ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

///ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΛ/ΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 

Τεχνική Υπηρεσία

Πληροφορίες:

Βλαχοδημητρόπουλος Αναστάσιος

ΤΗΛ.: 27213-63383

Καλαμάτα 11/02/2016

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ : Επισκευή των συγκροτημάτων παραγωγής « Ιατρικών Αερίων » ( Πεπιεσμένου Αέρα και Κενού Ιατρικής Χρήσης ) της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας.

  1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την επισκευή των συγκροτημάτων παραγωγής « Ιατρικών Αερίων » ( Πεπιεσμένου Αέρα και Κενού Ιατρικής Χρήσης ) της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας.

 

  1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

 

Ύστερα από επιτόπιο έλεγχο διαπιστώθηκαν βλάβες στη λειτουργία του συγκροτήματος παραγωγής « Ιατρικών Αερίων » ( Πεπιεσμένου Αέρα και Κενού Ιατρικής Χρήσης ) της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας.

Όσο αφορά τους αεροσυμπιεστές του πεπιεσμένου ιατρικού αέρα θα πραγματοποιηθεί:

  • Αντιμετώπιση του προβλήματος ελέγχου πίεσης.
  • Επισκευή του διαχωριστήρα ελαίου.
  • Επισκευή του συστήματος μετάδοσης κίνησης στο συμπιεστή.
  • Επισκευή των διαρροών αέρα των αεριοφυλακίων.
  • Επισκευή των μανομέτρων.

Όσο αφορά τις αντλίες ιατρικού κενού θα πραγματοποιηθεί:

  • Επισκευή της φτερωτής αντλίας κενού.
  • Επισκευή του συμπλέκτη μετάδοσης κίνησης.
  • Επισκευή του ανεμιστήρα του κινητήρα.

Για κάθε τεχνική λεπτομέρεια ή διευκρίνιση , ο ανάδοχος θα την επιλύει συνεργαζόμενος με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

 

Προϋπολογισμός έργου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου της επισκευής ανέρχεται στο ποσό των 2.450,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η πλήρης περαιωμένη εργασία με όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικρούλικά που θα απαιτηθούν.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει την επιτόπια επισκόπηση του αντικειμένου από τον ενδιαφερόμενο ώστε να αποκλειστεί η εκ των υστέρων επίκληση πρόσθετων αναγκών. Η συλλογή των προσφορών έχει καταληκτική ημερομηνία Τετάρτη 17-02-2016.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                    Η Δ/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

 

 

 

 

 

 

ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ