Προκήρυξη Προσωπικού για την Ν.Μ. Καλαμάτας

//Προκήρυξη Προσωπικού για την Ν.Μ. Καλαμάτας

Προκήρυξη Προσωπικού για την Ν.Μ. Καλαμάτας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2018 Γ.Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΥΝΤΩ-ΠΛΥΝΤΡΙΩΝ

2018-09-21T11:12:54+00:00Wed 06.06.2018|Προσλήψεις|