ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΕΣ (PCR) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ SARS COV-2

///ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΕΣ (PCR) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ SARS COV-2

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΕΣ (PCR) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ SARS COV-2

Από το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας)καλούνται τα ενδιαφερόμενα διαγνωστικά εργαστήρια να υποβάλουν κλειστές προσφορές για πεντακόσιες  (500) μοριακές εξετάσεις (PCR) για την ανίχνευση του ιού SARS COV-2.

Η υποβολή προσφορών θα γίνει  σε κλειστό φάκελο , με ένδειξη:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (SARS COV-2)

Υποβολή προσφορών  στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου Καλαμάτας έως την Παρασκευή 4/06/ 2021 , ώρα 10:00.

 

Επισυνάπτονται οι όροι συνεργασίας μας.

Προδιαγραφές Αναλυτή και Αντιδραστηρίων

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΙΣΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ SARS COV-2