Forum Δημόσιας Διαβούλευσης

//Forum Δημόσιας Διαβούλευσης
Forum Δημόσιας Διαβούλευσης2018-10-15T16:39:47+00:00
You need to log in to create posts and topics.

1Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να επισκεφτεί τον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ στην ιστοσελίδα των «Διαβουλεύσεων» και να συμμετάσχει στην 1η Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ των Νοσηλευτικών Μονάδων και Δομών του Γ.Ν. Μεσσηνίας. Οι τεχνικές προδιαγραφές θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας. Οι παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων υποβάλλονται απευθείας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση Σχολίου». Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για το χρονικό διάστημα 15 ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ.

Επισυνάπτεται ο πίνακας των τεχνικών προδιαγραφών.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

α) Σύστημα πυρανίχνευσης
Ανιχνευτές καπνού φωτοηλεκτρικοί, ψηφιακοί, διευθυνσιοδοτούμενοι, συνοδευόμενοι από τις βάσεις τους, συμβατοί με το υφιστάμενο σύστημα πυρανίχνευσης: Κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης τύπος NOTIFIER AFP4008, υφιστάμενοι – προς αντικατάσταση – ανιχνευτές ιονισμού τύπου NOTIFIER CPX-751, μονάδα ελέγχου / εντολής NOTIFIER CΜX-2, στοιχείο απομόνωσης NOTIFIER ISO-X, στοιχείο διασύνδεσης NOTIFIER ΖΜX-1, μονάδα παρακολούθησης ταυτότητας NOTIFIER ΜΜX-1.
Τύπος συμβατού φωτοηλεκτρικού ανιχνευτή καπνού ισοδύναμος με NOTIFIER NFXI-OPT.
Θα πρέπει να συμμορφώνονται είτε α) με τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ 54.07 ή ΕΝ 14604, σχετικά με ανιχνευτές καπνού είτε β) με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ. 334/1994.
Οι ανιχνευτές θα παραδωθούν εγκατεστημένοι και πλήρως διαλειτουργικοί με το υφιστάμενο σύστημα πυρανίχνευσης. Θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατοί με τους βρόχους σημειακής αναγνώρισης του υφιστάμενου πίνακα πυρανίχνευσης. Το πρωτόκολλο επικοινωνίας με τον πίνακα πυρανίχνευσης θα είναι απόλυτα ψηφιακό. Κάθε ανιχνευτής θα κλειδώνει στη βάση τοποθέτησης, ώστε να υπάρχει σήμα βλάβης στο πίνακα πυρανίχνευσης σε περίπτωση αφαίρεσής του από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

β) Επισκευή συστημάτων αυτόματης κατάσβεσης
Τοπικοί πίνακες πυρανίχνευσης – κατάσβεσης.
Θα είναι συμβατοί με το υφιστάμενο σύστημα πυρανίχνευσης (περιγραφή ως άνω παράγραφο Α). Θα πρέπει να συμμορφώνονται είτε α) με το πρότυπο ΕΝ 54.02, “εξοπλισμός ελέγχου και ενδείξεων” είτε β) με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ. 334/1994.
Θα διαθέτουν ένδειξη βλάβης ανοικτού κυκλώματος ή βραχυκυκλώματος για κάθε ζώνη, δυνατότητα ελέγχου του συστήματος από έναν χρήστη, απομόνωση ζωνών, και δυνατότητα σύνδεσης επαναληπτικών πινάκων. Επίσης θα διαθέτουν εξωτερικά κομβία ελέγχου (ενεργοποιούμενα μέσω κλειδοδιακόπτη) για την Επαναφορά / Επανήχηση / Ελέγχου Ενδεικτικών Λυχνιών Ζωνών, Εκκένωσης, Σιώπησης σειρήνων Συναγερμού και Σιώπησης Σειρήνων βλάβης. Επιπλέον, διαθέτουν ενδείξεις Βλάβης Σειρήνων, Συσσωρευτών / Βλάβης τροφοδοτικού, Παρουσίας τάσης 220 VAC, Συναγερμού Ζώνης και Βλάβης Ζώνης.
Οι υφιστάμενοι – προς αντικατάσταση όπου απαιτείται – τοπικοί πίνακες πυρανίχνευσης – κατάσβεσης είναι τύπου C-TEC FP8, συνεργαζόμενοι με: Ανιχνευτές συμβατικού τύπου φωτοηλεκτρικούς NOTIFIER 2451Ε, θερμοδιαφορικούς NOTIFIER FDX-551R και NOTIFIER 5451, κομβία ενεργοποίησης κατάσβεσης NOTIFIER MCP, κομβία απενεργοποίησης αυτόματης κατάσβεσης ADEMCO 269.

Ανιχνευτές για δημιουργία συστήματος ενεργοποίησης κατάσβεσης τύπου cross-zoning
Ο υπό προστασία χώρος θα καλύπτεται από φωτοηλεκτρικό ανιχνευτή καπνού ο οποίος έχει την ιδιότητα να ανιχνεύει τα ορατά προϊόντα της καύσης στα πρώτα στάδια πριν ακόμη εκδηλωθεί φλόγα και από θερμοδιαφορικό ανιχνευτή ο οποίος ενεργοποιείται όταν ο ρυθμός αύξησης της θερμοκρασίας είναι μεγαλύτερος από το επιτρεπτό όριο. Οι ανιχνευτές τοποθετούνται σε διπλή ζώνη (CROSS ZONING) προς αποφυγή λανθασμένου συναγερμού και ενεργοποίησης η οποία θα είχε συνέπεια την άσκοπη εκκένωση του κατασβεστικού υλικού.
Θα τοποθετηθούν τέσσερις (4) ανιχνευτές, θερμοδιαφορικοί στους χώρους Ηλεκτρολογικών Πινάκων χαμηλής τάσης, Υποσταθμού μέσης τάσης, χώρου Η/Ζ – αποθήκευσης ιατρικών αερίων, χώρου UPS. Θα πρέπει να συμμορφώνονται είτε α) με το Εναρμονισμένο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 54.05, σχετικό με θερμοδιαφορικούς ανιχνευτές είτε β) με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ. 334/1994.
Θα τοποθετηθούν δύο (2) ανιχνευτές καπνού φωτοηλεκτρικοί στο Λεβητοστάσιο. Θα πρέπει να συμμορφώνονται είτε α) με τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ 54.07 ή ΕΝ 14604, σχετικά με ανιχνευτές καπνού είτε β) με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ. 334/1994.
Οι ανιχνευτές θα παραδοθούν εγκατεστημένοι και πλήρως διαλειτουργικοί με τους αντίστοιχους τοπικούς πίνακες πυρανίχνευσης – κατάσβεσης.

Τροποποίηση σωληνώσεων διοχέτευσης κατασβεστικού υλικού (χώρος Η/Ζ - αποθήκευσης ιατρικών αερίων – UPS).
Επέκταση των σωληνώσεων μέχρι το κέντρο του χώρου και τοποθέτηση των ακροφυσίων σε κάθετη διεύθυνση.

Υδραυλική δοκιμή φιαλών.
Απαιτείται η μεταφορά προς πιστοποιημένο Κέντρο Ελέγχου Φιαλών Υψηλών Πιέσεων, για τη διενέργεια των σχετικών δοκιμών.

γ) Σύστημα ανίχνευσης εκρηκτικών μιγμάτων
Ανιχνευτές εκρηκτικών μιγμάτων προϊόντων υγραερίου, συμβατοί με τον υφιστάμενο κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης. Θα διαθέτουν ευαισθησία σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 50244.
Οι υφιστάμενοι μη λειτουργικοί ανιχνευτές είναι τύπου NOTIFIER/ VULGAS, αισθητήρα καταλυτικού τύπου, με χαρακτηριστικά: Τάση λειτουργίας 24V DC, ρεύμα ηρεμίας 10mA, προσυναγερμού 20mA, συναγερμού 30mA.
Οι ανιχνευτές θα παραδοθούν εγκατεστημένοι σε χώρο των εργαστηρίων και πλήρως λειτουργικοί με το σύστημα πυρανίχνευσης.