΙ

4.7

Εργαλεία διάγνωσης:

Window Leveling (αλλαγή αντίθεσης και φωτεινότητας)

Scrolling (Cine-mode)

Multi-series synchronous scrolling

Multi-series reference lines

Magnifier

Zooming

Panning

Measurements,(ruler,

μετρήσεις γωνιών: open angle, wiberg angle, cobb’s angle.

image rotate and flip

Flexible Layout,

hanging protocols

3D  cursor pointer

MIP – (Maximum Intensity Projection)

MPR – (Multiplanar Reconstruction)

3D volume rendering

Computed tomography (CT) colonography or virtual colonoscopy

Computed tomography (CT) volume Segmentation of pulmonary nodules

Computed tomography (CT) angiography Vessel tracking and stenosis analysis

Dynamic contrast‐enhanced magnetic resonance imaging (DCE-MRI) Breast curves: Automated Lesion Kinetics Assessments and Discrimination of Benign and Malignant Lesions

PET/CT image registration

Cardiac CT for calcium scoring

 

ΝΑΙ

4.8

Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει  την ενσωματωμένη  ηχητική υπαγόρευση των πορισμάτων, ανά εξέταση  για μετέπειτα αναπαραγωγή και δακτυλογράφηση.

Η κατάσταση της εξέτασης θα πρέπει να αλλάζει με το τέλος της υπαγόρευσης από τον ιατρό διαγνώστη και μόνο τότε το ηχητικό αρχείο θα είναι διαθέσιμο στην γραμματέα που θα αναλάβει την δακτυλογράφηση του πορίσματος στην αυτή πλατφόρμα.

ΝΑΙ

4.9

Η ενσωματωμένη στο σύστημα ηχητική υπαγόρευση θα πρέπει να υποστηρίζει συνέχεια εγγραφής στο τέλος, επιλογή για ενδιάμεση εγγραφή και επιλογή αντικατάστασης από επιλεγμένο σημείο.

ΝΑΙ

4.10

Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον τις παρακάτω καταστάσεις για κάθε πόρισμα:

α. Νέα εξέταση (χωρίς πόρισμα)

β. Υπαγορευμένο πόρισμα εξέτασης

γ. Δακτυλογραφημένο πόρισμα εξέτασης

δ. Δακτυλογραφημένο πόρισμα εξέτασης σε αναμονή, με δυνατότητα επεξεργασίας

ε. Ολοκληρωμένο (finalized) πόρισμα εξέτασης

Οι καταστάσεις αυτές να δύναται να αλλάζουν από τον κατάλληλο ρόλο του συστήματος.

ΝΑΙ

4.11

Το σύστημα πρέπει να ξεχωρίζει ολοκληρωμένα πορίσματα (finalized) από πορίσματα που βρίσκονται σε ενδιάμεσα στάδια επεξεργασίας (editable). Οι χρήστες να  μπορούν να επικυρώσουν τα πορίσματα.

ΝΑΙ

4.12

Το σύστημα να δύναται να υποστηρίξει (τήρηση ιστορικότητας με time  stamp) ως προς τα παραγόμενα πορίσματα. Για παράδειγμα σε περίπτωση που το ιατρικό πόρισμα είναι πρώτα γραμμένο από τον χρήστη Α και αργότερα τροποποιήθηκε και εγκρίθηκε από τον διευθύνοντα ακτινολόγο.

ΝΑΙ

4.13

Το σύστημα να δύναται να υποστηρίξει προσθήκες σε ένα ολοκληρωμένο πόρισμα

ΝΑΙ

4.14

Να υποστηρίζεται δυνατότητα πολλαπλών και παραμετροποιήσημων templates για την καταχώρηση του πορίσματος

ΝΑΙ

4.15

Χρήστες που επιτρέπεται να κάνουν την τελική έγκριση, θα πρέπει να είναι ικανοί να δουν μία λίστα με όλα τα πορίσματα που αναμένουν έγκριση.

ΝΑΙ

4.16

Απεριόριστοι επιπλέον σταθμοί εργασίας μπορούν να προστεθούν εύκολα με μόνο το κόστος του hardware (PC και οθόνη). Καμία έξτρα άδεια για λογισμικό δεν θα χρειάζεται.

ΝΑΙ

5. Διαλειτουργικότητα – Συντελεστής Βαρύτητας 4%

 

Περιγραφή

Απαίτηση

5.1

Η λύση πρέπει να χρησιμοποιεί τεχνολογία διαδικτύου (web based) και να μην απαιτεί εγκατάσταση λογισμικού από πλευράς νοσοκομείου (client) zero footprint χρησιμοποιώντας μόνο HTML. Χωρίς την χρήση  άλλων συστατικών στοιχείων η συνιστωσών   ή  άλλων πρόσθετων (Plugins) που πρέπει να χρησιμοποιηθούν με download.

ΝΑΙ

5.2

Η λύση πρέπει να λειτουργεί σε όλα τα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης διαδικτύου. Π.χ. Chrome, Safari, Internet Explorer.

ΝΑΙ

5.3

Η λύση δεν πρέπει να απαιτεί πρόσθετα προγράμματα περιήγησης

ΝΑΙ

5.4

Το σύστημα πρέπει να είναι σε θέση να διασυνδεθεί με αλλά συστήματα π.χ HIS, EPR χρησιμοποιώντας HL7  2.3.

ΝΑΙ

5.5

Δυνατότητα αμφίδρομης διασύνδεσης για HL7, DICOM

ΝΑΙ

5.6

Δυνατότητα HL7 έκδοσης τουλάχιστον v2.3 ανταλλαγής μηνυμάτων για ADT, ORM, ORU.

 

ΝΑΙ

5.7

Δυνατότητα διεπαφής με πολλαπλές διαγνωστικές μονάδες για την παροχή της λίστας εργασιών DICOM worklist

ΝΑΙ

5.8

Δυνατότητα DICOM print σε τοπικούς εκτυπωτές φιλμ

ΝΑΙ

5.9

Δυνατότητα paper print σε τοπικούς PS εκτυπωτές

ΝΑΙ

5.10

Δυνατότητα αποστολής εξετάσεων σε τοπικά συστήματα  εγγραφής  εξετάσεων σε  CD/DVD.

ΝΑΙ

6. Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη – Συντελεστής Βαρύτητας 2%

 

Περιγραφή

Απαίτηση

6.1

Η προτεινόμενη λύση  θα πρέπει περιλαμβάνει όλα τα κόστη για  την τεχνική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της υποστηρικτικής περιόδου.

 

ΝΑΙ

6.2

Απομακρυσμένη  τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη, εντός 2 ωρών να  συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά κατά την διάρκεια της υποστηρικτικής περιόδου.

ΝΑΙ

Να αναφερθούν ώρες και ημέρες

6.3

Σύστημα καταγραφής συμβάντων

Το σύστημα να τηρεί ιστορικότητα με time stamp για τις κινήσεις των χρηστών σχετικά με την πρόσβαση τους στο σύστημα και στις εξετάσεις των ασθενών, και τα στοιχεία αυτά να είναι διαθέσιμα σε κάθε απαίτηση του υπεύθυνου ασφάλειας του νοσοκομείου.

ΝΑΙ

6.4

Ο προμηθευτής έχει εμπειρία στην ολοκλήρωση του προτεινόμενου  cloud PACS

ΝΑΙ

6.5

Ο χρόνος για διαδραστικό scrolling διαμέσου των σειρών CT χιλίων (1000) εικόνων πεντακοσίων δώδεκα (512) επί πεντακοσίων δώδεκα (512) pixels όταν υπάρχει σύνδεση από οποιαδήποτε συσκευή πάνω από το διαδίκτυο (με αποτελεσματικό εύρος ζώνης των (5) Mbps στην τοποθεσία του χρήστη) θα είναι λιγότερο από είκοσι εννέα (29) δευτερόλεπτα.

ΝΑΙ

7. Απαιτήσεις Δικτύου – Συντελεστής Βαρύτητας 2%

 

Περιγραφή

Απαίτηση

7.1

Το σύστημα πρέπει να είναι ικανό να δουλεύει πάνω σε ήδη υπάρχουσα δικτυακή υποδομή του νοσοκομείου.

ΝΑΙ

7.2

Εάν το παρόν δίκτυο του νοσοκομείου δεν εκπληρώνει τις ελάχιστες απαιτήσεις, το κόστος για επιπλέον hardware, internet lines κτλ. είναι ευθύνη του Nοσοκομείου.

ΝΑΙ

ΟΜΑΔΑ Γ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συντελεστής Βαρύτητας 20%

 

Περιγραφή

Απαίτηση

I

Εγκατάσταση/Παραμετροποίηση/Εκπαίδευση/Υποστήριξη. Συντελεστής Βαρύτητας 20%

ΝΑΙ

Να αναφερθούν στοιχεία

 

 

 

Ε. ΕΜΠΕΙΡΙΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

1.    Οι υποψήφιοι ανάδοχοι απαιτείται να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ώστε να αποδεικνύεται ότι κατά την διάρκεια της τελευταίας τριετίας, έχουν εκτελέσει ή να βρίσκεται σε εξέλιξη τουλάχιστον μία σύμβαση παροχής υπηρεσιών  του συγκεκριμένου τύπου έργου και ανάλογου προϋπολογισμού. Ως ανάλογο έργο νοείται το έργο που έχει ως αντικείμενο την παροχή PACS σαν υπηρεσία με εξοπλισμό εγκαταστημένο σε πιστοποιημένο Datacenter το οποίο βρίσκεται εντός του Ελλαδικού χώρου.

2.    Οι υποψήφιοι ανάδοχοι απαιτείται να καταθέσουν τα παρακάτω  πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία (πιστοποιητικά) βεβαιώνεται η κάλυψη των ποιοτικών χαρακτηριστικών των προσφερόμενων ειδών επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές:

·      Το λογισμικό του PACS θα πρέπει να διαθέτει και να είναι συμβατό με τα ακόλουθα διεθνή πρότυπα λειτουργίας και ασφάλειας:

§  IHE

§  DICOM

§  SSL Encryption

§  HIPAA

§  HL7

·      Το λογισμικό PACS να διαθέτει πιστοποίηση CE Class IIa (MDD) 93/42/ΕΟΚ και ISO 13485.

·      Για το κομμάτι του σχεδιασμού, ανάπτυξης, προμήθειας, εγκατάστασης θέσης σε λειτουργία, τεχνικής υποστήριξης και ασφάλειας λύσεων πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT) που θα υποστηρίζουν την λειτουργία του λογισμικού PACS , το Datacenter στο οποίο θα εγκατασταθεί ο παραπάνω εξοπλισμός θα πρέπει να  είναι πιστοποιημένο με ISO/IEC 27001:2013 (ή νεότερης χρονολογίας) και ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015 (ή νεότερης χρονολογίας).