Forum Δημόσιας Διαβούλευσης

//Forum Δημόσιας Διαβούλευσης
Forum Δημόσιας Διαβούλευσης2018-10-15T16:39:47+00:00
You need to log in to create posts and topics.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1ΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ

                                                                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Ενόψει της επικαιροποίησης των τεχνικών προδιαγραφών για τα αντιδραστήρια Βιοχημικού, το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να επισκεφτεί τον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ στην ιστοσελίδα των «Διαβουλεύσεων» και να συμμετάσχει στην 1η Δημόσια Διαβούλευση-Επικαιροποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ». Οι υπό διαβούλευση τεχνικές προδιαγραφές θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας.

Οι παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων υποβάλλονται απευθείας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση Σχολίου». Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για το χρονικό διάστημα 15 ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ.

Επισυνάπτεται ο πίνακας των υπό διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών.

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ

 

(α)  ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο προς διάθεση αναλυτής να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις της διακήρυξης και συγκεκριμένα:

1.    Η επεξεργασία των εξετάσεων να γίνεται με τεχνολογία τυχαίας προσπέλασης δειγμάτων (RANDOM ACCESS).

2.    Η παραγωγικότητα του αναλυτή να είναι τουλάχιστον 1200 φωτομετρικές εξετάσεις ανά ώρα, χωρίς να υπολογίζονται οι εξετάσεις που εκτελούνται με ηλεκτρόδια. Να διαθέτει σύστημα μέτρησης ηλεκτρολυτών (ISE) ενσωματωμένο στον αναλυτή με ανεξάρτητα ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια για μέτρηση καλίου, νατρίου, χλωρίου.

3.    Είναι απαραίτητο από τον κάθε προμηθευτή να προσφερθούν όλες οι εξετάσεις που αναφέρονται στον Πίνακα των εξετάσεων. Να αναφερθούν επιπλέον εξετάσεις που δύναται να εκτελεσθούν στον αναλυτή ώστε να αξιολογηθούν.

4.    Να δέχεται τοποθέτηση μεγάλου αριθμού δειγμάτων στον δειγματολήπτη του και να αναγνωρίζονται με αναγνώστες barcode, ενσωματωμένους στον αναλυτή.

5.    Τα επείγοντα δείγματα να εκτελούνται με προτεραιότητα και να αναγνωρίζονται με αναγνώστη barcode ενσωματωμένο στον αναλυτή.

6.    Να δέχεται ταυτόχρονη ανάλυση διαφόρων τύπων δείγματος (ορού, ούρων, ΕΝΥ, ολικό αίμα) ταυτόχρονα. Να δέχεται σωληνάρια διαφόρων τύπων.

7.    Να έχει την δυνατότητα εκτέλεσης μεγάλου αριθμού εξετάσεων ταυτόχρονα (πάνω από 45).

8.    Να έχει ενσωματωμένο ψυγείο φύλαξης αντιδραστηρίων (<14οC), για όλα τα προσφερόμενα αντιδραστήρια, με αναγνώστες γραμμικού κώδικα (barcode), ώστε να μην χρειάζεται η τοποθέτηση τους σε προεπιλεγμένη θέση. Θα εκτιμηθεί ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός τεστ ανά φιαλίδιο αντιδραστηρίου για τις παραμέτρους με μεγάλο ετήσιο αριθμό εξετάσεων.

9.    Να ελέγχει την ποιότητα και την ποσότητα των αντιδραστηρίων με αυτόματη ειδοποίηση για τυχόν προβλήματα.

10. Ο ίδιος ο αναλυτής να έχει την δυνατότητα αυτόματης αραίωσης και επανάληψης των δειγμάτων (Auto Dilution & Auto Retest), καθώς και αυτόματης εκτέλεσης άλλης εξέτασης ανάλογα με το αποτέλεσμα της πρώτης (Reflex Testing), χωρίς την επανατοποθέτηση του δείγματος από τον χειριστή και χωρίς την απαίτηση χρήσης επιπλέον λογισμικών συστημάτων.

11. Να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης θρόμβων, αρκετά ευαίσθητο ώστε να ανιχνεύει φυσαλίδες και μικροθρόμβους που δεν φράσσουν το ρύγχος δείγματος. Να περιγραφεί ο τρόπος.

12. Να έχει δυνατότητα ανίχνευσης προβληματικών ορών (λιπαιμικοί, ικτερικοί και αιμολυμένοι) και να ειδοποιεί το χειριστή.

13. Το πρόγραμμα λειτουργίας να είναι εύχρηστο, με οθόνες βοήθειας σε κάθε σημείο του MENU.

14. Να διαθέτει σύστημα αυτοελέγχου των ηλεκτρονικών μερών και σύστημα ελέγχου των αποτελεσμάτων (π.χ. διαγράμματα Levey-Jennings).

15. Ο προσφερόμενος αναλυτής να είναι ανοικτός, ώστε να μπορεί να δεχτεί προγραμματισμό αντιδραστηρίων του ελεύθερου εμπορίου για εξετάσεις που δεν ζητούνται στον Πίνακα (ανοιχτό σύστημα).

16. Τα αποτελέσματα να τυπώνονται ανά ασθενή και συγκεντρωτικά, με εκτυπωτή υψηλής ταχύτητας. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με το ON-LINE σύστημα διαχείρισης ασθενών στην Ελληνική το οποίο είναι εγκατεστημένο στο Εργαστήριο. Το κόστος σύνδεσης θα βαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή.

17. Ο αναλυτής μαζί με την μονάδα Η/Υ να μην υπερβαίνει σε μήκος τα 2,7 m.

18. Στην περίπτωση που ο προσφερόμενος αναλυτής χρησιμοποιεί πλενόμενες κυβέτες θα πρέπει να διαθέτει και σύστημα αποχέτευσης για σύνδεση με το δίκτυο αποβλήτων του Νοσοκομείου.

19. Να κατατεθούν οι οδηγίες χρήσεως των προσφερομένων ειδών (αντιδραστήρια και λοιπά υλικά) από τις οποίες να προκύπτει τόσο ο χρόνος σταθερότητας (on board), όσο και οι επιδόσεις ακρίβειας και επαναληψιμότητας των αντιδραστηρίων στον προσφερόμενο αναλυτή.

20. Να λειτουργεί υπό τάση 220V και να υποστηρίζεται από σύστημα αδιάλειπτης παροχής τάσης (UPS), με δαπάνη του προμηθευτή.

21. Το service και τα αναλώσιμα, πέραν των αναφερομένων στην προσφορά (πχ λυχνία, σύριγγες, ηλεκτρόδια, σωληνώσεις, ρύγχος κλπ) θα βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος θα έχει και την υποχρέωση να εκπαιδεύσει τους χειριστές του οργάνου δωρεάν, στο χώρο των εργαστηρίων του Νοσοκομείου.

22. Το συνολικό ετήσιο κόστος της προσφοράς κάθε προμηθευτή να διαμορφώνεται με βάση τον αριθμό συσκευασιών των αντιδραστηρίων και όλων των συμπληρωματικών υλικών (controls, calibrators), που θα χρειασθεί να αγορασθούν, λαμβάνοντας υπόψη, πέραν του ζητούμενου αριθμού εξετάσεων, τον απαιτούμενο αριθμό εξετάσεων βαθμονόμησης και καθημερινού ελέγχου ποιότητας σε δύο επίπεδα, καθώς και τον χρόνο ζωής τους επάνω στον αναλυτή. Εξαίρεση αποτελούν οι παράμετροι του Πίνακα με συνολικό ζητούμενο αριθμό εξετάσεων από 1.000 ανά έτος και κάτω, για τις οποίες θα πρέπει να προσφερθεί ο απαραίτητος ακέραιος αριθμός συσκευασιών αντιδραστηρίων, για την κάλυψη και μόνο του ζητούμενου αριθμού εξετάσεων, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι άλλοι όροι που αφορούν τις υπόλοιπες Βιοχημικές παραμέτρους.

Πίνακας εξετάσεων:

ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ

ΣΑΚΧΑΡΟ

ΟΥΡΙΑ

ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ

ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ

ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ-HDL

ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ-LDL

ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ

CK

CK-MB

LDH

SGOT

SGPT

ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ

ΟΞΙΝΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ

ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ

ΧΟΛΙΝΕΣΤΕΡΑΣΗ

γ GT

ΟΛΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ

ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ

ΟΛΙΚΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ

ΑΜΕΣΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ

AMYLASE

K

Na

ΧΛΩΡΙΟ

ΑΣΒΕΣΤΙΟ

ASTO

CRP-LATEX

ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΟΥΡΩΝ

APO A1

APO B

LP (a)

TRANSFERRIN

ΦΩΣΦΟΡΟΣ

ΣΙΔΗΡΟΣ

ΔΙΑΛΥΤΟΣ ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ ΤΡΑΝΣΦΕΡΙΝΗΣ Stfr

SACE

ΦΩΣΦΟΡΟΛΙΠΙΔΙΑ

ΛΙΘΙΟ

ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΗ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ

BICARBONATE

ΚΟΚΑΪΝΗ

ΚΑΝΝΑΒΙΝΟΕΙΔΗ

ΒΕΝΖΟΔΙΑΖΕΠΙΝΕΣ

ΒΑΡΒΙΤΟΥΡΙΚΑ

ΟΠΙΟΕΙΔΗ

ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ

G6PDH

ADA

ADA 2

 

 

(β)   ΠΕΡΙΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ (ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ) ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ

Προδιαγραφές Αυτόματων Βιοχημικών αναλυτών
Να υπάρχει δυνατότητα διασύνδεσης σε περιαναλυτικό σύστημα ενοποίησης εργαστηριακών συσκευών και να διατηρεί την αυτονομία του με την δυνατότητα ανεξάρτητου χειρισμού και ταυτόχρονη φόρτωση τουλάχιστο 60 δειγμάτων.

1. Να λειτουργεί με τυχαία προσπέλαση δειγμάτων (random access) και η τροφοδοσία του αναλυτή σε δείγματα να γίνεται συνεχώς (continuous loading), χωρίς τη διακοπή της λειτουργίας του και η απελευθέρωση του πρωτογενούς σωληναρίου να είναι άμεση(εντός λίγων δευτερολέπτων ανεξάρτητα του αριθμού των ζητουμένων εξετάσεων) να περιγραφεί ο τρόπος.

2. Να εκτελεί όλες τις υποχρεωτικές εξετάσεις που αναγράφονται πιο κάτω.

Να αναφερθούν οι επιπλέον εξετάσεις που μπορεί να εκτελεστούν στον αναλυτή.

3. Η παραγωγικότητα πρέπει να επιτυγχάνεται υπό όλες τις εργαστηριακές συνθήκες και να μην επηρεάζεται από το είδος των εξετάσεων ή την χωροθετική διάταξη των αναλυτικών μονάδων και να φθάνει τα 1200 φωτομετρικών εξετάσεων και 500 ηλεκτρολυτών.

4. Να ελέγχεται η στάθμη των αντιδραστηρίων και αναλώσιμων και να ειδοποιείται έγκαιρα ο χειριστής για τυχόν ελλείψεις τους. Ο χειριστής να έχει τη δυνατότητα ελέγχου του υπολειπόμενου αριθμού εξετάσεων.

5. Να χρησιμοποιούνται αντιδραστήρια που στη μεγάλη πλειοψηφία τους (περισσότερα από 80%) να είναι έτοιμα προς χρήση (χωρίς καμία προετοιμασία από το χειριστή), που θα αναγνωρίζονται με γραμμικό κώδικα (bar code).

6. Να αναλύει ταυτόχρονα τους εξής τύπους δείγματος: ορό, πλάσμα, ούρα, ΕΝΥ.

7. Να εκτελεί αυτόματα επαναλήψεις, προ-αραιώσεις και αραιώσεις για αποτελέσματα εκτός ορίων, χωρίς να απαιτείται επανατοποθέτηση δειγμάτων από τον χειριστή.

8. Να έχει τη δυνατότητα προγραμματισμού για αυτόματη επανάληψη καθώς και για αυτόματη εκτέλεση άλλης εξέτασης ανάλογα με το αποτέλεσμα της πρώτης (Reflex Testing), χωρίς την φυσική παρέμβαση του χειριστή.

9. Να δέχεται πρωτογενή σωληνάρια, καψάκια και καψάκια σε σωληνάριο.

10. Να υποστηρίζει ανάγνωση γραμμικού κώδικα (bar-code) ή πιο εξελιγμένο σύστημα για την φόρτωση δειγμάτων και αντιδραστηρίων.

11. Να διαθέτει σύστημα αναγνώρισης της στάθμης των υπό εξέταση δειγμάτων, καθώς και σύστημα αναγνώρισης της ύπαρξης πήγματος ή ινικής σε αυτά, ώστε να διασφαλίζεται η ανίχνευση μη επαρκούς αναρρόφησης δείγματος κατά τη δειγματοληψία.

12. Στην ανάδευση δείγματος-αντιδραστηρίου να αποφεύγεται πιθανή επιμόλυνση. Να περιγραφεί αναλυτικά ο τρόπος ώστε να αξιολογηθεί.

13. Να διαθέτει ενσωματωμένο ψυχόμενο χώρο συντήρησης αντιδραστηρίων, βαθμονομητών, υλικών ποιοτικού ελέγχου με θερμοκρασία ψύξης που θα επιβεβαιώνει τις κατάλληλες συνθήκες συντήρησης για όλα τα προσφερόμενα υλικά. Τα αντιδραστήρια να αναγνωρίζονται και να καταχωρούνται αυτόματα από τον αναλυτή και να παραμένουν σ’ αυτόν, χωρίς κίνδυνο αλλοίωσης, μέχρι να καταναλωθούν.

14. Να ελέγχει το δείγμα για λιπαιμία, αιμόλυση, ίκτερο και να δίδει σχετική σήμανση για ενημέρωση του χειριστή.

15. Να διαθέτει πλενόμενες ή μίας χρήσης κυβέττες.

16. Να διαθέτει δυνατότητα εκτύπωσης αποτελεσμάτων ανά εξέταση ή ανά ασθενή, καμπυλών αντίδρασης και βαθμονομήσεων.

17. Να έχει ενσωματωμένο σύστημα αυτοελέγχου των ηλεκτρονικών μερών και σύστημα ελέγχου των αποτελεσμάτων.

18. Να έχει δυνατότητα εσωτερικού ελέγχου ποιότητας σε δυο τουλάχιστον επίπεδα ημερησίως.

19. Το αναλυτικό σύστημα θα πρέπει να συνδεθεί αμφίδρομα με το ήδη υπάρχον πληροφοριακό σύστημα του Νοσοκομείου με δαπάνη του μειοδότη.

20. Θα αξιολογηθεί η δυνατότητα να δέχεται προγραμματισμό κατά το δυνατόν περισσότερων διαφορετικών διαλυμάτων ποιοτικού ελέγχου (QC). Θα συνεκτιμηθεί η δυνατότητα να εκτελεί αυτόματα ποιοτικό έλεγχο βάση χρόνου και μετά από τη βαθμονόμηση αντιδραστηρίου, χωρίς την παρέμβαση του χειριστή. Να απεικονίζονται διαγράμματα Levey-Jennings για ημερήσιο και συγκεντρωτικό  έλεγχο ποιότητας.

Ο αναλυτής να διαθέτει ανοικτά κανάλια ή θέσεις, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και αντιδραστήρια του ελεύθερου εμπορίου για εξετάσεις που δεν ζητούνται στην ρουτίνα (μη υποχρεωτικές καθώς και νέες εξετάσεις).

Ο προμηθευτής θα δεσμευτεί ότι αναλαμβάνει το κόστος παροχής ορών ελέγχου για διεθνή εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο των εξετάσεων κλινικής χημείας σε ορό και ούρα, σύμφωνα πάντα με την επιλογή και υπόδειξη του επιθυμητού σχήματος και οίκου από το εργαστήριο. Το πρόγραμμα να είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με διεθνή πρότυπα (όπως ILAC-G13:2000 ή ISO/IEL 17043:2010) και να υπάρχει διεθνής εμπειρία, που να αποδεικνύεται.

 

Ο προμηθευτής θα αναλάβει να παρέχει άρτια επιστημονική και τεχνική υποστήριξη τοπικά.

Για την προμήθεια αντιδραστηρίων των εξετάσεων στο σύστημα εφημερίας- αναλυτή ορμονών του  εργαστηρίου θα πρέπει να προσφερθεί προς αξιολόγηση εξοπλισμός που να περιλαμβάνει προαναλυτικές και μετααναλυτικές συσκευές-υπομονάδες για την εισαγωγή, τον αποπωματισμό, την φυγοκέντρηση για όποια δείγματα απαιτείται, την αναγνώριση είδους δείγματος την δρομολόγηση στις διασυνδεδεμένες συσκευές και την ομαδοποίηση προς περαιτέρω διερεύνηση (επαναλήψεις- επιπλέον τεστ) ή για αποθήκευση δειγμάτων.

 

Θα συνεκτιμηθεί η προσφορά επιπλέον διασυνδεδεμένων περιαναλυτικών συσκευών για την λειτουργία του εργαστηρίου και η δυνατότητα επέκτασης του συστήματος με αναλυτικές συσκευές διαφόρων κατασκευαστών.

Προδιαγραφές Περι-αναλυτικού συστήματος

1. Να υπάρχει δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης και να μπορούν να φορτωθούν ταυτόχρονα τουλάχιστον 200 δείγματα ρουτίνας.

2. Να υπάρχει μέριμνα για τη διαχείριση επειγόντων δειγμάτων και να περιγραφεί ο τρόπος. Τα επείγοντα δείγματα να παίρνουν προτεραιότητα στη φυγοκέντρηση και στη φόρτωση στους φυσικά συνδεμένους αναλυτές.

3. Να μπορεί να δεχθεί σωληνάρια διαφορετικού ύψους. Θα αξιολογηθεί θετικά  η δυνατότητα φόρτωσης σωληναρίων διαφορετικού είδους πώματος ταυτόχρονα.

4. Να μπορεί να ταξινομεί τα δείγματα σε ειδικές θέσεις, ομαδοποιώντας τα ανάλογα με τον αναλυτή-στόχο αν αυτός δεν είναι φυσικά συνδεμένος με το σύστημα ή για την αποθήκευση τους.

5. Να επιτρέπει την ανεξάρτητη τροφοδοσία και λειτουργία κάθε αναλυτικής μονάδας σε περίπτωση βλάβης του μεταφορέα του περι-αναλυτικού συστήματος, ώστε να συνεχίζεται η ανάλυση των δειγμάτων στους επιμέρους αναλυτές, εφόσον είναι συνδεδεμένοι. Θα αξιολογηθεί ο αριθμός των δειγμάτων που μπορούν να φορτωθούν ταυτόχρονα απευθείας στον αναλυτή και θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος των 40 σωληναρίων ανά αναλυτή.

6. Να έχει τη δυνατότητα αναγνώρισης (με barcode) και εντοπισμού των σωληναρίων ανά πάσα στιγμή, η δε διανομή στους αναλυτές να διενεργείται με τρόπο ώστε να μην δεσμεύονται τα δείγματα στους επιμέρους αναλυτές μετά την δειγματοληψία.

Λογισμικό διαχείρισης του συστήματος

 Είναι απαραίτητο το σύστημα να συνοδεύεται από ενιαίο λογισμικό για την κάλυψη των αναγκών διαχείρισης του έργου του εργαστηρίου καθώς και για να δοθεί η δυνατότητα μελλοντικής διαπίστευσής του κατά τα διεθνή πρότυπα 17025, 15189. Το λογισμικό αυτό πρέπει να διαθέτει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

1. Να μπορεί να συνδεθεί με το LIS του εργαστηρίου.

2. Να ανιχνεύει τα δείγματα ανά πάσα στιγμή κατά την αναλυτική πορεία τους στους διαφορετικούς αναλυτές και να παρέχει πλήρη ιχνηλασιμότητα για τους χειριστές και τα δείγματα.

3. Να παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής κανόνων από τους χειριστές, σύμφωνα με τους οποίους θα ενεργοποιούνται αυτόματες επαναλήψεις.

4. Το λογισμικό πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου όπου θα εμφανίζονται τα δεδομένα ελέγχου ποιότητας όλων των συνδεδεμένων αναλυτών σε γραφικές παραστάσεις ή αριθμητικά.

Τα αναλυτικά συστήματα να διαθέτουν αυτονομία χειρισμού παρότι διασυνδεδεμένα στις περιαναλυτικές συσκευές για την περίπτωση ειδικής διαχείρισης δειγμάτων και τις περιπτώσεις βλάβης.

 Η συνολική παραγωγικότητα για τις φωτομετρικές υπομονάδες να φθάνει τα 1200 τεστ την ώρα και οι προσφερόμενες αναλυτικές φωτομετρικές μονάδες να είναι τουλάχιστο δύο διασυνδεδεμένες στο σύστημα αυτοματισμού και μία επιπλέον ανεξάρτητη.

Προδιαγραφές φωτομετρικής υπομονάδας & μονάδας ηλεκτρολυτών

1. Να λειτουργεί με τυχαία προσπέλαση δειγμάτων (random access) και η τροφοδοσία του αναλυτή σε δείγματα και αντιδραστήρια να γίνεται συνεχώς (continuous loading), χωρίς τη διακοπή της λειτουργίας του και η απελευθέρωση του πρωτογενούς σωληναρίου να είναι άμεση(εντός λίγων δευτερολέπτων ανεξάρτητα του αριθμού των ζητουμένων εξετάσεων) να περιγραφεί ο τρόπος

2. Να εκτελεί όλες τις υποχρεωτικές εξετάσεις που αναγράφονται πιο κάτω.

 Να αναφερθούν οι προαιρετικές εξετάσεις που εκτελούνται.

3. Η παραγωγικότητα πρέπει να επιτυγχάνεται υπό όλες τις εργαστηριακές συνθήκες και να μην επηρεάζεται από το είδος των εξετάσεων ή την χωροθετική διάταξη των αναλυτικών μονάδων.

4. Να ελέγχεται η στάθμη των αντιδραστηρίων και αναλώσιμων και να ειδοποιείται έγκαιρα ο χειριστής για τυχόν ελλείψεις τους. Ο χειριστής να έχει τη δυνατότητα ελέγχου του υπολειπόμενου αριθμού εξετάσεων.

5. Να χρησιμοποιούνται αντιδραστήρια που στη μεγάλη πλειοψηφία τους (περισσότερα από 80%) να είναι έτοιμα προς χρήση (χωρίς καμία προετοιμασία από το χειριστή), που θα αναγνωρίζονται με γραμμικό κώδικα (bar code).

6. Να αναλύει ταυτόχρονα τους εξής τύπους δείγματος: ορό, πλάσμα, ούρα, ΕΝΥ.

7. Να εκτελεί αυτόματα επαναλήψεις, προ-αραιώσεις και αραιώσεις για αποτελέσματα εκτός ορίων, χωρίς να απαιτείται επανατοποθέτηση δειγμάτων από τον χειριστή.

8. Να έχει τη δυνατότητα προγραμματισμού για αυτόματη επανάληψη καθώς και για αυτόματη εκτέλεση άλλης εξέτασης ανάλογα με το αποτέλεσμα της πρώτης (Reflex Testing), χωρίς την φυσική παρέμβαση του χειριστή.

9. Να δέχεται πρωτογενή σωληνάρια, καψάκια και καψάκια σε σωληνάριο.

10. Να υποστηρίζει ανάγνωση γραμμικού κώδικα (bar-code) ή πιο εξελιγμένο σύστημα για την φόρτωση δειγμάτων και αντιδραστηρίων.

11. Να διαθέτει σύστημα αναγνώρισης της στάθμης των υπό εξέταση δειγμάτων, καθώς και σύστημα αναγνώρισης της ύπαρξης πήγματος ή ινικής σε αυτά, ώστε να διασφαλίζεται η ανίχνευση μη επαρκούς αναρρόφησης δείγματος κατά τη δειγματοληψία.

12. Στην ανάδευση δείγματος-αντιδραστηρίου να αποφεύγεται πιθανή επιμόλυνση. Να περιγραφεί αναλυτικά ο τρόπος ώστε να αξιολογηθεί.

13. Να διαθέτει ενσωματωμένο ψυχόμενο χώρο συντήρησης αντιδραστηρίων, με θερμοκρασία ψύξης που θα επιβεβαιώνει τις κατάλληλες συνθήκες συντήρησης για όλα τα προσφερόμενα αντιδραστήρια. Τα αντιδραστήρια να αναγνωρίζονται και να καταχωρούνται αυτόματα από τον αναλυτή και να παραμένουν σ’ αυτόν, χωρίς κίνδυνο αλλοίωσης, μέχρι να καταναλωθούν.

14. Να ελέγχει το δείγμα για λιπαιμία, αιμόλυση, ίκτερο και να δίδει σχετική σήμανση για ενημέρωση του χειριστή.

15. Να διαθέτει πλενόμενες ή μίας χρήσης κυβέττες.

16. Να διαθέτει δυνατότητα εκτύπωσης αποτελεσμάτων ανά εξέταση ή ανά ασθενή, καμπυλών αντίδρασης και βαθμονομήσεων.

17. Να έχει ενσωματωμένο σύστημα αυτοελέγχου των ηλεκτρονικών μερών και σύστημα ελέγχου των αποτελεσμάτων.

18. Να έχει δυνατότητα εσωτερικού ελέγχου ποιότητας σε δυο τουλάχιστον επίπεδα ημερησίως.

19. Το αναλυτικό σύστημα θα πρέπει να συνδεθεί αμφίδρομα με το ήδη υπάρχον πληροφοριακό σύστημα του Νοσοκομείου με δαπάνη του μειοδότη.

20. Θα αξιολογηθεί η δυνατότητα να δέχεται προγραμματισμό κατά το δυνατόν περισσότερων διαφορετικών διαλυμάτων ποιοτικού ελέγχου (QC). Θα συνεκτιμηθεί η δυνατότητα να εκτελεί αυτόματα ποιοτικό έλεγχο βάση χρόνου και μετά από τη βαθμονόμηση αντιδραστηρίου, χωρίς την παρέμβαση του χειριστή. Να απεικονίζονται διαγράμματα Levey-Jennings για ημερήσιο και συγκεντρωτικό  έλεγχο ποιότητας. Τα υλικά βαθμονόμησης και ποιοτικού ελέγχου να παραμένουν εντός του αναλυτή κατά την διάρκεια της ρουτίνας σε ψυχόμενο χώρο.

Προδιαγραφές ανοσολογικής υπομονάδας για προσδιορισμό ορμονών 

Nα προσφερθούν τουλάχιστο δύο ανοσολογικές υπομονάδες προσδιορισμού των επειγόντων εξετάσεων (καρδιακοί δείκτες ΤΝΙ, ΒNP, CKMB) διασυνδεδεμένες στο περιαναλυτικό σύστημα και μία ανεξάρτητη ή διασυνδεδεμένη με την ανεξάρτητη βιοχημική υπομονάδα εφημερίας.

1. Να λειτουργεί με τυχαία προσπέλαση δειγμάτων (random access) και η τροφοδοσία του αναλυτή σε δείγματα και αντιδραστήρια να γίνεται συνεχώς (continuous loading), χωρίς τη διακοπή της λειτουργίας του.

 

2. Να εκτελεί όλες τις υποχρεωτικές εξετάσεις που αναγράφονται πιο κάτω.

 Να αναφερθούν οι προαιρετικές εξετάσεις που εκτελούνται, καθώς και επιπλέον εξετάσεις.

3. Η παραγωγικότητα πρέπει να επιτυγχάνεται υπό όλες τις εργαστηριακές συνθήκες και να μην επηρεάζεται από το είδος των εξετάσεων ή την χωροθετική διάταξη και να φθάνει τα 160 τεστ την ώρα.

4. Να ελέγχεται η στάθμη των αντιδραστηρίων και αναλώσιμων και να ειδοποιείται έγκαιρα ο χειριστής για τυχόν ελλείψεις τους. Ο χειριστής να έχει τη δυνατότητα ελέγχου του υπολειπόμενου αριθμού εξετάσεων.

5. Να χρησιμοποιούνται αντιδραστήρια που στη μεγάλη πλειοψηφία τους (περισσότερα από 80%) να είναι έτοιμα προς χρήση (χωρίς καμία προετοιμασία από το χειριστή), που θα αναγνωρίζονται με γραμμικό κώδικα (bar code).

6. Να αναλύει ταυτόχρονα τους εξής τύπους δείγματος: ορό, πλάσμα

7. Να εκτελεί αυτόματα επαναλήψεις, προ-αραιώσεις και αραιώσεις για αποτελέσματα εκτός ορίων, χωρίς να απαιτείται επανατοποθέτηση δειγμάτων από τον χειριστή.

8. Να έχει τη δυνατότητα προγραμματισμού για αυτόματη επανάληψη καθώς και για αυτόματη εκτέλεση άλλης εξέτασης ανάλογα με το αποτέλεσμα της πρώτης (Reflex Testing), χωρίς την φυσική παρέμβαση του χειριστή.

9. Να δέχεται πρωτογενή σωληνάρια, καψάκια και καψάκια σε σωληνάριο.

10. Να υποστηρίζει ανάγνωση γραμμικού κώδικα (bar-code) ή πιο εξελιγμένο σύστημα για την φόρτωση δειγμάτων και αντιδραστηρίων.

11. Να διαθέτει σύστημα αναγνώρισης της στάθμης των υπό εξέταση δειγμάτων, καθώς και σύστημα αναγνώρισης της ύπαρξης πήγματος ή ινικής σε αυτά, ώστε να διασφαλίζεται η ανίχνευση μη επαρκούς αναρρόφησης δείγματος κατά τη δειγματοληψία.

12. Να αποφεύγεται κάθε πιθανή επιμόλυνση με την χρήση tips μίας χρήσης στην δειγματοληψία ή άλλο σύστημα που θα πρέπει να περιγραφεί.

13. Να διαθέτει ενσωματωμένο ψυχόμενο χώρο συντήρησης αντιδραστηρίων, με θερμοκρασία ψύξης που θα επιβεβαιώνει τις κατάλληλες συνθήκες συντήρησης για όλα τα προσφερόμενα αντιδραστήρια. Τα αντιδραστήρια να αναγνωρίζονται και να καταχωρούνται αυτόματα από τον αναλυτή και να παραμένουν σ’ αυτόν, χωρίς κίνδυνο αλλοίωσης, μέχρι να καταναλωθούν.

15. Να διαθέτει δυνατότητα εκτύπωσης αποτελεσμάτων ανά εξέταση ή ανά ασθενή, καμπυλών αντίδρασης και βαθμονομήσεων.

16. Να έχει ενσωματωμένο σύστημα αυτοελέγχου των ηλεκτρονικών μερών και του περιβάλλοντος και σύστημα ελέγχου των αποτελεσμάτων.

17. Να έχει δυνατότητα εσωτερικού ελέγχου ποιότητας σε δυο τουλάχιστον επίπεδα ημερησίως.

18. Το αναλυτικό σύστημα θα πρέπει να συνδεθεί αμφίδρομα με το ήδη υπάρχον πληροφοριακό σύστημα του Νοσοκομείου με δαπάνη του μειοδότη.

19. Θα αξιολογηθεί η δυνατότητα να δέχεται προγραμματισμό κατά το δυνατόν περισσότερων διαφορετικών διαλυμάτων ποιοτικού ελέγχου (QC). Θα συνεκτιμηθεί η δυνατότητα να εκτελεί αυτόματα ποιοτικό έλεγχο βάση χρόνου και μετά από τη βαθμονόμηση αντιδραστηρίου, χωρίς την παρέμβαση του χειριστή. Να απεικονίζονται διαγράμματα Levey-Jennings για ημερήσιο και συγκεντρωτικό  έλεγχο ποιότητας.

Ο προμηθευτής θα δεσμευτεί ότι αναλαμβάνει το κόστος παροχής ορών ελέγχου για διεθνή εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο των εξετάσεων κλινικής χημείας σε ορό και ούρα, σύμφωνα πάντα με την επιλογή και υπόδειξη του επιθυμητού σχήματος και οίκου από το εργαστήριο. Το πρόγραμμα να είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με διεθνή πρότυπα (όπως ILAC-G13:2000 ή ISO/IEL 17043:2010) και να υπάρχει διεθνής εμπειρία, που να αποδεικνύεται.

 

Ο προμηθευτής θα αναλάβει να παρέχει άρτια επιστημονική και τεχνική υποστήριξη τοπικά. Για όλες τις προσφερόμενες λύσεις θα πρέπει να κατατεθεί προς αξιολόγηση πελατολόγιο που να πιστοποιεί την συμφωνία με τις απαιτήσεις της διακήρυξης. Η κάθε εταιρεία θα πρέπει να καταθέσει σχέδιο για την τοποθέτηση των αναλυτών στον παρόντα χώρο του εργαστηρίου.

ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ

ΣΑΚΧΑΡΟ

ΟΥΡΙΑ

ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ

ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ

ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ

HDL-CHOL

ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ

ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΚΙΝΑΣΗ CK

ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΚΙΝΑΣΗ/ ΚΑΡΔΙΑΚΗ CK-MB

ΓΑΛΑΚΤΙΚΗ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗ LDH

ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ SGOT

ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ SGPT

ALP

γ GT

TP

ALB

ΛΕΥΚΩΜΑ ΟΥΡΩΝ/ΕΝΥ

TBIL

DBIL

AMYLASE

PCHE/ASE

K

Na

ΧΛΩΡΙΟ

ΑΣΒΕΣΤΙΟ

ΜΑΓΝΗΣΙΟ

ΦΩΣΦΟΡΟΣ

ΣΙΔΗΡΟΣ

CRP

PHENYTOIN

CARBAMAZEPINE

ΤΡΟΠΟΝΙΝΗ Ι

ΗCG

ΜΥΟΣΦΑΙΡΙΝΗ

DIGOXIN

VALPROIC ACID

ΣΑΛΙΚΥΛΙΚΑ

ΑΜΜΩΝΙΑ

ΑΛΚΟΟΛΗ

ΕΠΙΠ. ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗΣ

ΜΙΚΡΟΑΛΒΟΥΜΙΝΗ ΟΥΡΩΝ

ΛΙΘΙΟ

ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ

IBCT

GENTAMICIN

PHENOBARBITAL

THEOPHYLLINE

VANCOMYCIN

AMIKASIN

ΛΙΠΑΣΗ

CK MB-MASS

 

(γ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΟΣΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ Α

Να υπάρχει δυνατότητα διασύνδεσης σε περιαναλυτικό σύστημα ενοποίησης και να διατηρεί την αυτονομία του με την δυνατότητα ανεξάρτητου χειρισμού και ταυτόχρονη φόρτωση τουλάχιστο 60 δειγμάτων.

1. Να λειτουργεί με τυχαία προσπέλαση δειγμάτων (random access) και η τροφοδοσία του αναλυτή σε δείγματα και αντιδραστήρια να γίνεται συνεχώς (continuous loading), χωρίς τη διακοπή της λειτουργίας του.

 

2. Να εκτελεί όλες τις υποχρεωτικές εξετάσεις που αναγράφονται πιο κάτω.

Να αναφερθούν οι προαιρετικές εξετάσεις που εκτελούνται, καθώς και επιπλέον εξετάσεις.

3. Η παραγωγικότητα πρέπει να επιτυγχάνεται υπό όλες τις εργαστηριακές συνθήκες και να μην επηρεάζεται από το είδος των εξετάσεων ή την χωροθετική διάταξη και να φθάνει τα 180 τεστ την ώρα.

4. Να ελέγχεται η στάθμη των αντιδραστηρίων και αναλώσιμων και να ειδοποιείται έγκαιρα ο χειριστής για τυχόν ελλείψεις τους. Ο χειριστής να έχει τη δυνατότητα ελέγχου του υπολειπόμενου αριθμού εξετάσεων.

5. Να χρησιμοποιούνται αντιδραστήρια που στη μεγάλη πλειοψηφία τους (περισσότερα από 80%) να είναι έτοιμα προς χρήση (χωρίς καμία προετοιμασία από το χειριστή), που θα αναγνωρίζονται με γραμμικό κώδικα (bar code).

6. Να αναλύει ταυτόχρονα τους εξής τύπους δείγματος: ορό, πλάσμα

7. Να εκτελεί αυτόματα επαναλήψεις, προ-αραιώσεις και αραιώσεις για αποτελέσματα εκτός ορίων, χωρίς να απαιτείται επανατοποθέτηση δειγμάτων από τον χειριστή.

8. Να έχει τη δυνατότητα προγραμματισμού για αυτόματη επανάληψη καθώς και για αυτόματη εκτέλεση άλλης εξέτασης ανάλογα με το αποτέλεσμα της πρώτης (Reflex Testing), χωρίς την φυσική παρέμβαση του χειριστή.

9. Να δέχεται πρωτογενή σωληνάρια, καψάκια και καψάκια σε σωληνάριο.

10. Να υποστηρίζει ανάγνωση γραμμικού κώδικα (bar-code) ή πιο εξελιγμένο σύστημα για την φόρτωση δειγμάτων και αντιδραστηρίων.

11. Να διαθέτει σύστημα αναγνώρισης της στάθμης των υπό εξέταση δειγμάτων, καθώς και σύστημα αναγνώρισης της ύπαρξης πήγματος ή ινικής σε αυτά, ώστε να διασφαλίζεται η ανίχνευση μη επαρκούς αναρρόφησης δείγματος κατά τη δειγματοληψία.

12. Να αποφεύγεται κάθε πιθανή επιμόλυνση με την χρήση tips μίας χρήσης στην δειγματοληψία ή άλλο σύστημα που θα πρέπει να περιγραφεί.

13. Να διαθέτει ενσωματωμένο ψυχόμενο χώρο συντήρησης αντιδραστηρίων, με θερμοκρασία ψύξης που θα επιβεβαιώνει τις κατάλληλες συνθήκες συντήρησης για όλα τα προσφερόμενα αντιδραστήρια. Τα αντιδραστήρια να αναγνωρίζονται και να καταχωρούνται αυτόματα από τον αναλυτή και να παραμένουν σ’ αυτόν, χωρίς κίνδυνο αλλοίωσης, μέχρι να καταναλωθούν.

15. Να διαθέτει δυνατότητα εκτύπωσης αποτελεσμάτων ανά εξέταση ή ανά ασθενή, καμπυλών αντίδρασης και βαθμονομήσεων.

16. Να έχει ενσωματωμένο σύστημα αυτοελέγχου των ηλεκτρονικών μερών και του περιβάλλοντος και σύστημα ελέγχου των αποτελεσμάτων.

17. Να έχει δυνατότητα εσωτερικού ελέγχου ποιότητας σε δυο τουλάχιστον επίπεδα ημερησίως.

18. Το αναλυτικό σύστημα θα πρέπει να συνδεθεί αμφίδρομα με το ήδη υπάρχον πληροφοριακό σύστημα του Νοσοκομείου με δαπάνη του μειοδότη.

19. Θα αξιολογηθεί η δυνατότητα να δέχεται προγραμματισμό κατά το δυνατόν περισσότερων διαφορετικών διαλυμάτων ποιοτικού ελέγχου (QC). Θα συνεκτιμηθεί η δυνατότητα να εκτελεί αυτόματα ποιοτικό έλεγχο βάση χρόνου και μετά από τη βαθμονόμηση αντιδραστηρίου, χωρίς την παρέμβαση του χειριστή. Να απεικονίζονται διαγράμματα Levey-Jennings για ημερήσιο και συγκεντρωτικό  έλεγχο ποιότητας.

Ο προμηθευτής θα δεσμευτεί ότι αναλαμβάνει το κόστος παροχής ορών ελέγχου για διεθνή εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο των εξετάσεων κλινικής χημείας σε ορό και ούρα, σύμφωνα πάντα με την επιλογή και υπόδειξη του επιθυμητού σχήματος και οίκου από το εργαστήριο. Το πρόγραμμα να είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με διεθνή πρότυπα (όπως ILAC-G13:2000 ή ISO/IEL 17043:2010) και να υπάρχει διεθνής εμπειρία, που να αποδεικνύεται.

 

Ο προμηθευτής θα αναλάβει να παρέχει άρτια επιστημονική και τεχνική υποστήριξη τοπικά.

ΑΝΟΣΟΧΗΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ Α

T3

T4

FT3

FT4

TSH

Β12

FOLATE

INSULIN

C - PEPTIDE

BNP

HOMOCYSTEINE

SHBG

HER2/neu

Anti -TG

Anti - TPO

 

(δ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΟΣΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ Β

Αντιδραστήρια άμεσης χημειοφωταύγειας με παροχή συνοδού εξοπλισμού (Αυτόματος αναλυτής).

Ο αναλυτής θα πρέπει να έχει τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

 1. Να είναι  προηγμένης τεχνολογίας Random access,  batch mode, STAT function και να λειτουργεί με τη μέθοδο της χημειοφωταύγειας.
 2. Να έχει ταχύτητα τουλάχιστον 150 εξετάσεις/ώρα
 3. Να έχει δυνατότητα υποδοχής τουλάχιστον 130 δειγμάτων και να είναι συνεχούς φόρτωσης.
 4. Να χρησιμοποιεί όλους τους τύπους σωληναρίων.
 5. Να διαθέτει σύστημα αναγνώρισης barcode  για τα αντιδραστήρια & τα δείγματα.
 6. Τα αντιδραστήρια να είναι έτοιμα προς χρήση και να μην χρειάζονται ανασύσταση. Θα βαθμολογηθεί επιπλέον η εταιρεία, που προσφέρει έτοιμα προς χρήση controls & calibrators.
 7. Τα αντιδραστήρια να έχουν τη δυνατότητα παραμονής στον αναλυτή με προστασία ψύξης  σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
 8. Οι καρκινικοί δείκτες CA 15-3, CA 19-9, CA 125  να είναι υψηλής ποιότητας πρώτη ύλη (Centocor/Fujirebio Mabs).
 9. Να έχει δυνατότητα υποδοχής τουλάχιστον 15 διαφορετικών αντιδραστηρίων και να είναι συνεχούς φόρτωσης
 10. Tα αντιδραστήρια να έχουν μεγάλο χρόνο λήξης επί του αναλυτή.
 11. Ο  αναλυτής  να διαθέτει ανιχνευτή για τη στάθμη των υγρών και των αντιδραστηρίων καθώς ανίχνευση πηγμάτων.
 12. Να εκτελεί αυτόματη αραίωση στα εκτός ορίων δείγματα.
 13. Ο αναλυτής να διαθέτει πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου ποιότητας.
 14. Για λόγους εργονομίας του εργαστηρίου, ο αναλυτής να καλύπτει όσο το δυνατόν μικρότερο χώρο.
 15. Να συνδέεται με εξωτερικό υπολογιστή.
 16. Να εκτελεί υποχρεωτικά όλες τις ζητούμενες από τη διακήρυξη εξετάσεις .
 17. Να κατατεθούν, προς αξιολόγηση, οι οδηγίες χρήσεως (inserts) των προσφερομένων αντιδραστηρίων-controls στην Ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
 18. Ο αναλυτής να συνοδεύεται από Η/Υ με οθόνη υψηλής ευκρίνειας για την επεξεργασία των δεδομένων.
 19. Να κατατεθεί πελατολόγιο με εγκατεστημένους αναλυτές σε Πανεπιστημιακά και Δημόσια Νοσοκομεία καθώς και σε μεγάλα Ιδιωτικά εργαστήρια αναφοράς.
 20. Να κατατεθούν στοιχεία αξιολόγησης  από Ευρωπαϊκούς φορείς –οργανισμούς
 21. Να λειτουργεί στα 220 Volt.

 

 

 

 

ΑΝΟΣΟΧΗΜΙΚΟΣ  ΑΝΑΛΥΤΗΣ Β

LH

FSH

TESTOSTERONE

PROLAKTIN

ESTRADIOL

 

PROGESTERONE

DHEAS

CORTISOL

ΗCG

TG

ALDOSTERONE

RENIN

PTH

OSTEOCALCIN

CALCITONIN

25-OHVIT D

PROCALCITONIN

TPA

NSE

ACTH

THYMIDINE-KINASE

PSA

FPSA

B2 ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ

Ca 19-9

Ca 125

Ca 15-3

AFP

CEA

ANA SCREEN

ENA SCREEN

ds DNA

 

(ε) ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΕ ΓΕΛΗ ΑΓΑΡΟΖΗΣ

1. Το σύστημα να είναι τελευταίας τεχνολογίας και αυτοματοποιημένο σε όλα τα στάδια της εξέτασης: εναπόθεση δείγματος, ηλεκτροφόρηση, επώαση, χρώση- αποχρωματισμό, στέγνωμα, εξαγωγή αποτελεσμάτων.

2.  Να είναι όσο το δυνατόν μικρών διαστάσεων, επιτραπέζιο και απλό στο χειρισμό.

3.  Όλες οι φάσεις της διαδικασίας να ελέγχονται από το πρόγραμμα για άριστα αποτελέσματα και να ειδοποιεί για τυχόν προβλήματα.

4.  Να διαθέτει ειδικούς φορείς δειγμάτων μίας χρήσεως για ασφάλεια του χειριστή.

5.  Η εναπόθεση του δείγματος να γίνεται με ειδικούς επιθέτες μιας χρήσεως αυτόματα από το μηχάνημα για άριστη εφαρμογή & ασφάλεια του χειριστή και να απαιτείται μικρός όγκος δείγματος.

6.  Το δείγμα να τοποθετείται άμεσα και χωρίς προεργασία πριν την εναπόθεση για αποφυγή παρακράτησης κλασμάτων πρωτεϊνών και διασφάλιση της ποιότητας των αποτελεσμάτων. Επίσης να διαθέτει τη δυνατότητα ψύξης του gel κατά την ηλεκτροφόρηση για διασφάλιση αυξημένης ανάλυσης.

7.  Το δείγμα των ούρων να χρησιμοποιείται χωρίς συμπύκνωση.

8.  Να έχει τη δυνατότητα να τρέξει ταυτόχρονα στην ίδια ταινία διαφορετικούς τύπους δειγμάτων (πχ ορό και ούρα).

9. Ο χρόνος διαδικασίας της εξέτασης να είναι ο μικρότερος δυνατός. Να αναφερθούν ενδεικτικοί χρόνοι προς αξιολόγηση.

10.  Τα προγράμματα – πρωτόκολλα να είναι ανοιχτά για τυχόν ρυθμίσεις από τον χειριστή, το δε πρόγραμμα λειτουργίας να είναι το απλούστερο δυνατόν.

11. Να διαθέτει σύστημα ελέγχου της τάσης ρεύματος και της θερμοκρασίας με στοιχεία Peltier.

12.  Να εκτελεί μεγάλο εύρος εξετάσεων ηλεκτροφόρησης σε έτοιμα gel αγαρόζης, όπως: Πρωτεΐνες ορού και ούρων, Ανοσοκαθήλωση ορού και ούρων, Screening εξέταση σε ούρα, Εξέταση Bences-Jones σε ούρα, Aλκαλική Αιμοσφαιρίνη, Όξινη Αιμοσφαιρίνη, Lipoprotein, HDL, Cholesterol, Ισοένζυμα ALP/CK/LD, Oλιγοκλωνικές ζώνες IgG IEF και άλλες προς αξιολόγηση.

13. Τα προσφερόμενα κιτ αντιδραστηρίων να είναι πλήρη περιέχοντας όλα τα απαιτούμενα για την εξέταση (ταινίες, αραιωτικά, διαλύματα χρώσης-αποχρωματισμού, στυπόχαρτα κλπ). Να προσφερθούν ξεχωριστά όλα τα λοιπά κοινά αναλώσιμα που απαιτεί το σύστημα.

13. Να προσφερθεί εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας για όλες τις ζητούμενες εξετάσεις. 

14.  Το σύστημα να συνοδεύεται από πλήρη Η/Υ με όλα τα παρελκόμενα, scanner υψηλής ευκρίνειας και εξελιγμένο λογισμικό  επεξεργασίας των αποτελεσμάτων.

15.  Το λογισμικό επεξεργασίας των αποτελεσμάτων να είναι σε περιβάλλον Windows, απλό στη χρήση και να μπορεί χρησιμοποιηθεί με όλα τα gel του συστήματος. Να διαθέτει διαγράμματα ποιοτικού ελέγχου και να δίνει τη δυνατότητα στο χειριστή να επεξεργαστεί πλήρως την εικόνα του gel. Να έχει την δυνατότητα αποθήκευσης αποτελεσμάτων ασθενών και εύκολης αναζήτησης τους. Να δίνει αναφορές αποτελεσμάτων ασθενών πλήρως προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του εργαστηρίου. Να έχει τη δυνατότητα να συμπεριλαμβάνει σχόλια αποτελεσμάτων στις αναφορές ασθενών. Να μπορεί στο απαντητικό της η/φ πρωτεϊνών να συμπεριλαμβάνει και τα αποτελέσματα της ανοσοκαθήλωσης. Να έχει τη δυνατότητα αμφίδρομης διασύνδεσης με LIS.  Να μπορεί να γράφει & να εκτυπώνει στα Ελληνικά.

16. Ο προμηθευτής να διαθέτει αποδεδειγμένα τμήμα τεχνικής & επιστημονικής υποστήριξης για την άμεση επίλυση προβλημάτων στο μικρότερο δυνατό διάστημα.

17. Να διαθέτει CE MARK, καθώς επίσης να δοθεί κατάλογος εγκατεστημένων μηχανημάτων, προς αξιολόγηση.

(στ)  ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ

 

1. Επί ποινή απόρριψης, να υπάρχουν σαφείς παραπομπές σε επίσημα διεθνή τεχνικά φυλλάδια και τεχνικά φυλλάδια του οίκου κατασκευής ή επιστημονικές δημοσιεύσεις για τις παραπάνω αναφερθείσες τεχνικές προδιαγραφές.

 

2. Το προσφερόμενο σύστημα να αποτελείται από μια ενιαία μονάδα μικρών διαστάσεων για εύκολη τοποθέτηση / μετακίνηση στο χώρο του εργαστηρίου και να διαθέτει ενσωματωμένο εκτυπωτή και bar code reader.  

3. Να χρησιμοποιεί υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC) με στήλη κατιοντοανταλλακτική για τον καλύτερο και πιο αναλυτικό διαχωρισμό της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης.

 

4. Να έχει η συσκευή τη δυνατότητα εάν το εργαστήριο το απαιτήσει, να αναλύει ταυτόχρονα χωρίς να απαιτείται αλλαγή αντιδραστηρίων ή κολώνας τη γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη, (Α1c) την αιμοσφαιρίνη Α2 και άλλες παθολογικές αιμοσφαιρίνες. Να παρατεθούν και τα αντίστοιχα χρωματογραφήματα που να αποδεικνύουν τον παραπάνω ισχυρισμό.

5. Να μην επηρεάζεται η μέτρηση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης από την παρουσία καρβαμυλιωμένης ή ακετυλιωμένης αιμοσφαιρίνης. Επίσης να μην επηρεάζεται από διακυμάνσεις στην τιμή αιματοκρίτη ή την παρουσία παθολογικής αιμοσφαιρίνης στο δείγμα.

6. Να έχει πιστοποιητικά από Διεθνείς οργανισμούς και να αποδεικνύεται με πολυεθνικές μελέτες η ακρίβεια και επαναληψιμότητα των μετρήσεων στην A1c αιμοσφαιρίνη (CV<2%).

7. Ο χρόνος ανάλυσης της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης να μην ξεπερνά τα 3 λεπτά, και να μετράται ταυτόχρονα και η Εμβρυϊκή αιμοσφαιρίνη F.

8. Να μην απαιτεί τη χρήση ειδικών σωληναρίων για ανάλυση αλλά να μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας σωληνάρια αιμοληψίας κλειστού τύπου.

9. Το σύστημα να είναι εύχρηστο και πλήρως αυτοματοποιημένο. Να έχει μεγάλη σταθερότητα απόδοσης, χωρίς να απαιτούνται ειδικές διαδικασίες κατά την έναρξη ή την βαθμονόμησή του.

10. Να χρησιμοποιεί στήλη διαχωρισμού με δυνατότητα ανάλυσης τουλάχιστον 1000 δειγμάτων, για μέγιστη ευκολία χρήσης, και η αντικατάστασή της να γίνεται από τον χειριστή με απλή διαδικασία, χωρίς την ανάγκη ειδικών εργαλείων.

11. Να διαθέτει αυτόματο δειγματολήπτη / δειγματοφορέα τουλάχιστον 60 δειγμάτων.

12. Να υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης αναγνώρισης και ανάλυσης αιμοσφαιρίνης απευθείας από αναιμικό δείγμα. Να περιγραφεί ο τρόπος.

13. Να έχει δυνατότητα ταυτόχρονης εκτύπωσης του αποτελέσματος της μέτρησης της Γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης HbA1c και κατά DCCT (%) και κατά IFCC (mmol/mol)

14. Η συσκευή να διαθέτει ειδική θέση προκειμένου να δεχτεί επείγοντα δείγματα (STAT) κατά προτεραιότητα.

15. Να έχει δυνατότητα προγραμματισμού αυτόματης έναρξης με χρονοδιακόπτη.

16. Να επισυναφθεί ονομαστικό πελατολόγιο της προσφέρουσας συσκευής προκειμένου να αξιολογηθεί η εμπειρία / ικανότητα του προμηθευτή σε παρόμοιου τύπου προμήθειες στον Ελλαδικό χώρο.

(ζ1) ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ (ΤΕΠ) ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

 

1.    Ο αναλυτής να είναι τελείως αυτόματος με ψηφιακή παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε οθόνη και θερμογραφική χαρτοταινία.

2.    Να παραμένει σε κατάσταση ετοιμότητας όλο το 24ώρο και να μην απαιτείται βαθμονόμηση ή άλλη προεργασία για την μέτρηση επειγόντων δειγμάτων.

3.    Να μετρά αυτόματα και ταυτόχρονα τις τιμές των pH,pCO2, pO2,  Αιματοκρίτη, Αιμοσφαιρίνης και Βαρομετρικής Πίεσης.

4.    Η μέτρηση του SO2% θα είναι άμεση και όχι υπολογιστική.

5.    Αυτόματα να υπολογίζονται: Ολικά Διττανθρακικά (TCO2), Τυποποιημένα Διττανθρακικά (SBC), Διττανθρακικά ορού (HCO3) Τυποποιημένη Περίσσεια Βάσεων (BE-B), Περίσσεια Βάσεων Εξωκυτταρικού υγρού (BE-ECF) και Περιεχόμενο Οξυγόνο (Ο2CONT), Κυψελιδικό Οξυγόνο (Α), Αρτηριοκυψελιδική διαφορά (ΑaDO2), Αρτηριοκυψελιδικός λόγος (a/A).

6.    Οι τιμές των παραπάνω να υπολογίζονται και να εκτυπώνονται στην θερμοκρασία και αιμοσφαιρίνη του ασθενούς.

7.    Το όργανο να βαθμονομείται, να αυτοελέγχεται και να καθαρίζεται αυτόματα μετά από κάθε δείγμα.

8.    Να παρουσιάζει στην οθόνη και στην χαρτοταινία τα τυχόν σφάλματα της τελευταίας μέτρησης ή της λειτουργίας του (SELF DIAGNOSIS SYSTEM).

9.    Ο απαιτούμενος όγκος δείγματος να μην είναι μεγαλύτερος από 80 μl  και ο χρόνος ανάλυσης να είναι μικρότερος από 60 sec.

10. Ο αναλυτής να κάνει αυτόματες βαθμονομήσεις, ενός σημείου μετά από κάθε δείγμα (προαιρετικά) και δύο σημείων κατά χρονικά διαστήματα που επιλέγονται αυτόματα από το όργανο ανάλογα με τον ρυθμό εργασίας.

11. Τα αντιδραστήρια να είναι σε ενιαία συσκευασία, η στάθμη τους καθώς και ο χρόνος λήξης τους να ελέγχεται μέσω του προγράμματος και να ενημερώνεται ο χειριστής στην οθόνη για την ποσότητα διαθέσιμου αντιδραστηρίου.

12. Να βαθμονομείται χωρίς την ύπαρξη ρυθμιστικών αερίων.

13. Να διαθέτει πρόγραμμα ελέγχου και SERVICE με τα οποία ο χειριστής-συντηρητής να εντοπίζει και να αποκαθιστά τυχόν βλάβες.

14. Εκτός από τα SET ρυθμιστικών BUFFERS ο αναλυτής να συνοδεύεται από controls για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων.

15. Να δύναται να εκτελεί έλεγχο ποιότητας αυτόματα από ενσωματωμένα διαλύματα ελέγχου.

16. Ο προμηθευτής θα αναλάβει την πλήρη εκπαίδευση χειριστών και τεχνικών  πάνω στην σωστή λειτουργία του αναλυτή.

 

(η) ΑΝΑΛΥΤHΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ  & ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ (ΜΕΘ)

 

1.    Ο αναλυτής αερίων αίματος, ηλεκτρολυτών, μεταβολιτών κλπ να είναι σύγχρονης τεχνολογίας. Να αναφερθεί προς αξιολόγηση το έτος πρώτης κυκλοφορίας του προσφερόμενου μοντέλου.

2.    Να διαθέτει  έγχρωμη οθόνη και ενσωματωμένο εκτυπωτή.

3.    Να μπορεί να μετράει απ΄ ευθείας και ταυτόχρονα σε κάθε δείγμα αίματος τουλάχιστον τις ακόλουθες παραμέτρους: pH, pCO2, pO2, K, Na, Ca, Cl, Gluc, Lact, Hb, Hct, SO2% και Βαρομετρική πίεση..

4.    Η μέτρηση γλυκόζης και του γαλακτικού οξέος να γίνεται με ηλεκτρόδια τα οποία να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο απαλλαγμένα παρεμβολών από φαρμακευτικά σκευάσματα και άλλες ουσίες. Σε περίπτωση που υπάρχουν επηρεασμοί από συγκεκριμένες ουσίες, οι ουσίες  αυτές να αναφερθούν. Για μεγαλύτερη αξιοπιστία των μετρήσεων, για μείωση του νεκρού χρόνου  λειτουργίας και του χρόνου συντήρησης του μηχανήματος καθώς επίσης και για μείωση του κόστους λειτουργίας η μέτρηση των ζητούμενων παραμέτρων να μην γίνεται από sensor cassette ή  cartridge κ.λ.π.

5.    Ο αναλυτής να αποδίδει υπολογιστικά τουλάχιστον τις παραμέτρους Ο2Cap, HCO3 –std, HCO3-actual, TCO2, BEecf (in vivo), BEB (in vitro), Ca++(7.4), Anion Gap.

6.    Να διαθέτει ενσωματωμένη μονάδα για αυτόματο ποιοτικό έλεγχο.

7.    Να εξασφαλίζεται η πλήρης προστασία των χειριστών από τα απόβλητα με τα οποία δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή.

8.    Να διαθέτει πρόγραμμα οικονομικής λειτουργίας (STAND BY) και να έχει δυνατότητα διακοπής της βαθμονόμησης για την μέτρηση επείγοντος δείγματος.

9.    Ο χρόνος για την ανάλυση του δείγματος και την εκτύπωση του αποτελέσματος, για το σύνολο των ζητούμενων παραμέτρων με πλήρες δείγμα, να μην είναι μεγαλύτερος  από 80 sec.

10. Ο απαιτούμενος όγκος του προς μέτρηση πλήρους δείγματος, για το σύνολο των ζητούμενων παραμέτρων, να είναι μικρότερος από 150 μl.

11. Η εισαγωγή του δείγματος να μπορεί να γίνει από σύριγγες τις οποίες το Νοσοκομείο να προμηθεύεται από το ελεύθερο εμπόριο αλλά και από τριχοειδικά σωληνάρια.

12. Ο αναλυτής για την λειτουργία του να χρησιμοποιεί ηλεκτρόδια για τα οποία θα υπάρχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 6 μηνών. Να αναφερθεί ο μέσος όρος ζωής τους και η αλλαγή τους να μην γίνεται συχνότερα από δύο φορές το χρόνο. Τα ηλεκτρόδια να διατηρούνται σε θερμοκρασία δωματίου.

13. Ο αναλυτής να διαθέτει λειτουργικό σύστημα σε περιβάλλον παραθύρων, στα Ελληνικά και να έχει δυνατότητα  σύνδεσης με πρωτόκολλα μηχανογράφησης TCP IP & ASTM.

14. Ο αναλυτής θα συνοδεύεται από κατάλληλο σύστημα αδιάλειπτης ηλεκτρικής τροφοδοσίας, με αυτονομία λειτουργίας τουλάχιστον μιας ώρας.

 

(θ) ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Ταινίες ταχείας ποσοτικής  μετρήσεως  TROPONIN-I /BNP

1)      Η μέθοδος μέτρησης είναι ο ανοσοφθορισμός.

 

2)      Η  χρονική διάρκεια για κάθε μέτρηση να  είναι το πολύ  15min. (χρόνος αντίδρασης 12min)  για την μέτρηση  των  δεικτών απαιτείται χρόνος 15min συνολικά.

 

3)      Να έχουν τη δυνατότητα μέτρησης ολικού αίματος ή και πλάσματος.

 

4)      Επίσης σε κάθε ταινία μέτρησης  να περιέχονται δυο εσωτερικά control ποιοτικού ελέγχου,  τα οποία  να ελέγχουν το ίδιο το δείγμα καθ΄ αυτό  για την απόλυτη εγκυρότητα της μέτρησης.

 

Η μέτρηση να γίνεται σε αναλυτή που να πληροί κατ ελάχιστον τις πιο κάτω προδιαγραφές.

 

ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ

1)      Να  είναι ειδικός αναλυτής ποσοτικής μέτρησης των ακολούθων  καρδιακών    δεικτών  Troponin I, BNP ταυτόχρονα σε μορφή  panel .

2)      Η μέθοδος μέτρησης είναι ο ανοσοφθορισμός..

3)      Η  χρονική διάρκεια για κάθε μέτρηση είναι συνολικά 15min (χρόνος αντίδρασης 12min)  για την μέτρηση  των  δεικτών απαιτείται χρόνος 15min συνολικά.

4)      Να είναι μικρό, ελαφρύ (βάρος 600gr), φορητό (λειτουργεί και με μπαταριές) για την εύκολη χρήση του όλο το 24ωρο σε όλους  τους χώρους. ενδείκνυται για την άμεση μέτρηση των ενζύμων παρακλίνια.

5)      Να Διαθέτει ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή και οθόνη LCD.

6)      Να Είναι πιστοποιημένο με Ce για in-vitro διαγνωστική χρήση. (όπως προβλέπεται) επίσης διαθέτει και FDA .

7)      Να είναι διεθνώς αναγνωρισμένο με ύπαρξη ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας

 

  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

MAYER ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΣΕ STRIP

ΑΝΥΔΡΗ ΓΛΥΚΟΖΗ KGR

XHMIKH ANAΛΥΣΗ ΛΙΘΩΝ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

 

(ι) ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ (ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΝΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ – ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ - ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ)

 

Ο βασικός Βιοχημικός αναλυτής (ρουτίνας) να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις της διακήρυξης και συγκεκριμένα:

1.                  Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και να χρησιμοποιεί αντιδραστήρια τα οποία να είναι πλήρως συμβατά με τον αναλυτή, Να καλύπτει όλες τις παρακάτω προδιαγραφές.

2.                  Είναι απαραίτητο από τον κάθε προμηθευτή να προσφερθούν όλες οι εξετάσεις που αναφέρονται στον Πίνακα των εξετάσεων. Επίσης να αναφερθούν επιπλέον εξετάσεις που δύναται να εκτελεσθούν στον προσφερόμενο αναλυτή ώστε να αξιολογηθούν.

3.                  Να είναι προηγμένης τεχνολογίας.

4.                  Να είναι τεχνολογίας RANDOM ACCESS

5.                  Να είναι τουλάχιστον 1.200 φωτομετρικών εξετάσεων την ώρα.

6.                  Να εκτελεί τις εξετάσεις Καλίου, Νατρίου, Χλωρίου (Ηλεκτρολύτες) με σύστημα ενσωματωμένο στον αναλυτή.

7.                  Να εκτελεί εξετάσεις σε ορό, πλάσμα, ούρα, ολικό αίμα (HbA1c) και εγκεφαλονωτιαίο υγρό.

8.                  Να έχει ενσωματωμένο ψυγείο φύλαξης αντιδραστηρίων (<14°C), για όλα τα προσφερόμενα αντιδραστήρια, με αναγνώστες γραμμικού κώδικα (barcode), ώστε να μην χρειάζεται η τοποθέτηση τους σε προεπιλεγμένη θέση. Θα εκτιμηθεί ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός τεστ ανά φιαλίδιο αντιδραστηρίου για τις παραμέτρους με μεγάλο ετήσιο αριθμό εξετάσεων.

9.                  Τα αντιδραστήρια να είναι συσκευασμένα σε φιαλίδια που μπαίνουν απευθείας στο ψυγείο του αναλυτή και να είναι κατά το δυνατόν έτοιμα προς χρήση. Να μην απαιτούνται ιδιαίτερες προετοιμασίες (όπως ογκομετρήσεις ή μεταγγίσεις).

10.              Να δέχεται τοποθέτηση μεγάλου αριθμού δειγμάτων στον δειγματολήπτη του, (πάνω από 70), με σύστημα ανάγνωσης barcode. Τα δείγματα να απελευθερώνονται σύντομα, προκειμένου να προωθουνται σε άλλους αναλυτικούς σταθμούς (ορμονολογικός αναλυτης κ.λ.π.).

11.              Τα επείγοντα δείγματα να εκτελούνται με προτεραιότητα και να αναγνωρίζονται με αναγνώστη barcode ενσωματωμένο στον αναλυτή.

12.              Να έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης τουλάχιστον 45 φωτομετρικών εξετάσεων ανά δείγμα, ταυτοχρόνως, χωρίς προσθαφαίρεση αντιδραστηρίων.

13.              Η στάθμη όλων των υγρών, καθώς και η ποσότητα των λοιπών αναλωσίμων, να ελέγχεται από τον αναλυτή και να ειδοποιείται έγκαιρα ο χειριστής για τυχόν έλλειψη αυτών.

14.              Ο αναλυτής να συνοδεύεται από σταθεροποιητή τάσης (UPS), με δαπάνη του προμηθευτή.

15.              Τα αποτελέσματα να τυπώνονται ανά ασθενή και συγκεντρωτικά, με εκτυπωτή υψηλής ταχύτητας. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με το ON-LINE σύστημα διαχείρισης ασθενών στην Ελληνική το οποίο είναι εγκατεστημένο στο Εργαστήριο. Το κόστος σύνδεσης θα βαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή.

16.              Να διαθέτει σύστημα αυτοελέγχου των ηλεκτρονικών μερών και σύστημα ελέγχου των αποτελεσμάτων (π.χ. διαγράμματα Levey-Jennings).

17.              Το πρόγραμμα λειτουργίας να είναι εύκολο στη χρήση και να συνοδεύεται από σαφείς και αναλυτικές οδηγίες χρήσης στα ελληνικά.

18.              Ο ίδιος ο αναλυτής να έχει την δυνατότητα αυτόματης αραίωσης και επανάληψης των δειγμάτων (Auto Dilution & Auto Retest), καθώς και αυτόματης εκτέλεσης άλλης εξέτασης ανάλογα με το αποτέλεσμα της πρώτης (Reflex Testing) ακόμα και διαφορετικής μεθοδολογίας, χωρίς την επανατοποθέτηση του δείγματος από τον χειριστή και χωρίς την απαίτηση χρήσης επιπλέον λογισμικών συστημάτων.

19.              Να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης θρόμβων, αρκετά ευαίσθητο ώστε να ανιχνεύει φυσαλίδες και μικροθρόμβους που δεν φράσσουν το ρύγχος δείγματος. Να περιγραφεί ο τρόπος.

20.              Να χρησιμοποιεί πλενόμενες κυβέττες ή κυψελίδες μίας χρήσεως ή οτιδήποτε άλλο σύστημα. Στις περιπτώσεις πλενόμενων κυβεττών η εγκατάσταση του συστήματος ειδικής καθαρότητας νερού που απαιτεί το όργανο και το σύστημα απομάκρυνσης των αποβλήτων θα γίνει με ευθύνη και δαπάνη του μειοδότη.

21.              Να δέχεται σωληνάρια διαφόρων τύπων.

22.              Να έχει δυνατότητα ανίχνευσης προβληματικών ορών (λιπαιμικοί, ικτερικοί και αιμολυμένοι) και να ειδοποιεί το χειριστή.

23.              Ο αναλυτής να είναι ανοικτός, ώστε να μπορεί να δεχτεί προγραμματισμό αντιδραστηρίων του ελεύθερου εμπορίου για εξετάσεις που δεν ζητούνται στον Πίνακα (ανοιχτό σύστημα).

24.              Να υπάρχει αξιοπιστία προηγούμενη και αποδεδειγμένη εμπειρία σε Ελληνικά Δημόσια Νοσοκομεία. Προσκόμιση πελατολογίου βιοχημικών αναλυτών.

25.              Κατά την αξιολόγηση κάθε προσφοράς θα ληφθούν σοβαρά υπόψη οι εξωτερικές διαστάσεις των προσφερομένων αναλυτών, λόγω του περιορισμένου χώρου του εργαστηρίου.

26.              Τα αναλώσιμα, πέραν των αναφερομένων στην προσφορά (πχ λυχνία, σύριγγες, ηλεκτρόδια, σωληνώσεις, ρύγχος κλπ) θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Το κόστος εκπαίδευσης των χειριστών στη χρήση και η συντήρηση του αναλυτή θα βαρύνει τον προμηθευτή και θα γίνει στο χώρο του Νοσοκομείου. Ο χρόνος που θα διαρκέσει είναι αποκλειστικά στην κρίση των εκπαιδευομένων, με στόχο την όσο το δυνατό πιο πλήρη κατανόηση της λειτουργίας των αναλυτών.

27.              Ο προμηθευτής που θα επιλεγεί αναλαμβάνει και την δωρεάν τακτική συντήρηση του αναλυτή (εργασία και ανταλλακτικά). Επίσης αναλαμβάνει την επισκευή ή αντικατάσταση οποιουδήποτε εξαρτήματος του αναλυτή ή μέρους του, χωρίς καμία επιβάρυνση του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση βλάβης που θέτει εκτός λειτουργίας τον αναλυτή, ο προμηθευτής υποχρεούται να αποστείλει εξειδικευμένο τεχνικό εντός 24 ωρών το μέγιστο για αποκατάσταση της βλάβης ή και αντικατάσταση της συσκευής εάν και εφ’ όσον απαιτηθεί.

28.              Τυχόν παρεμβάσεις και μετατροπές στο χώρο του εργαστηρίου προκειμένου να εγκατασταθεί ο αναλυτής και τα παρελκόμενα του (υπολογιστές, ups κ.λ.π.), αφού εγκριθούν από το προσωπικό του Νοσοκομείου θα γίνουν με ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή.

29.              Να προσφερθεί και βιοχημικός αναλυτής για την κάλυψη των αναγκών εφημερίας και των επειγόντων περιστατικών σε περίπτωση βλάβης του βασικού προσφερόμενου αναλυτή. Ο αναλυτής εφημερίας να είναι κατά προτίμηση:

·         παραγωγικότητας τουλάχιστον 400 φωτομετρικών εξετάσεων ανά ώρα,

·         να έχει όμοιο τρόπο χειρισμού και να χρησιμοποιεί τα ίδια αντιδραστήρια, αναλώσιμα και λοιπά υλικά.

Σε περίπτωση που προσφερθεί αναλυτής διαφορετικής τεχνολογίας και υλικών από τον βασικό, αυτός θα πρέπει:

·         να είναι παραγωγικότητας τουλάχιστον 400 φωτομετρικών εξετάσεων ανά ώρα,

·         να είναι πολύ απλός στον χειρισμό και την λειτουργία του.

·         οι εξωτερικές διαστάσεις του προσφερόμενου αναλυτή να είναι μικρές, λόγω του περιορισμένου χώρου του εργαστηρίου.

·         Οι συσκευασίες των αντιδραστηρίων να είναι όσο το δυνατόν μικρότερες, έτσι ώστε να μην υπάρχει σπατάλη τους λόγω λήξης του χρόνου ζωής των φιαλιδίων τους πριν την πλήρη κατανάλωση τους.

Ο αναλυτής εφημερίας θα εκτελεί τις παρακάτω εξετάσεις ταυτοχρόνως, σε αριθμό 25% του ετήσιου ζητούμενου αριθμού εξετάσεων του Πίνακα: ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ, ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ, ΑΜΥΛΑΣΗ ορού και ούρων, ΟΥΡΙΑ (BUN), ΑΣΒΕΣΤΙΟ, ΑΜΕΣΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ, CK, CKMB, ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ, CRP, ΣΑΚΧΑΡΟ, AST/SGOT, ALT/SGPT, GGT, ΣΙΔΗΡΟΣ, ΨΕΥΔΟΧΟΛΙΝΕΣΤΕΡΑΣΗ, LDH, ΜΑΓΝΗΣΙΟ, ΦΩΣΦΟΡΟΣ, ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ, ΟΛΙΚΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ, ΚΑΛΙΟ, ΝΑΤΡΙΟ, ΧΛΩΡΙΟ.

30.              Να προσκομισθούν απαραιτήτως μαζί με την προσφορά οι Οδηγίες χρήσεως (στην Ελληνική Γλώσσα) των προσφερομένων αντιδραστηρίων, ορών ελέγχου, ορών βαθμονόμησης και λοιπών αναλωσίμων υλικών. Για κάθε προσφερόμενο αντιδραστήριο θα πρέπει να αναφέρονται στην οδηγία χρήσεως του (ως ορίζει και η οδηγία 98/79/ΕΚ): Ο χρόνος ζωής και επαναβαθμονόμησης επί του αναλυτή καθώς και οι επιδόσεις του προϊόντος αναφορικά με την αναλυτική ευαισθησία, την ακρίβεια, την επαναληψιμότητα, τις διασταυρούμενες αντιδράσεις και τη γραμμικότητα στον προσφερόμενο αναλυτή. Το συνολικό ετήσιο κόστος της προσφοράς κάθε προμηθευτή να διαμορφώνεται με βάση τον αριθμό συσκευασιών των αντιδραστηρίων και όλων των συμπληρωματικών υλικών (controls, calibrators), που θα χρειασθεί να αγορασθούν, λαμβάνοντας υπόψη, πέραν του ζητούμενου αριθμού εξετάσεων ανά αναλυτή, τον απαιτούμενο αριθμό εξετάσεων βαθμονόμησης και καθημερινού ελέγχου ποιότητας σε δύο επίπεδα, καθώς και τον χρόνο ζωής τους επάνω στους αναλυτές. Εξαίρεση αποτελούν οι παράμετροι του Πίνακα με συνολικό ζητούμενο αριθμό εξετάσεων από 1.000 ανά έτος και κάτω, για τις οποίες θα πρέπει να προσφερθεί ο απαραίτητος ακέραιος αριθμός συσκευασιών αντιδραστηρίων, για την κάλυψη και μόνο του ζητούμενου αριθμού εξετάσεων, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι άλλοι όροι που αφορούν τις υπόλοιπες Βιοχημικές παραμέτρους.

 

κ) ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ

 

Ο προς διάθεση αναλυτής να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις της διακήρυξης και συγκεκριμένα:

1.                  Να είναι προηγμένης τεχνολογίας, RANDOM ACCESS, και να λειτουργεί με τη μέθοδο της χημειοφωταύγειας.

2.                  Να έχει ταχύτητα τουλάχιστον 200 εξετάσεις ανά ώρα.

3.                  Ο αναλυτής να είναι έτοιμος για χρήση κάθε στιγμή.

4.                  Να έχει δυνατότητα αρχικής φόρτωσης τουλάχιστον 60 δειγμάτων.

5.                  Να διαθέτει ψυγείο 4-10° C με τουλάχιστον 21 θέσεις αντιδραστηρίων.

6.                  Τα αντιδραστήρια θα πρέπει να είναι έτοιμα για χρήση και να μην απαιτούν ανασυστάσεις. Επίσης θα βαθμολογηθεί επιπλέον η εταιρεία που προσφέρει έτοιμα για χρήση calibrators και controls.

7.        Ο αναλυτής να έχει τη δυνατότητα φόρτωσης, για την ίδια εξέταση, αντιδραστηρίων διαφορετικής παρτίδας (Lot Number).

8.                  Να διαθέτει σύστημα παρακολούθησης των αντιδραστηρίων και των αναλωσίμων και να ειδοποιεί το χειριστή πριν εξαντληθούν.

9.       Η σταθερότητα της καμπύλης βαθμονόμησης θα εκτιμηθεί και θα βαθμολογηθεί ανάλογα από την επιτροπή. Τα αντιδραστήρια να διαθέτουν έτοιμη εργοστασιακή καμπύλη βαθμονόμησης, έτσι ώστε να απαιτείται μόνον η ρύθμιση αυτής, σε δύο σημεία, κατά την επαναβαθμονόμηση, για την αποφυγή σπατάλης αντιδραστηρίων και αναλωσίμων, κάθε φορά που επιβάλλεται από τα αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου ποιότητας.

10.   Τα αντιδραστήρια να έχουν χρόνο ζωής μεγαλύτερο από 2 μήνες, επί του οργάνου, μετά το άνοιγμα της συσκευασίας τους.

11.   Να έχει τη δυνατότητα διεξαγωγής επειγουσών αναλύσεων (STAT).

12.   Να έχει δυνατότητα αυτόματων επαναλήψεων και αυτόματου reflex test.

13.   Να εντοπίζει πήγματα στα δείγματα (clot detection).

14.   Να διαθέτει πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου ποιότητας.

15.   Να παρέχει τη δυνατότητα εντοπισμού βλαβών και να ειδοποιεί τον χειριστή με οπτικό μήνυμα για το είδος της βλάβης.

16.   Τα αποτελέσματα να τυπώνονται ανά ασθενή και συγκεντρωτικά, με εκτυπωτή υψηλής ταχύτητας. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με το ON-LINE σύστημα διαχείρισης ασθενών στην Ελληνική το οποίο είναι εγκατεστημένο στο Εργαστήριο. Το κόστος σύνδεσης θα βαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή.

17.       Για λόγους εργονομίας του εργαστηρίου, ο προσφερόμενος αναλυτής να καταλαμβάνει όσο το δυνατό λιγότερο χώρο.

18.    Να εκτελεί υποχρεωτικά τις ζητούμενες από τη διακήρυξη εξετάσεις.

19.         Να κατατεθούν προς αξιολόγηση οι οδηγίες χρήσεως (inserts) των προσφερομένων αντιδραστηρίων, βαθμονομητών και ορών ελέγχου, στα Ελληνικά, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

20.    To service και τα ανταλλακτικά θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει τους χειριστές για την χρήση του οργάνου, στο χώρο του Νοσοκομείου.

21.    Tο συνολικό ετήσιο κόστος της προσφοράς κάθε προμηθευτή να διαμορφώνεται με βάση τον αριθμό συσκευασιών των αντιδραστηρίων και όλων των συμπληρωματικών υλικών (αναλώσιμα, controls, calibrators), που θα χρειασθεί να αγορασθούν, λαμβάνοντας υπόψη, πέραν του ζητούμενου αριθμού εξετάσεων ανά αναλυτή και τον χρόνο ζωής τους επάνω στον αναλυτή για ένα έτος (360 ημέρες).

22.    Όλα τα ανωτέρω αποτελούν απαράβατους όρους της διακήρυξης και θα πρέπει επί ποινή απόρριψης να τεκμηριώνονται με παραπομπές σε τεχνικά φυλλάδια ή prospectus του κατασκευαστή.

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Τ3

Τ4

TSH

PSA Total

Free PSA

AFP

CEA

PTH

BNP ή proBNP

FT3

FT4

TG

Anti TG

Anti TPO

HCG

DHEA-S

CA 15-3

CA 125

CA 19-9

TROPONIN I

TESTOSTERONE

 

(ζ2) ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ Κυπαρισσίας

 1. Ο αναλυτής να είναι τελείως αυτόματος με ψηφιακή παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε οθόνη και θερμογραφική χαρτοταινία.
 2. Να παραμένει σε κατάσταση ετοιμότητας όλο το 24ώρο και να μην απαιτείται βαθμονόμηση ή άλλη προεργασία για την μέτρηση επειγόντων δειγμάτων.
 3. Να μετρά αυτόματα και ταυτόχρονα τις τιμές των pH,pCO2, pO2,  Αιματοκρίτη, Αιμοσφαιρίνης και Βαρομετρικής Πίεσης.
 4. Η μέτρηση του SO2% θα είναι άμεση και όχι υπολογιστική.
 5. Αυτόματα να υπολογίζονται: Ολικά Διττανθρακικά (TCO2), Τυποποιημένα Διττανθρακικά (SBC), Διττανθρακικά ορού (HCO3) Τυποποιημένη Περίσσεια Βάσεων (BE-B), Περίσσεια Βάσεων Εξωκυτταρικού υγρού (BE-ECF) και Περιεχόμενο Οξυγόνο (Ο2CONT), Κυψελιδικό Οξυγόνο (Α), Αρτηριοκυψελιδική διαφορά (ΑaDO2), Αρτηριοκυψελιδικός λόγος (a/A).
 6. Οι τιμές των παραπάνω να υπολογίζονται και να εκτυπώνονται στην θερμοκρασία και αιμοσφαιρίνη του ασθενούς.
 7. Το όργανο να βαθμονομείται, να αυτοελέγχεται και να καθαρίζεται αυτόματα μετά από κάθε δείγμα.
 8. Να παρουσιάζει στην οθόνη και στην χαρτοταινία τα τυχόν σφάλματα της τελευταίας μέτρησης ή της λειτουργίας του (SELF DIAGNOSIS SYSTEM).
 9. Ο απαιτούμενος όγκος δείγματος να μην είναι μεγαλύτερος από 80 μl  και ο χρόνος ανάλυσης να είναι μικρότερος από 60 sec.
 10. Ο αναλυτής να κάνει αυτόματες βαθμονομήσεις, ενός σημείου μετά από κάθε δείγμα (προαιρετικά) και δύο σημείων κατά χρονικά διαστήματα που επιλέγονται αυτόματα από το όργανο ανάλογα με τον ρυθμό εργασίας.
 11. Τα αντιδραστήρια να είναι σε ενιαία συσκευασία, η στάθμη τους καθώς και ο χρόνος λήξης τους να ελέγχεται μέσω του προγράμματος και να ενημερώνεται ο χειριστής στην οθόνη για την ποσότητα διαθέσιμου αντιδραστηρίου.
 12. Να βαθμονομείται χωρίς την ύπαρξη ρυθμιστικών αερίων.
 13. Να διαθέτει πρόγραμμα ελέγχου και SERVICE με τα οποία ο χειριστής-συντηρητής να εντοπίζει και να αποκαθιστά τυχόν βλάβες.
 14. Εκτός από τα SET ρυθμιστικών BUFFERS ο αναλυτής να συνοδεύεται από controls για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων.
 15. Να δύναται να εκτελεί έλεγχο ποιότητας αυτόματα από ενσωματωμένα διαλύματα ελέγχου.
 16. Ο προμηθευτής θα αναλάβει την πλήρη εκπαίδευση χειριστών και τεχνικών  πάνω στην σωστή λειτουργία του αναλυτή.