Forum Δημόσιας Διαβούλευσης

//Forum Δημόσιας Διαβούλευσης
Forum Δημόσιας Διαβούλευσης2018-10-15T16:39:47+00:00
You need to log in to create posts and topics.

1Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Κ.Υ. ΜΕΛΙΓΑΛΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να επισκεφτεί τον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ στην ιστοσελίδα των «Διαβουλεύσεων» και να συμμετάσχει στην 1η Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Κ.Υ. ΜΕΛΙΓΑΛΑ». Οι τεχνικές προδιαγραφές θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας. Οι παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων υποβάλλονται απευθείας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση Σχολίου». Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για το χρονικό διάστημα 15 ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ.

Επισυνάπτεται ο πίνακας των τεχνικών προδιαγραφών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛ/ΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Τεχνική Υπηρεσία
Πληροφορίες:
Κορακοβούνη Σοφία
ΤΗΛ.: 27213-63383
Καλαμάτα 26/10/2018

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ Κ.Υ. ΜΕΛΙΓΑΛΑ

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Στο κτίριο όπου στεγάζεται το Κέντρο Υγείας Μελιγαλά στο Μελιγαλά Μεσσηνίας έχουν παρουσιαστεί διάφορα προβλήματα τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και αποκατάστασης προκειμένου να εξασφαλιστεί η κατά το δυνατό ασφαλής λειτουργία του Κέντρου Υγείας. .

Παρακάτω αναλύονται οι πλέον κρίσιμες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες που απαιτούνται, καθώς και ο προϋπολογισμός τους, ώστε ο χώρος να αναμορφωθεί και να καταστεί λειτουργικός, ασφαλής και κατάλληλος για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των ασθενών και των συνοδών τους. Οι εργασίες θα υλοποιηθούν σύμφωνα με την πλήρη περιγραφή των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσης τεχνικής έκθεσης, με βάσει τις σχετικές προδιάγραφες ΕΤΕΠ, εάν υπάρχουν. Οι επεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν με ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στην παροχή υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς.

2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Για τη σύνταξη της παρούσης ελήφθησαν υπόψη τα ακόλουθα:

 • Το υφιστάμενο κτιριοδομικό ( φέρων οργανισμός, κέλυφος κτιρίου )
 • Η υφιστάμενη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Καλαμάτας.
 • Οι υφιστάμενες Η/Μ εγκαταστάσεις ( ηλεκτρικές, ύδρευσης, αποχέτευσης, κ.λ.π. )

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Στεγανοποίηση δώματος

Θα πραγματοποιηθεί στεγανοποίηση του δώματος του συνδετήριου διαδρόμου που ενώνει το κτήριο Α και το κτήριο Β του Κέντρου Υγείας Μελιγαλά συνολικού εμβαδού περίπου 6μ2, εξαιτίας της εισροής υδάτων και της εμφάνισης υγρασίας σε αυτό.

Η επέμβαση θα πρέπει να περιλαμβάνει :

• Καλό καθαρισμό της επιφάνειας επέμβασης, απομάκρυνση όλων των αποξηλωθέντων και άχρηστων υλικών σε χώρο εκτός Κέντρου Υγείας όπου επιτρέπεται από τις αρχές.
• Αποκατάσταση των κλίσεων του δώματος
• Επίστρωση σε όλη την επιφάνεια και περιμετρικά εποξειδικού ασταριού χωρίς διαλύτες κατάλληλο για επίστρωση πολυουρεθανικών υλικών.
• Επικόλληση πολυεστερικού οπλισμού (πλέγματος) εμποτισμού επαλειπτικών στρώσεων ενδεικτικού τύπου ESHATERRA 50 της ΕSHA, όπου απαιτείται.
• Επίστρωση με ελαστομερές υγρομονωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσης ενός συστατικού ενδεικτικού τύπου HYPERDESMO LV, της ALCHEMICA, σε τρεις (3) στρώσεις.
• Επίστρωση με επαλειφόμενο στεγανωτικό δώματος για προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία ενδεικτικού τύπου HYPERDESMO A-500 της ALCHEMICA.
• Πλήρωση οριζοντίων και κατακόρυφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό ενδεικτικού τύπου HYPERSEAL-25LM 600cc (Μαστίχα).
Στην τιμή περιλαμβάνονται πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά και μικρουλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό
Τιμή κατ΄αποκοπή : 400,00€

2. Επισκευή και συντήρηση στέγης κτηρίου Α
Η στέγη του κτιρίου Α εμβαδού κάτοψης 448μ2, είναι τετράριχτη και παρουσιάζει έντονα προβλήματα υγρασίας στη πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα που βρίσκεται κάτω από τη στέγη, αποκόλληση του επιχρίσματος της οροφής και κάποιες μικρές ρωγμές που έχουν προκληθεί από το νερό που εισχωρεί από τα κατεστραμμένα κεραμίδια καθώς και βραχυκύκλωμα των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στα δύο ιατρεία στη ΝΔ πλευρά του κτηρίου.
Κατά την αυτοψία στη στέγη διαπιστώθηκε ότι ο ξύλινος σκελετός της στέγης έχει υποστεί φθορές και απαιτείται αντικατάσταση σε ορισμένα τμήματα αυτού ( αμοίβοντες, τεγίδες και ορθοστάτες ).
Ο φέροντας οργανισμός της στέγης θα διατηρηθεί, ενώ θα επισκευαστούν και θα ενισχυθούν όλα εκείνα τα τμήματα που έχουν υποστεί σημαντικές φθορές εξαιτίας της υγρασίας.

Αναλυτικά οι παρεμβάσεις που πρόκειται να γίνουν είναι οι ακόλουθες:

• Έλεγχος και εντοπισμός των προβληματικών σημείων της στέγης του κτηρίου Α
• Καθαίρεση της επιστέγασης μέρους της στέγης του κτιρίου εμβαδού περίπου 20% της συνολικής της επιφάνειας.
• Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης που έχει υποστεί φθορές (αμοίβοντες, τεγίδες και ορθοστάτες ζευκτά κάθε τύπου), σε οποιοδήποτε ύψος και μεταφορά των φθαρμένων τμημάτων σε χώρους εκτός του Κέντρου Υγεία; Σε χώρους όπου επιτρέπεται από τις αρχές.
• Αντικατάσταση της φθαρμένης υφιστάμενης τεγίδωσης επί του υφιστάμενου σκελετού με τεγίδες διαστάσεων 8 x 5 εκατοστών. Το συνολικό μήκος των τεγίδων που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι 510 μ.
• Αντικατάσταση στα φθαρμένα λατακια με νέα διαστάσεων 8x8 εκ. Το συνολικό μήκος από τα λατάκια που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι 250 μ.
• Και αντικατάσταση φθαρμένων αμοιβόντων συνολικού μήκους περίπου 30μ
• Επανατοποθέτηση της επιστέγαση με κεραμίδια, απομάκρυνση των χαλασμένων κεραμιδιών και αντικατάσταση τους με νέα ίδιου τύπου, προκειμένου να επανέλθει το κτίριο στην αρχική του μορφή.

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν έντεχνα, σύμφωνα τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Τεχνικής Υπηρεσίας, τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και την ισχύουσα νομοθεσία για τη συντήρηση και επισκευή στεγών χωρίς χρήση ικριωμάτων.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες για την πλήρη επισκευή της στέγης (αποξήλωση παλαιάς, απομάκρυνση, προμήθεια και μεταφορά νέων υλικών κλπ.)
Τιμή κατ΄ αποκοπή : 6.500,00€

3. Χρωματισμοί

Στους τοίχους της αναμονής του Κέντρου Υγείας αλλά και σε ορισμένα ιατρεία που θα υποδειχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία σε συνολικό εμβαδό περίπου 220 μ2 , θα πραγματοποιηθεί χρωματισμός. Οι εργασίες ελαιοχρωματισμού θα πραγματοποιηθούν αφού προηγηθούν οι κατάλληλες προπαρασκευαστικές εργασίες όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω. Όσο αφορά τα πρότυπα και τους κανονισμούς, ισχύουν οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Οι αποχρώσεις θα εγκριθούν από την επίβλεψη, οριστικά μετά από επίδειξη δείγματος στο εργοτάξιο.

Γενικά δεν πρέπει να εκτελεσθούν εργασίες χρωματισμών επί επιφανειών που παρουσιάζουν τα ακόλουθα:

 • Ξεφλουδισμένες επιφάνειες
 • Ρωγμές, τάσεις, κούφια, σαθρά
 • Υπερβολικά λείες και ομαλές επιφάνειες
 • Πολύ ξηρές ή πολύ υγρές επιφάνειες
 • Μη στέρεες επιφάνειες
 • Λιπαρές επιφάνειες
 • Επιφάνειες που δεν έχουν εγκατασταθεί Η/Μ
 • Επιφάνειες που δεν έχουν υποστεί προεργασία
 • Μαλακό ή σκασμένο επίχρισμα
 • Νωπό επίχρισμα
 • Λιπαρότητα ή σκουριά

Δεν θα πρέπει να χύνονται αχρησιμοποίητα χρώματα μέσα στο αποχετευτικό δίκτυο του έργου, αλλά θα φυλάσσονται σε κατάλληλα δοχεία και θα απομακρύνονται από το έργο μέσα σε αυτά.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει να προστατεύονται οι υαλοπίνακες από προσβολή λιπαρών συστατικών υλικών χρωματισμών.
Προκειμένου να βαφεί μια επιφάνεια θα πρέπει πρώτα να αφαιρούνται τα διάφορα εξαρτήματα που δεν πρόκειται να βαφούν, όπως εξαρτήματα παραθύρων, θυρών κ.λ.π., πλακέτες από ηλεκτρικές πρίζες, διακόπτες κ.λ.π. και να επανατοποθετούνται μετά το πέρας των εργασιών.
Θα πρέπει να εξασφαλισθεί ότι όλες οι οπές, ρωγμές, ελαττωματικοί αρμοί κ.λ.π. στις επιφάνειες που πρόκειται να ετοιμασθούν και να βαφούν θα έχουν πλήρως επιδιορθωθεί.
Στις υπάρχουσες επιφάνειες προηγείται καλή λειότριψη, με τα κατάλληλα ντουκόχαρτα και στη συνέχεια εφαρμόζεται αστάρι.
Το χρώμα εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις τουλάχιστον.
Προετοιμασία υλικών
Δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται ανομοιογενή υλικά χρωματισμών. Τα υλικά χρωματισμών θα πρέπει να αναμιγνύονται καλά, ώστε να αποκτούν μια ομαλή συνοχή και πυκνότητα πριν χρησιμοποιηθούν, εκτός εάν οι κατασκευαστικοί οίκοι συνιστούν διαφορετικά. Πριν την ανάμιξη θα πρέπει να γίνεται ακριβής υπολογισμός της ποσότητας ώστε να αποφεύγονται οι πολλές αναμίξεις και να εξασφαλίζεται οι ομοιοχρωμία. Η ανάμιξη θα πρέπει να γίνεται με χρήση ηλεκτρικού αναδευτήρα.
Τελική επιθεώρηση και καθαρισμός
Μετά την αποπεράτωση χρωματισμών κάθε χώρου θα γίνεται σχολαστικός καθαρισμός επιφανειών γενικώς και θα απομακρύνονται τα άχρηστα υλικά. Επίσης θα πρέπει να αφαιρούνται ξεχειλίσματα, σημάδια, τρεξίματα χρωματισμών από τις βαμμένες επιφάνειες καθώς και από τις παρακείμενες άβαφες.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Γενικές απαιτήσεις
Όλα τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να αντέχουν στις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και να μην είναι τοξικά ( χρώματα οικολογικού σήματος ). Οι βαφές θα πρέπει να περιέχουν μόνο μόνιμες και σταθερές χρωστικές ουσίες και να είναι ποιότητας Α.
Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι εγκεκριμένης κατασκευής και θα πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με τις σχετικές ( έντυπες ) οδηγίες των κατασκευαστών. Η προετοιμασία των επιφανειών θα γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές υποδείξεις.
Χρωματισμοί απλοί επί τοίχων
Προπαρασκευαστικές εργασίες και χρωματισμός:
Λείανση ( ξύσιμο ) της επιφάνειας των τοίχων από κάθε ανωμαλία με σπάτουλα. Ελαφρό τρίψιμο με γυαλόχαρτο, καθαρισμός από τη σκόνη και σποραδικές επισκευές ( στοκάρισμα ). Στα σημεία αποξέσεως διάστρωση μίας στρώσης ασταριού.
Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.
Στις εσωτερικές επιφάνειες θα γίνει χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως ενώ στις εξωτερικές επιφάνειες θα γίνει χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.
Απαγορεύεται η χρήση χρωμάτων που κατά τη διάρκεια της εφαρμογής τους είναι τοξικά ή παράγουν επικίνδυνα πτητικά αέρια στο εσωτερικό των κτιρίων.
Στις χρωματιζόμενες περιοχές θα τοποθετούνται πινακίδες με την ένδειξη « ΠΡΟΣΟΧΗ ΧΡΩΜΑΤΑ » και εάν χρειασθεί να τοποθετηθούν και προστατευτικά.
Τιμή μ2 : 9,00 €/μ2

Β. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Φωτισμός - Φωτιστικά Οροφής κλειστού τύπου
1.α Αντικατάσταση των δύο (2) λαμπτήρων του κλειστού φωτιστικού σώματος 2Χ1.20m τύπου Τ8 Φθορισμού, με λαμπτήρες LED 230V 4000K ~1700Lm. Αφορά τα 94 φωτιστικά σώματα οροφής.
Σύνολο: 188 Λαμπτήρες.
Οι νέοι λαμπτήρες θα τοποθετηθούν στη θέση των παλαιών, θα διαθέτουν παρόμοια φωτεινή ικανότητα με τους παλαιούς, με την τυφλή επιφάνεια του σωλήνα να βρίσκεται προς στην πλευρά της οροφής, θα χρησιμοποιηθούν και τοποθετηθούν νέα ντουί σύνδεσης G13 και η συνδεσμολογία θα τροποποιηθεί κατάλληλα για να λειτουργεί το φωτιστικό σώμα με τους νέους λαμπτήρες.
1.β.Αντικατάσταση των τεσσάρων (4) λαμπτήρων του κλειστού φωτιστικού σώματος 4Χ0.60m τύπου Τ8 φθορισμού με λαμπτήρες LED 230V 4000K ~900Lm
Αφορά τα 66 φωτιστικά σώματα οροφής.
Σύνολο: 264 Λαμπτήρες.
Οι νέοι λαμπτήρες θα τοποθετηθούν στη θέση των παλαιών, θα διαθέτουν παρόμοια φωτεινή ικανότητα με τους παλαιούς, με την τυφλή επιφάνεια του σωλήνα να βρίσκεται προς στην πλευρά της οροφής, θα χρησιμοποιηθούν και τοποθετηθούν νέα ντουί σύνδεσης G13 και η συνδεσμολογία θα τροποποιηθεί κατάλληλα για να λειτουργεί το φωτιστικό σώμα με τους νέους λαμπτήρες.
1.γ. Αντικατάσταση των Λαμπτήρων Ε27 των επτά (7) φωτιστικών σωμάτων οροφής κλειστού τύπου της κεντρικής εισόδου με Λαμπτήρα Ε27 LED 4000K 230V ~700Lm, θα χρησιμοποιηθούν και τοποθετηθούν νέα ντουί σύνδεσης Ε27.
Σύνολο: 7 Λαμπτήρες
1.δ. Αντικατάσταση των 15 Λαμπτήρων των WC με Λαμπτήρα Ε27 LED 4000K 230V ~700Lm, θα χρησιμοποιηθούν και τοποθετηθούν νέα ντουί σύνδεσης Ε27.
Σύνολο: 15 Λαμπτήρες
Όλα τα ανωτέρω φωτιστικά panel θα πρέπει να έχουν εγγυημένο χρόνο ζωής μεγαλύτερο των 5 ετών (> 20.000 Η), χρωματικής απόχρωσης 4.000 Κ, και να είναι τουλάχιστον Ενεργειακής κλάσης Α+.
Θα παραδοθούν όλοι οι λαμπτήρες εγκατεστημένοι και σε λειτουργία, με την αποξήλωση και απομάκρυνση των παλαιών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικρουλικά που απαιτούνται λ.χ. συνδέσεων, όδευσης, στερεώσεως κ.λ.π., δηλαδή η προμήθεια είναι πλήρης με προσκόμιση των ειδών, μικρούλικά που απαιτούνται, εγκατάσταση αυτών και σύνδεση, παραδοτέα όλα σε λειτουργία, ως τεχνική περιγραφή και προδιαγραφές
Τιμή κατ΄ αποκοπή : 4.500,00€
2. Ζεστά νερά χρήσης.
Εγκατάσταση νέου Θερμοδοχείου παραγωγής Ζεστών Νερών Χρήσης (ΖΝΧ) διπλής ενέργειας, χωρητικότητας 500lt. νερού και ισχύος 6KW τριφασικός μαζί με κυκλοφορητή και θερμοστάτη λειτουργίας. Αυτό θα τοποθετηθεί παράλληλα με το υφιστάμενο Θερμοδοχείο, συνδεδεμένο στο δίκτυο ΖΝΧ και τον λέβητα θερμού νερού με ξεχωριστές δικλείδες χειρισμού, θα διαθέτει δε και αυτοματισμό με προεπιλογή του χρόνου λειτουργίας του σε εβδομαδιαία βάση (τουλάχιστον δύο διαστήματα την ημέρα).και δυνατότητα χειροκίνητης επιλογής από επιλεγμένη θέση στο ισόγειο.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικρουλικά που απαιτούνται για την έντεχνη ολοκλήρωση της εργασίας, δηλαδή η προμήθεια είναι πλήρης με προσκόμιση των ειδών, μικρούλικά που απαιτούνται, εγκατάσταση αυτών και σύνδεση, παραδοτέα όλα σε λειτουργία, ως τεχνική περιγραφή και προδιαγραφές
Τιμή κατ΄ αποκοπή : 1.000,00€
3. Ρευματοδότες, πρίζες τηλεφώνων & internet, καλωδιώσεις και λοιπά.
3.α) Επανατοποθέτηση και στήριξη των πριζών (ρεύματος, τηλεφώνου και internet) στο τοίχο με ενδεχόμενη αντικατάσταση μικρού αριθμού αυτών (~ 4).
3.β) Τακτοποίηση καλωδιώσεων στους χώρους των γραφείων με χρήση καναλιών τοίχου και δαπέδου (~ 20μ)
3.γ) Εγκατάσταση παροχής Internet στο παιδιατρικό εξεταστήριο για συνταγογράφηση, με τοποθέτηση νέας γραμμής internet από τον κεντρικό κατανεμητή έως και την τελική λήψη στο ιατρείο.
3.δ) Επισκευή Ηλεκτρολογικών Πινάκων, τοπικών (Τ.Π.) και γενικού (Γ.Π.). Προσθήκη τριφασικών διακοπτών διαρροής (ρελέ προστασίας) σε κάθε Τ.Π. Αντικατάσταση τριφασικού διακόπτη 63 Α στο Γ.Π. και όλων των ενδεικτικών λυχνιών στους πίνακες με παράλληλη τακτοποίηση και λειτουργική αποκατάσταση αυτών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά που απαιτούνται λ.χ. συνδέσεων, όδευσης, στερεώσεως κ.λ.π., δηλαδή η προμήθεια είναι πλήρης με προσκόμιση των ειδών, μικρούλικά που απαιτούνται, εγκατάσταση αυτών και σύνδεση, παραδοτέα όλα σε λειτουργία, ως τεχνική περιγραφή και προδιαγραφές.
Τιμή κατ’ αποκοπή: 500,00 €
4. Κλιματισμός
4.α Συντήρηση – Καθαρισμός - Έλεγχος όλων των αυτόνομων μονάδων ψύξης θέρμανσης τύπου «split» τοίχου του Κ.Υ. συνολικού πλήθους 10 τεμ.
4.β Αντικατάσταση πέντε (5) αυτόνομων μονάδων ψύξης θέρμανσης τύπου «split» τοίχου που δεν επισκευάζονται με νέα ψυκτικής ισχύος ~12.000 BTU τύπου Inverter. Θα πρέπει δε να είναι τουλάχιστον Ενεργειακής κλάσης Α++.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η κλιματιστική μονάδα τοίχου, τύπου split-unit ισχύος 12000btu/h ( ± 2 % ) στην ψύξη, τεχνολογίας inverter, ενεργειακής κατηγορίας Α++ η οποία αποδεικνύεται μέσω ευρωπαϊκών πιστοποιητικών ( EUROVENT κ.λ.π.), μαζί με όλα τα απαραίτητα υλικά συνδέσεως (χαλκοσωλήνας, σωλήνας αποχέτευσης, μόνωση, καλώδια κ.λ.π.) και την εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως για την ομαλή λειτουργία. Σημειώνεται ότι η εγκατάσταση θα είναι άρτια τεχνικά δίχως εμφανή καλώδια και σωληνώσεις. Η μονάδα θα συνδεθεί ηλεκτρικά στον πίνακα του χώρου στον οποίο θα εγκατασταθεί ξεχωριστός μικροαυτόματος για τον κλιματισμό.
4.γ Αντικατάσταση μίας (1) αυτόνομης μονάδας ψύξης-θέρμανσης τύπου «Ντουλάπα» που δεν επισκευάζεται με μία (1) νέα, ψυκτικής ισχύος ~50.000 BTU τύπου Inverter. Θα πρέπει δε να είναι τουλάχιστον Ενεργειακής κλάσης Α++.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η αυτόνομη μονάδα ψύξης θέρμανσης, τύπου «Ντουλάπα » ισχύος 50.000btu/h ( ± 2 % ) στην ψύξη, τεχνολογίας inverter, ενεργειακής κατηγορίας Α++ η οποία αποδεικνύεται μέσω ευρωπαϊκών πιστοποιητικών ( EUROVENT κ.λ.π.), μαζί με όλα τα απαραίτητα υλικά συνδέσεως (χαλκοσωλήνας, σωλήνας αποχέτευσης, μόνωση, καλώδια κ.λ.π.) και την εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως για την ομαλή λειτουργία. Σημειώνεται ότι η εγκατάσταση θα είναι άρτια τεχνικά δίχως εμφανή καλώδια και σωληνώσεις. Η μονάδα θα συνδεθεί ηλεκτρικά στον πίνακα του χώρου στον οποίο θα εγκατασταθεί ξεχωριστός μικροαυτόματος για τον κλιματισμό.
Τιμή κατ’ αποκοπή: 7.000,00 €
5.Υδραυλικά
Θα πραγματοποιηθεί έλεγχος επισκευή και συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων και της αποχέτευσης του Κέντρου Υγείας . Θα πραγματοποιηθεί αντικατάσταση των εξαρτημάτων των υδραυλικών υποδοχέων του Κ.Υ. όπως:
5.α) Καζανάκια χαμηλής πίεσης μαζί με κατάλληλο σπιράλ και διακόπτη (10 τεμ)
5.β) Σιφώνια πλαστικά τύπου μποτίλιας (17 τεμ)
5.γ) Αναμεικτήρες (μπαταρίες) Νιπτήρα τύπου «γέφυρα» μαζί με τα κατάλληλα σπιράλ και διακόπτες(17 τεμ).
Όλα τα υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικρουλικά που απαιτούνται για την έντεχνη ολοκλήρωση της εργασίας, δηλαδή η προμήθεια είναι πλήρης με προσκόμιση των ειδών, μικρούλικά που απαιτούνται, εγκατάσταση αυτών και σύνδεση, παραδοτέα όλα σε λειτουργία.
Τιμή κατ’ αποκοπή:1.650,00 €
6. Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος
Αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου πετρελαιοκίνητου Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους Ισχύος 40KVA στο Υπόγειο, με νέο μαζί με μπαταρία εκκίνησης, φορτιστή (παλμοτροφοδοτικό) και όλον τον αυτοματισμό εποπτείας, εκκίνησης, λειτουργίας και μεταγωγής ΔΕΗ – Η/Ζ.
Το ανωτέρω νοείται ότι θα παραδοθεί σε λειτουργία αφού πρώτα αποξηλωθεί και απομακρυνθεί σε χώρο που θα υποδειχθεί ο παλαιός εξοπλισμός, θα έχει δε γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών με τις πλήρεις συντηρήσεις να περιλαμβάνονται.
Αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές είναι οι κάτωθι:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ
Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος εφεδρικής ισχύος 44 KVA (STAND BY POWER – ISO 3046) & συνεχούς ισχύος 40 KVA (PRIME POWER – ISO 3046) με σήμανση CE.
Τάση 231/400V, συχνότητα 50 HZ, 1500 RPM, cosφ 0.8.
Eφεδρική Ισχύς : 44 KVA
Συνεχής Ισχύς : 40 ΚVA
Τάση Λειτουργίας: 231/400 V
Συχνότητα Λειτουργίας: 50 Hz
Στροφές: 1500 RPM
Cos φ: 0.8
6.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ  EPA TIER 2 CERTIFIED
Μέγιστη Ισχύς 56,3 ΗP (41,4 KW) / 1500 RPM
Συνεχής Ισχύς 51,3 ΗP (37,7 KW) / 1500 RPM
Kυλινδρισμός 3.319 cc
Aναπνοή ME ΥΠΕΡΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ
Αρ. Κυλίνδρων 4 εν σειρά

 • Στοιχεία :Διάμετρος x διαδρομή εμβόλου 98x110 mm, Σχέση συμπίεσης: 18,1:1
 • Σύστημα Ψύξης:Υδρόψυκτος εφοδιασμένος με ψυγείο νερού χωρητικότητας 10,5 λίτρων κατάλληλο για τροπικά κλίματα, ανεμιστήρας ωστικού τύπου με ενσωματωμένη αντλία ψύξης
 • Αντλία Αναρρόφησης Καυσίμου: Η αναρρόφηση του καυσίμου από την δεξαμενή γίνεται από αντλία με δυνατότητα αναρρόφησης καυσίμου μέχρι 0,9 μ
 • Kατανάλωση: Στο 100% του φορτίου 170 gr/HP/h
 • Φίλτρο Πετρελαίου: Φίλτρο πετρελαίου micron με αποτελεσματικότητα διήθησης 98% και ενσωματωμένη νεροπαγίδα και βίδα αποστράγγισης
 • Ψεκασμός Καυσίμου: Σύστημα αμέσου ψεκασμού αποτελούμενο από περιστροφική αντλία υψηλής πιέσεως YPD-MP4 και ψεκαστήρες υψηλής πιέσεως.
 • Ρυθμιστής Στροφών: Αυτόματος μηχανικός ρυθμιστής στροφών, μεγάλης ακρίβειας κατάλληλος για Η/Ζ, φυγοκεντρικού τύπου με ακρίβεια 5% από 0 σε πλήρες φορτίο
 • Σύστημα Λίπανσης: Σύστημα εξαναγκασμένης λίπανσης με γραναζωτή αντλία, με φίλτρο ελαίου. Ποσότητα λιπαντικού 10,5 λίτρα
 • Η συμπλήρωση και η αλλαγή λαδιού θα είναι δυνατή και χωρίς δυσκολία.
 • Φίλτρο αέρος: Το κύκλωμα παροχής αέρα καύσεως περιλαμβάνει τις απαραίτητες σωληνώσεις με τα αντίστοιχα φίλτρα. Φίλτρο αέρος ξηρού τύπου με δείκτη απόφραξης του φίλτρου.
 • Ηλεκτρικό Σύστημα: Ηλεκτρικό σύστημα εκκίνησης με μίζα 12 V -2,3 KW, και εναλλάκτη για την φόρτιση της μπαταρίας 12 V - 40 A εφοδιασμένο με αντιπαρασιτική προστασία και ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα κατά CE
 • Υλικό Κατασκευής: Κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου από χυτοσίδηρο
 • Προστασία Χειριστού: Το ψυγείο και όλα τα στρεφόμενα μέρη του κινητήρα (ιμάντες, τροχαλίες, ανεμιστήρας) είναι καλυμμένο προσφέροντας απόλυτη ασφάλεια στους χρήστες κατά τα πρότυπα CE
 • Κύλινδροι: Αφαιρετού υγρού τύπου, σκληρυμένοι με θερμική κατεργασία
 • Ειδικά Χαρακτηριστικά: Σύστημα για την αποφυγή μαύρου καπνού κατά την εκκίνηση μέσω μέτρησης της περιβαλλοντικής πίεσης.
 • Δυνατότητα προθέρμανσης του αέρα εισαγωγής 500W για δυνατότητα εκκίνησης σε χαμηλές θερμοκρασίες.
 • ΠΡΟΣΘΕΤΑ: Δυνατότητα ανάληψης του 100% του φορτίου σε ένα χρονικό βήμα.

6.2 Γεννήτρια κατασκευασμένη σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα CEI 23, IEC 34.1, VDE0530, BS4999. Το εργοστάσιο ΝΑ είναι πιστοποιημένο κατά ISO9001:2008

 • Μέγιστη ισχύς σε CLASS H: 46 KVA (400V, 50 HZ, 1500 RPM, cosf 1 - 0,8
 • Συνεχής ισχύς σε CLASS H: 42 ΚVA (400V, 50 HZ, 1500 RPM, cosf 1 - 0,8)
 • Tάση λειτουργίας: 231 / 400V
 • Βαθμός Προστασίας:ΙΡ23
 • Σταθεροποίηση τάσης: 0,5%
 • Συνολική αρμονική παραμόρφωση: <2%
 • Aπόδοση στα 4/4 του φορτίου: 88,5%
 • Στιβαρή μηχανική κατασκευή με το πλαίσιο του στάτορα κατασκευασμένο από διαμορφωμένο χάλυβα και τα έδρανα στήριξης του ρουλεμάν και της σύνδεσης με τον κινητήρα από χυτοσίδηρο.
 • Άξονας από χάλυβα C45
 • Σύνδεση του κινητήρα με την γεννήτρια μέσω ελαστικού συνδέσμου κατασκευασμένου από πολλαπλά φύλλα χάλυβα.
 • Ολα τα τυλίγματα είναι εμβαπτισμένα σε εποξική ρητίνη, ειδικά στον στάτορα η διαδικασία της εμβάπτισης στην ρητίνη γίνεται εν κενώ.
 • Η ρύθμιση της τάσης γίνεται με αυτόματο ηλεκτρονικό σταθεροποιητή που ρυθμίζει την τάση μέσω βοηθητικού τυλίγματος που εγγυάται την σχεδόν σταθερή τάση εξόδου σε όλες τις δυνατές συνθήκες λειτουργίας της γεννήτριας. Ακρίβεια τάσης 0,5% με συντελεστή φορτίου (cosf) 1 - 0,8 και μεταβολή των στροφών από τις 1500 RPM -5% έως +30%.
 • Δυνατότητα ρύθμισης της τάσης χειροκίνητα +/- 5%.
 • Στιγμιαία απόκλιση τάσης από 0 σε πλήρες φορτίο η απόκλιση τάσης είναι μικρότερη από +/- 15% και αποκαθίσταται το +/-3% τάσης σε 0,2 δευτερόλεπτα.
 • Επιτρέπεται υπερφόρτιση 300% για 10 δευτερόλεπτα, 50% για 2 λεπτά, και 10% για 1 ώρα ανά 6ώρες.
 • Αντιπαρασιτική προστασία κατά κλάση Β group 1, κατά ΕΝ55011
 • Aντoχή σε ρεύμα μόνιμου βραχυκλώματος (permanent short circuit current) ίσο με 3 φορές το ονομαστικό ρεύμα της γεννήτριας.

6.3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Η/Ζ

Α. Γενικά

Ο πίνακας χειρισμού και ελέγχου του Η/Ζ είναι τυποποιημένης κατασκευής και περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες συσκευές, διατάξεις, όργανα κ.λ.π. ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία του Η/Ζ σαν εφεδρικό σύστημα παροχής ισχύος. Ο πίνακας θα είναι μεταλλικός, βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή αφού έχει υποστεί επεξεργασία καθαρισμού και φωσφάτωσης.
Θα ανοίγει από τη μπροστινή πλευρά, και επιτρέπει την ευχερή πρόσβαση στο εσωτερικό του. Όλα τα καλώδια εντός του πίνακα είναι αριθμημένα με ειδικές πλαστικές ανεξίτηλες πινακίδες που φέρουν τον αντίστοιχο αριθμό ο οποίος φαίνεται και στα ηλεκτρολογικά σχέδια (συστηματικής αρίθμησης της LEGRAND).
Η σύνδεση του πίνακα του Η/Ζ με το πεδίο γίνεται μέσω κατάλληλων κλεμμών στις οποίες καταλήγουν και αναχωρούν τα διάφορα καλώδια και αγωγοί. Τα κύρια καλώδια ισχύος συνδέονται απευθείας στις ασφάλειες του ζεύγους και υπάρχει κατάλληλος χώρος στον πίνακα για την ευχερή σύνδεση και αποσύνδεση αυτών.

Β. Αυτόματη Λειτουργία

Αυτόματη εκκίνηση του Η/Ζ γίνεται σε περίπτωση ακαταλληλότητας του δικτύου της ΔΕΗ, όταν δηλαδή παρατηρηθεί, απόκλιση της τάσης µίας, δύο ή και των τριών φάσεων του δικτύου εκτός των προκαθοριζόµενων και ρυθµιζόµενων ορίων της ονομαστικής τάσης γραµµής ή γενικά οποιασδήποτε περίπτωσης δυσλειτουργίας του δικτύου της ΔΕΗ.
Δυσλειτουργία του δικτύου είναι δυνατό να σημαίνει όλες ή κάποια από τις παρακάτω βλάβες:
1. Διακοπή μίας ή όλων των φάσεων του δικτύου.
2. Διακύμανση της τάσης του δικτύου σε οποιαδήποτε φάση εκτός των προκαθορισμένων άνω και κάτω ορίων.
3. Διακύμανση της συχνότητας του δικτύου εκτός των προκαθορισμένων άνω και κάτω ορίων.
4. Εσφαλμένη διαδοχή των φάσεων του δικτύου.
Η εντολή αυτόματης εκκίνησης γίνεται ύστερα από προκαθορισµένη και ρυθµιζόµενη χρονική καθυστέρηση για αποφυγή άσκοπων εκκινήσεων του Η/Ζ από απότομες και µικρής χρονικής διάρκειας μεταβολές στην παροχή της ΔΕΗ.
Ο αριθμός εντολών εκκίνησης στη μίζα του κινητήρα είναι προγραμματιζόμενος (3-15 εκκινήσεις) καθώς και η διάρκεια της κάθε εντολής (3-15’’) όπως επίσης και ο χρόνος παύσης μεταξύ των προσπαθειών εκκίνησης (3-15’’).
Σε περίπτωση αποτυχίας εκκίνησης μετά την ολοκλήρωση των προσπαθειών εκκίνησης δίδεται ακουστικός και οπτικός συναγερμός αποτυχίας εκκίνησης.
Η ενεργοποίηση της μίζας διακόπτεται μόλις ο αυτοματισμός ανιχνεύσει οποιοδήποτε από τα παρακάτω σήματα και απομονώνεται οποιαδήποτε πρόσθετη προσπάθεια ενεργοποίησης της μίζας:
1. Οποιαδήποτε από τις τρεις φάσεις του Η/Ζ είναι πάνω από 90 Vac.
2. H συχνότητα του Η/Ζ είναι πάνω από 20 Hz.
3. Η φόρτισης του εναλλακτήρα του κινητήρα είναι πάνω από 8 Vdc (για 12V σύστημα) ή πάνω από 16 Vdc (για 24V σύστημα).
Αμέσως ενεργοποιείται ο επιτηρητής τάσης του Η/Ζ ο οποίος, εφ’ όσον διαπιστώσει ότι η τάση και η συχνότητα της γεννήτριας είναι εντός των προκαθορισμένων προγραμματισμένων ορίων, δίνει εντολή έναρξης του προγραμματιζόμενου χρόνου (0-15’) ο οποίος επιτρέπει τη σταθεροποίηση των ηλεκτρικών παραμέτρων του Η/Ζ, τη λίπανση και την ανύψωση της θερμοκρασίας του κινητήρα. Αμέσως μετά από αυτό το χρόνο και καθώς όλοι οι παράμετροι είναι οι ενδεικνυόμενοι, ενεργοποιείται ο διακόπτης ισχύος του Η/Ζ.
Όταν αποκατασταθεί η δυσλειτουργία του δικτύου της ΔΕΗ ο επιτηρητής τάσης του δικτύου δίνει εντολή έναρξης του προγραμματιζόμενου χρόνου (0-59’’ ή 1-15’) και στο τέλος του οποίου η κατανάλωση μετάγεται στη ΔΕΗ.
Το Η/Ζ εξακολουθεί τη λειτουργία του ώστε να ψυχθεί ο κινητήρας για προγραμματιζόμενο χρόνο (0-59’’ ή 1-15’) και στο τέλος του οποίου, το Η/Ζ σταματά τη λειτουργία του.

Γ. Χειροκίνητη Λειτουργία

Ο χειροκίνητος έλεγχος μας επιτρέπει την εκκίνηση και παύση του Η/Ζ κατ’ επιλογή μας.

Δ. ΤEST – ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Με αυτήν την επιλογή στον πίνακα αυτοματισμού το Η/Ζ εκκινεί η διαδικασία αυτόματης εκκίνησης ανεξάρτητα από τον επιτηρητή τάσης της ΔΕΗ.

Ε. Περιοδική Λειτουργία

Ο σκοπός αυτής της επιλογής είναι η διατήρηση του Η/Ζ σε ετοιμότητα.

Με αυτήν την επιλογή στον πίνακα αυτοματισμού το Η/Ζ εκκινεί σε προγραμματιζόμενα περιοδικά χρονικά διαστήματα (1-160 μέρες) και λειτουργεί για προγραμματιζόμενο χρόνο (1-120’).

ΣΤ. Προστασίες

Σε όλες τις παραπάνω λειτουργίες (ΑΥΤΟΜΑΤΑ – ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ – TEST – ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ) το Η/Ζ προστατεύεται με αυτόματη διακοπή του και σήμανση συναγερμού σε κάθε περίπτωση εμφάνισης ενός από τα παρακάτω σφάλματα:

• Χαµηλή πίεση λαδιού.
• Υψηλή θερµοκρασία νερού ψύξης.
• Αύξηση και μείωση στροφών κινητήρα εκτός ορίων (προγραμματιζόμενο άνω και κάτω όριο).
• Αποκλίσεις της τάσης εκτός προκαθορισµένων ορίων µε ρυθμιζόμενο χρόνο αναµονής για την απόζευξη του ζεύγους.
• Μετακίνηση της συχνότητας έξω από τα προκαθορισµένα άνω και κάτω όρια.
• Χαµηλή τάση συσσωρευτών ή υψηλή τάση συσσωρευτών.
• Αποτυχία του εναλλακτήρα-δυναμό.
• Παύση λειτουργίας από αύξηση ενεργούς ή και φαινόμενης ισχύος.
• Υπερφόρτιση της γεννήτριας ((προγραμματιζόμενο άνω όριο σε Α – KW – KVA).

Αυτός είναι ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος προστασίας της γεννήτριας διότι η προστασία με μαγνητοθερμικούς αυτόματους διακόπτες, λόγω της χαρακτηριστικής καμπύλης καθυστέρησης του διακόπτη, επενεργεί με μεγάλη καθυστέρηση ώστε δεν προσφέρει προστασία παρά μόνον σε βραχυκύκλωμα ή ρεύματα πολύ μεγαλύτερης έντασης από την ονομαστική ένταση του διακόπτη.

Ζ. Όργανα Ελέγχου

Ο πίνακας του Η/Ζ φέρει ενδεικτικές λυχνίες που απεικονίζουν σήματα λειτουργίας και σήματα για όλες τις καταστάσεις ανάγκης ή σφάλματος που τυχόν εκδηλωθούν κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Η/Ζ, όπως αναφέρονται παρακάτω:

• υψηλής θερμοκρασίας νερού
• αποτυχίας εκκίνησης
• χαμηλής πίεσης λαδιού
• υπερστροφίας
• βλάβης φόρτισης συσσωρευτών
• έλλειψης καυσίμου
• ενδεικτική λυχνία λειτουργίας Η/Ζ

Θα φέρει αλφαριθμητική οθόνη η οποία έχει τη δυνατότητα απεικόνισης πρόσθετων παραμέτρων εκτός της τάσης και της έντασης του ρεύματος του Η/Ζ:
Θα υπάρχει ψηφιακή απεικόνιση όλων των παραμέτρων ισχύος όπως KWh, KW, KVA, KVAr, cos φ σε κάθε φάση και συνολικά.
KWh Μέτρηση κατανάλωσης ισχύος
KW Το συνολικό ενεργό φορτίο και ανά φάση
KVA Την συνολικό φορτίο και ανά φάση
KVAr Την συνολική άεργο ισχύ
cos φ Το συν του φορτίου
V Την τάση του δικτύου της ΔΕΗ
Ηz Tην συχνότητα του δικτύου της ΔΕΗ.
Vdc Την τάση του συσσωρευτή
Η Τις ώρες λειτουργίας του Η/Ζ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ή ΑΓΓΛΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
Ψηφιακές ενδείξεις των παρακάτω:
Πίεση λαδιού λίπανσης
Θερμοκρασία νερού ψύξης
Στροφές κινητήρα
Τάση ΔΥΝΑΜΌ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ
Κατάσταση ιστορικού γεγονότων των τελευταίων 400 συμβάντων. Ως γεγονός θεωρείται κάθε βλάβη, κάθε εντολή λειτουργίας (δυσλειτουργία ΔΕΗ, εκκίνηση Η/Ζ, μεταγωγή διακοπτών ισχύος, κλπ).

Η. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ηλεκτρονικού Διαχειριστή

Το Η/Ζ διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης αυτοματισμού, ψηφιακού τύπου D500L, με μικροεπεξεργαστή με Fully hardware WATCHDOG και EEPROM 16Kbit.
Πλήρης προστασία από ανάστροφη πολικότητα τροφοδοσίας.
Δυνατότητα πλήρους επικοινωνίας με θύρα μέσω PC ή MODEM σε περιβάλλον WINDOWS, CAN-BUS J1939, TCP-IP protocol

Θ. Ειδικά Χαρακτηριστικά Πίνακα Αυτοματισμού

Στον πίνακα αυτοματισμού υπάρχουν διακόπτες που ελέγχουν χειροκίνητα τα ρελέ της ΔΕΗ και του Η/Ζ καθώς και την εκκίνηση και το σταμάτημα του κινητήρα. Οι διακόπτες αυτοί παρακάμπτουν τελείως το ηλεκτρονικό σύστημα αυτοματισμού.
Με την standard θύρα που παρέχεται, είναι δυνατό να επικοινωνήσουμε με τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή μας, έχοντας άμεσο και πλήρη έλεγχο όλων των παραμέτρων και καταστάσεων του δικτύου της ΔΕΗ, του κινητήρα και της γεννήτριας. Επίσης έχουμε άμεση πρόσβαση σε όλες τις μετρήσεις που πραγματοποιούνται, καταγραφή ιστορικού συμβάντων γεγονότων σε πραγματικό χρόνο και σε πιθανές καταστάσεις ALARM. Να παρέχεται επίσης η δυνατότητα πλήρους επικοινωνίας δια μέσου τηλεφωνικής γραμμής και MODEM.

Ι. Φορτιστής Συσσωρευτών

Το Η/Ζ εκτός από την φόρτιση της μπαταρίας από το δυναμό του κινητήρα φορτίζει και με αυτόματο φορτιστή μπαταρίας ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος, που βρίσκεται μέσα στον αυτοματισμό, με ρεύμα από το δίκτυο της ΔΕΗ.
Ηλεκτρονική διάταξη ρυθμιστική της τάσης και της έντασης (SWITCHMODE FLYBACK 100 KHz), εξασφαλίζει τη διατήρηση της χωρητικότητας των συσσωρευτών στο πλήρες, με την αντίστοιχη προστασία υπερφόρτωσης και βραχυκυκλώματος και υψηλής θερμοκρασίας, παρέχοντας ρεύμα σταθερής έντασης κατά τη διάρκεια της εντολής εκκίνησης.
• Ρεύμα φόρτισης / BOOST 4 A / 6 A.
• Έναρξη φόρτισης 12,4 V.
• Διακοπή Φόρτισης 13,7 V.
• Τάση εισόδου 170 V – 247 Vac
• Συχνότητα εισόδου 45-65 Hz
• Θερμοκρασία λειτουργίας -20 / +70 οC
• Θερμοκρασία αποθήκευσης -40 / +80 οC
• Προστασία βραχυκυκλώματος και υπερφόρτωσης
• Προστασία υψηλής θερμοκρασίας
• Καταστολή παρεμβολών (EMC to CE regulation).

6.4. ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Το Η/Ζ εδράζεται σε ατσάλινο πλαίσιο ισχυρής κατασκευής μέσω ελαστικών αντικραδασμικών βάσεων. Eνσωματωμένη δεξαμενή πετρελαίου >= 90 λίτρων με ψηφιακή ένδειξη και προστασία κάτω στάθμης καυσίμου.

6.5 ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ

Περιλαμβάνεται μπαταρία/ες 140 Αh / 12Vdc.

6.6 ΣΙΩΠΗΤΗΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ

Περιλαμβάνεται σιωπητήρας εξάτμισης βιομηχανικού τύπου, σε περίπτωση που επιθυμείτε, δύναται να περιλαμβάνεται σιωπητήρας τύπου κατοικημένων περιοχών (residential).

6.7. ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ

Ξεχωριστό πεδίο ισχύος αποτελούμενο από ηλεκτροκίνητο μεταγωγικό διακόπτη (Motorised) τριών (3) θέσεων ονομαστικής ισχύος 100 Α σε AC1 με ηλεκτρική μανδάλωση ώστε να αποφεύγεται η παράλληλη λειτουργία του Η/Ζ με τη ΔΕΗ και δυνατότητα χειροκίνητης μεταγωγής.

6.8. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΑΡΟΣ

Κατάλληλες για εγκατάσταση στον προτεινόμενο χώρο

6.9. ΔΟΚΙΜΕΣ

Το Η/Ζ παραδίδεται μετά από δοκιμή σε πλήρες φορτίο και πλήρη έλεγχο όλων των αυτοματισμών και λειτουργιών του Η/Ζ.
Κατά την διάρκεια των δοκιμών μπορείτε να παρακολουθήσετε όλη την διαδικασία ελέγχου και δοκιμών και να εκπαιδευτείτε στην λειτουργία του Η/Ζ.
Οι δοκιμές γίνονται στα πλαίσια εφαρμογής του συστήματος διασφάλισης ποιότητος ISO9001:2008 παραδίδονται εγχειρίδια που αφορούν τον κινητήρα – την γεννήτρια – την λειτουργία του Η/Ζ – σχέδια πίνακα.
Τιμή κατ’ αποκοπή:9.000,00 €

4. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

5. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

Το τίμημα για την υλοποίηση των ανωτέρω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 40.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Το κόστος των υλικών είναι μεγαλύτερο του κόστους των εργασιών.

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά, για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και των εργαζομένων, είναι ο ανάδοχος του Έργου.
Κατά την διάρκεια των εργασιών ο Ανάδοχος οφείλει :
1. Να λάβει γνώση των χώρων (διαστάσεων, απαιτήσεων, υπάρχουσας κατάστασης των χώρων).
2. Να υπάρχει πρώτα συνεννόηση με την επιβλέπουσα αρχή, για οποιαδήποτε τροποποίηση, κατά τη φάση εκτέλεσης των εργασιών,
3. Η επιμέτρηση και διαστασιολόγηση η οποία συνοδεύει την Τεχνική Περιγραφή είναι ενδεικτική. Γι’ αυτό το λόγο, πριν ξεκινήσει η κατασκευή, θα πρέπει να γίνει επανέλεγχος από τον Ανάδοχο, αφού ληφθούν όλες οι διαστάσεις επί τόπου. Οι παραγγελίες θα γίνουν βάσει πραγματικών μεγεθών και όχι από τα σχέδια. Σε αντίθετη περίπτωση η δαπάνη ανακατασκευής θα βαρύνει τον Ανάδοχο.
4. Να εκδώσει με μέριμνα του χωρίς καμία επιπλέον αμοιβή άδειες οι οποίες θα απαιτηθούν.
5. Πριν από την προμήθεια οποιουδήποτε υλικού και πριν από την οποιαδήποτε κατασκευή, να προσκομίζει δείγματα στο εργοτάξιο για έγκριση. Η έγκριση έχει την έννοια της εντολής για τη συνέχιση των εργασιών και σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον εργολήπτη από την ευθύνη για οποιαδήποτε κακοτεχνία ή αστοχία υλικού που θα εμφανιστεί στο μέλλον.
6. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι αρίστης ποιότητας, εγκεκριμένα από τους αρμόδιους φορείς και σύμφωνα με τις διεθνείς και ελληνικές τυποποιήσεις και προδιαγραφές. Να προσκομίζονται στο έργο συσκευασμένα και προστατευμένα με περιτύλιγμα, σε ποσότητα που να επιτρέπει τη φόρτωση και εκφόρτωση τους και σημασμένα όπως προβλέπουν τα σχετικά πρότυπα.
7. Οι αποχρώσεις των χρωμάτων όλων των υλικών να είναι επιλογή της επιβλέπουσας αρχής.
8. Να απομακρύνει όλα τα προϊόντα των εργασιών (π.χ. στοιχεία αποξήλωσης κ.α.) από τον εσωτερικό, αλλά και από τον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου. Όλα τα απορρίμματα που θα προκύψουν από τις εργασίες , να διατεθούν σε χώρο που προβλέπεται από τις τοπικές αρχές. Κατόπιν των εργασιών, ο υπό διαμόρφωση χώρος, πρέπει να παραδοθεί καθαρός και έτοιμος προς άμεση χρήση. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι οφείλει να εργαστεί υπό συνθήκες οι οποίες να επιτρέπουν την κατά το δυνατό ανενόχλητη λειτουργία του Κέντρου Υγείας.
9. Να προνοεί για την μεταφορά και αποθήκευση όλων των υλικών προς χρήση και να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης των προσκομιζομένων υλικών μέχρι να χρησιμοποιηθούν, των μηχανικών, των μεταφορικών μέσων και εν γένει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας του εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων και κάθε τρίτου σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις (νομοθεσία περί δημοσίων έργων και οδηγίες και διατάγματα περί υγιεινής και ασφάλειας κλπ.), φέροντος την ευθύνη αποκλειστικά και μόνο αυτός για κάθε συνέπεια που θα προκύψει από τη μη εφαρμογή τους.
10. Να αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν ζημιά ή φθορά στην πρότερό τους κατάσταση εφόσον αυτή προκλήθηκε από δική του υπαιτιότητα.
11. Να συμμορφώνεται με τις εντολές της επιβλέπουσας αρχής. Για οποιαδήποτε τροποποίηση, κατά τη φάση εκτέλεσης των εργασιών, θα υπάρχει πρώτα συνεννόηση.
12. Να παραδώσει τους χώρους σε πλήρη και καλή λειτουργία.
13. Να καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα τουλάχιστον έτος.
14. Ο μέγιστος χρόνος αποπεράτωσης των εργασιών είναι δέκα (30) ημέρες.
15. Η τιμή που θα δώσει να αφορά το σύνολο των υλικών και εργασιών.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για περαιτέρω διευκρινήσεις.

Η Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος
Σοφία Κορακοβούνη
Πολιτικός Μηχανικός M.Sc

Ο Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας
Αναστάσιος Βλαχοδημητρόπουλος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός M.Sc.

Η Δ/κη Διευθύντρια