Forum Δημόσιας Διαβούλευσης

//Forum Δημόσιας Διαβούλευσης
Forum Δημόσιας Διαβούλευσης2018-10-15T16:39:47+00:00
You need to log in to create posts and topics.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1ης ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ

Το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να επισκεφτεί τη Διαδικτυακή Πύλη <<Προμηθεύς>> του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (http://www.promitheus.gov.gr) και μέσω του συνδέσμου ΄΄ Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις Δημόσιων Συμβάσεων ΄΄ να συμμετάσχει στην 1η Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ. Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας (http://www.nosokomeiokalamatas.gr)

Τα σχόλια των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή << Καταχώρηση Σχολίου >>. Η διάρκεια της Διαβούλευσης ορίζεται για το χρονικό διάστημα 15 ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ.

Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή των οικονομικών φορέων, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Στο παρόν επισυνάπτονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Προδιαγράφονται οι τεχνικοί όροι χρήσης δεξαμενής υγρού οξυγόνου.

Οι προμηθευτές ιατρικών αερίων πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους και να καταθέσουν με ποινή απόρριψης με την προσφορά τους τα σχετικά δικαιολογητικά:

  1. Άδεια κυκλοφορίας σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για κάθε ένα από τα προσφερόμενα είδη.

  2. Πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2015 για διανομή υγροποιημένων αερίων.

  3. Πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2015 για εγκατάσταση On-site κρυογενικών δεξαμενών.

  4. Πιστοποιητικό κατά ISO 9002 ΕΝ 46002 για διακίνηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπουργικής απόφασης Ε3/833/99 ή βάσει της ΔΥ 8δ 1348/2004 (ιδίως για αυτούς που δεν είναι οι ίδιοι παραγωγοί ιατρικών αερίων).

  5. Υπεύθυνη δήλωση τεχνικής υποστήριξης.

  6. Υπεύθυνη δήλωση δυνατότητας άμεσης παράδοσης υγρού οξυγόνου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

  7. Υπεύθυνη δήλωση ότι η δεξαμενή αποθήκευσης υγρού οξυγόνου του αναδόχου πληροί τις προδιαγραφές της 2014/68/EU (PED).

  8. Άδεια σε ισχύ κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊόντος – φαρμακευτικού οξυγόνου από τον ΕΟΦ.

ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ

Ο προμηθευτής του υγρού οξυγόνου που θα αναδειχθεί μειοδότης για τη Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας, θα μπορεί να χρησιμοποιήσει την ιδιόκτητη δεξαμενή του φορέα ή αν κολλιέται για οποιονδήποτε λόγο να πράξει αυτό, να εγκαταστήσει δεξαμενή υγρού οξυγόνου χωρητικότητας ~ 10.000 lt (+-2000lt) η οποία θα λειτουργεί με ευθύνη του προμηθευτή, στη διαμορφωμένη για αυτό το σκοπό θέση. Η δεξαμενή θα εγκατασταθεί και θα συντηρείται από τον ανάδοχο, στον ενδεδειγμένο χώρο του Νοσοκομείου για όλη την διάρκεια της σύμβασης, ενώ η κυριότητα και η ευθύνη της λειτουργίας της θα παραμείνει στον προμηθευτή, έναντι ενοικίου που θα καταβάλει το Νοσοκομείο, κατά δε την αποχώρησή του θα την απομακρύνει με τη λήξη της σύμβασής του, αναντίρρητα και με δικά του έξοδα.

Στην προσφορά τους οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να ορίζουν τις προϋποθέσεις και τους κανόνες ασφαλούς λειτουργίας της/των δεξαμενών τους.

Ο προμηθευτής θα εγκαταστήσει τη δεξαμενή με δικά του έξοδα και φροντίδα και θα προβεί σε όλες τις αναγκαίες συνδέσεις με τα δίκτυα διανομής οξυγόνου του Νοσοκομείου, για την παράδοση της δεξαμενής σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία.

Ο προμηθευτής θα πρέπει να δηλώσει εγγράφως ότι έλαβε γνώση επί τόπου, του χώρου που διατίθεται για την εγκατάσταση της δεξαμενής και ότι δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα στην εγκατάστασή της. Το υγρό οξυγόνο θα μεταφέρεται με βυτιοφόρο όχημα του προμηθευτή και θα παραδίδεται στη δεξαμενή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η μέτρηση των παραδομένων ποσοτήτων θα γίνεται με τους ογκομετρητές των βυτιοφόρων σε m3 ή σε βάρος (κιλά) και προς επαλήθευση η μέτρηση θα διασταυρώνεται με τον (ποσοστιαίο) ογκομετρητή της δεξαμενής.

Οι συντελεστές μετατροπής που ισχύουν προσεγγιστικά είναι οι παρακάτω:

Οι συντελεστές μετατροπής που ισχύουν είναι οι παρακάτω

Κgr                   lit (υγρή κατάσταση)            m3 (αέρια κατάσταση)

1                                 0.88                                            0.74

1.1415                        1                                                0.85

1.354                          1.176                                            1

Η καθαρότητα του υγρού οξυγόνου να είναι όπως ορίζεται από τον Ε.Ο.Φ και την ευρωπαϊκή φαρμακοποιία.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν να αναφέρουν δεσμευτικά τον χρόνο εγκατάστασης της δεξαμενής από την κατακύρωση στο όνομά τους του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

Σε περίπτωση βλάβης της δικής του δεξαμενής, η ανταπόκριση για την επισκευή – αντικατάσταση δεξαμενής από την εταιρεία θα είναι άμεση όπως και η κάλυψη με εφεδρικές μεθόδους του Νοσοκομείου μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης, με δαπάνη του προμηθευτή. Σε περίπτωση μη άμεσης ανταπόκρισης του προμηθευτή το Νοσοκομείο δύναται να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια (ενοικίαση δεξαμενής από άλλη εταιρεία, ενοικίαση φιαλών, κλπ) με χρέωση όλων των εξόδων στον ανάδοχο.

Ο προμηθευτής που θα αναδειχθεί οφείλει να τηρεί εντός της δεξαμενής απόθεμα τουλάχιστον 40% της χωρητικότητάς της και η αναπλήρωση να γίνεται σε 2 ημέρες από την σχετική παραγγελία. Τα Νοσοκομεία οφείλουν να παρακολουθούν σε ημερήσια βάση τη στάθμη του υγρού οξυγόνου στις δεξαμενές και να καλούν την εταιρεία προς πλήρωση της δεξαμενής.

Σε έκτακτες περιπτώσεις (βλάβη ή απότομη πτώση του περιεχομένου των δεξαμενών), η παράδοση του υγρού οξυγόνου πρέπει να γίνεται εντός το αργότερο 7-8 ωρών.

Η δεξαμενή υγρού οξυγόνου του αναδόχου, θα παρέχει όλες τις εγγυήσεις σύμφωνα με την 2014/68/EU (PED) Τεχνική οδηγία του ΤΕΕ «Εγκατάσταση σε κτίρια, Αποθήκευση και διανομή Αερίων για Ιατρική χρήση» και η όλη εγκατάσταση θα πληροί τις ισχύουσες προδιαγραφές της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας.

Επειδή η δεξαμενή μαζί με τα εξαρτήματά της και τις σωληνώσεις της θα είναι ιδιοκτησίας του προμηθευτή, τίθεται δε στη διάθεση του Νοσοκομείου επί μίσθιο και με την λήξη της σύμβασης ή την καταγγελία της, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να την αποξηλώσει και να την απομακρύνει με δικά του έξοδα από τον χώρο του ιδρύματος μετά από ακριβή συνεννόηση με το Νοσοκομείο σχετικά με το χρόνο της απομάκρυνσης.

Τον προμηθευτή βαραίνει η υποχρέωση του τακτικού ελέγχου και συντήρησης της δεξαμενής του, η οποία θα βεβαιώνεται με την προσκόμιση στην Τεχνική Υπηρεσία του Φορέα, ανά εξάμηνο, έγγραφης έκθεσης ελέγχου και συντήρησης της δεξαμενής και των παρελκόμενων της, από τον προμηθευτή.

Η τιμή του υγρού οξυγόνου θα δίδεται σε €/m3, σε αέρια κατάσταση. Το κόστος μεταφοράς του οξυγόνου ή/και όποια άλλη ενδεχομένως επιβάρυνση θα περιλαμβάνεται στην τιμή αγοράς του.

Η καθαριότητα του υγρού οξυγόνου να είναι όπως ορίζεται από τον Ε.Ο.Φ 99.5% κατ’ όγκο. Το προϊόν θα παραδίδεται με συνοδευτικά έγγραφα που θα υπογράφονται από τον υπεύθυνο παραγωγής.

Ο προμηθευτής φέρει ακέραια την ευθύνη για το προϊόν που παραδίδει ποσοτικά & ποιοτικά που περιέχεται στη δεξαμενή του ως επίσης και για οποιαδήποτε βλάβη ή ατύχημα προκληθεί από έλλειψη παροχής Ο2 της Δεξαμενής LOX στο δίκτυο του Νοσοκομείου.

Η Αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων θα αναφέρονται με υπεύθυνη δήλωση.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από τον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http: http://www.promitheus.gov.gr) ---- Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις Δημοσίων Συμβάσεων ----- Αναζήτηση της Διαβούλευσης με τον Μοναδικό Κωδικό 2024DIAB28126