Forum Δημόσιας Διαβούλευσης

//Forum Δημόσιας Διαβούλευσης
Forum Δημόσιας Διαβούλευσης2018-10-15T16:39:47+00:00
You need to log in to create posts and topics.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1ης ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΑ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΑ

Το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να επισκεφτεί τη Διαδικτυακή Πύλη  <<Προμηθεύς>> του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (http://www.promitheus.gov.gr) και μέσω του συνδέσμου  ΄΄ Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις Δημόσιων Συμβάσεων ΄΄ να συμμετάσχει στην 1η Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για  ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΑ. Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας (http://www.nosokomeiokalamatas.gr)

Τα σχόλια των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή  << Καταχώρηση Σχολίου >>. Η διάρκεια της Διαβούλευσης ορίζεται για το χρονικό διάστημα 15 ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ.

Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή των οικονομικών φορέων, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Στο παρόν επισυνάπτονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές.

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΕΡΑ

   Τα προς προμήθεια φίλτρα αέρος θα συμμορφώνονται με το πρότυπο ΕΝ 1822 (απόλυτα φίλτρα).

   Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού θα δοθούν πλήρη στοιχεία κατασκευαστικού οίκου (χώρα προέλευσης, διεύθυνση εργοστασίου). Θα προσκομιστούν πιστοποιητικά απόδοσης του εργοστασίου κατασκευής σύμφωνα με ΕΝ 1822 και Eurovent. Επίσης, θα προσκομιστούν πιστοποιητικά ISO 9001 της προμηθεύτριας εταιρείας και του οίκου κατασκευής. Όλα τα υλικά θα διαθέτουν πιστοποιητικό CE.                                                                                                                

   Η προμηθεύτρια εταιρεία θα παραδώσει τα υλικά σε παλέτες νοσοκομειακού τύπου περιτυλιγμένες από φιλμ κατάλληλο για τύλιγμα παλετών και κιβωτίων.                           

   Η αντικατάσταση των φίλτρων θα γίνει από τον ανάδοχο, κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία, σε ημέρες και ώρες που εξυπηρετούν τη λειτουργία του Νοσοκομείου. Επίσης, από τον ανάδοχο θα γίνει η περισυλλογή και απομάκρυνση των χρησιμοποιημένων φίλτρων σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, χωρίς επιπλέον αμοιβή.

   Μετά την εγκατάσταση των απόλυτων φίλτρων θα γίνει μέτρηση σωματιδιακού φορτίου όλων των χώρων που εγκαταστάθηκαν απόλυτα φίλτρα, σύμφωνα με το ISO 14644. Ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει πιστοποιητικό εν ισχύ (calibration test) του οργάνου πιστοποίησης.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΙΛΤΡΩΝ

 

ΕΙΔΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

1

610x1220x125

43

2

610x610x125

4

3

545x545x69

17

4

1145x545x69

24

5

245x545x69

3

6

305x610x292

4

7

610x610x292

1

8

610x610x292

2

9

592x292x48

2

10

287x592x48

2

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 1 & 2

   Απόλυτο φίλτρο (HEPA HOOD FILTERS), απόδοσης τουλάχιστον 99,999% στα 0,3μm, απόδοσης τουλάχιστον 99,995% με τη μέθοδο ΜPPS, κλάσης Η14 κατά ΕΝ 1822. Το απόλυτο φίλτρο να έχει πλαίσιο από ανοδιωμένο αλουμίνιο πάχους 125 mm και να φέρει προστατευτικά πλέγματα βαμμένα με εποξειδική βαφή στην πλευρά εξόδου-εισόδου του αέρα. Στην είσοδο του φίλτρου θα υπάρχει ενσωματωμένος λαιμός Φ250.

   Το κάθε απόλυτο φίλτρο να συνοδεύεται από το δικό του πιστοποιητικό μετρήσεων και SCAN TEST.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 3,4,5

   Απόλυτο φίλτρο (HEPA FILTERS), απόδοσης τουλάχιστον 99,999% στα 0,3μm, απόδοσης τουλάχιστον 99,995% με τη μέθοδο ΜPPS, κλάσης Η14 κατά ΕΝ 1822. Το απόλυτο φίλτρο να έχει πλαίσιο από ανοδιωμένο αλουμίνιο πάχους 69 mm και να φέρει προστατευτικά πλέγματα βαμμένα με εποξειδική βαφή στην πλευρά εξόδου-εισόδου του αέρα και ειδικό λάστιχο (gasket) στην πλευρά εισόδου του, για την καλύτερη στεγανοποίησή του.

Το κάθε απόλυτο φίλτρο να συνοδεύεται από:

1.      Δικό του πιστοποιητικό μετρήσεων και SCAN TEST.

2.      Πιστοποιητικό υγιεινής  (hygiene certificate) κατά VDI6022/ISO846

3.      Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με προδιαγραφές Η/Μ ΥπουργείουΥγείας απόφαση ΔΥ8/Β/οικ. 49727/26-04-2010

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 6 & 7

   Απόλυτο φίλτρο (HEPA FILTERS), απόδοσης τουλάχιστον 99,9% στα 0,3μm, απόδοσης τουλάχιστον 99,9% με τη μέθοδο ΜPPS, κλάσης Η13 κατά ΕΝ 1822. Το απόλυτο φίλτρο να έχει πλαίσιο από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 292 mm και να φέρει προστατευτικά πλέγματα βαμμένα με εποξειδική βαφή στην πλευρά εξόδου-εισόδου του αέρα.

Το κάθε απόλυτο φίλτρο να συνοδεύεται από:

1.      Δικό του πιστοποιητικό μετρήσεων και SCAN TEST.

2.      Πιστοποιητικό υγιεινής  (hygiene certificate) κατά VDI6022/ISO846

3.      Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με προδιαγραφές Η/Μ ΥπουργείουΥγείας απόφαση ΔΥ8/Β/οικ. 49727/26-04-2010

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 8

Απόλυτο φίλτρο ( HEPA ) ειδικά σχεδιασμένο για υψηλή παροχή 5.000 m3/h κλάσης Η13 κατά ΕΝ1822, με πλαίσιο από επιψευδαργυρομένο γαλβανισμένο  χάλυβα και διηθητικό μέσο από αδιάβροχα υαλονήματα. 

Το κάθε απόλυτο φίλτρο να συνοδεύεται από:

1.      Δικό του πιστοποιητικό μετρήσεων και SCAN TEST.

2.      Πιστοποιητικό υγιεινής  (hygiene certificate) κατά VDI6022/ISO846

3.      Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με προδιαγραφές Η/Μ ΥπουργείουΥγείας απόφαση ΔΥ8/Β/οικ. 49727/26-04-2010

 

   ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 9 & 10

Πρόφιλτρο κλάσης Coarse 65% (G4) κατά το ISO16890, με μεταλλικό πλαίσιο από γαλβανισμένο χάλυβα, προστατευτικό πλέγμα στην είσοδο και έξοδο του αέρα σε διάταξη zigzag και συνθετικό διηθητικό μέσο πλενόμενο.

 

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από τον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)  (http: http://www.promitheus.gov.gr)  ---- Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις Δημοσίων Συμβάσεων ----- Αναζήτηση της Διαβούλευσης με τον Μοναδικό Κωδικό: 2024DIAB28340