Forum Δημόσιας Διαβούλευσης

//Forum Δημόσιας Διαβούλευσης
Forum Δημόσιας Διαβούλευσης2018-10-15T16:39:47+00:00
You need to log in to create posts and topics.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

                                                                              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

   Ενόψει της επικαιροποίησης των τεχνικών προδιαγραφών για τις Υπηρεσίες Συντήρησης Πληροφοριακών Συστημάτων, το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να επισκεφτεί τον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ στην ιστοσελίδα των «Διαβουλεύσεων» και να συμμετάσχει στην 1η Δημόσια Διαβούλευση-Επικαιροποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών για τις Υπηρεσίες Συντήρησης Πληροφοριακών Συστημάτων. Οι υπό διαβούλευση τεχνικές προδιαγραφές θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας.

   Οι παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων υποβάλλονται απευθείας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση Σχολίου». Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για το χρονικό διάστημα 15 ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ.  

   Επισυνάπτεται ο πίνακας των υπό διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών.  

                                   Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων

Eτήσια Tεχνική υποστήριξη, εγγύησης καλής λειτουργίας του λογισμικού ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων Docutracks της εταιρείας Dataverse.

Διάρκεια σύμβασης

Ο χρόνος ισχύος της παρούσης ορίζεται από την υπογραφή της και για ένα  έτος.

Εμπιστευτικότητα-Πνευματική Ιδιοκτησία

Καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  Σύμβασης  αλλά  και  μετά  την λήξη  ή  λύση  αυτής, ο  Ανάδοχος  θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.

Υποχρεώσεις Αναδόχου

1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της επισκευής.

2. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβαση να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις τις περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του Ν 4412/2016.

4. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση της εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες, που αυτό περιλαμβάνει, διαθέτοντας άτομα με την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης.

5. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής

6. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και  ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.

Κυρώσεις σε βάρος του Αναδόχου

1 Καθ ́ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση των εργασιών.

2. Ο Ανάδοχος, εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την προμήθεια (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβαση να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις τις περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του Ν 4412/2016.

5. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες, που αυτό περιλαμβάνει, διαθέτοντας άτομα με την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης.

6. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής

7. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και  ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.

8. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 218 , του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016), σε περίπτωση που οι υπηρεσίες παρασχεθούν μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες , με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών / ενδιάμεσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας , επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα.

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα.

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται /συμψηφίζεται από /με την αμοιβή του αναδόχου.

 Σε περίπτωση που Ανάδοχος είναι Ένωση, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα μέλη της.

9. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση  που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 203, του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016).

 

 

 

Λογισμικού Μηχανογράφησης του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και της μισθοδοσίας

Ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης των λογισμικών PYLON HRM / ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ και PYLON ESS της εταιρείας EPSILON NET A.E.

Παροχές ετήσιου συμβολαίου συντήρησης

1. Πλήρης & Άμεση Ενσωμάτωση όλων των Εργατικών – Φορολογικών Αλλαγών

2. Τηλεφωνικό Συμβόλαιο Υποστήριξης - Πλήρης Εργατική και Φορολογική υποστήριξη στην χρήση των εφαρμογών από την πολυπληθής και άρτια καταρτισμένη επιστημονική ομάδα της Epsilon Net κάθε εργάσιμη ημέρα (09:00 έως 17:00).

3. Ειδική γραμμή εξυπηρέτησης μεγάλων πελατών από εξειδικευμένη ομάδα μισθοδοσίας καθημερινά από 09:00 έως 17:00

4. Αποστολή παρατηρήσεων μέσα από την εφαρμογή 24 ώρες το 24ώρο και γραπτή απάντηση των παρατηρήσεων από την εξειδικευμένη ομάδα μισθοδοσίας εντός 48 ωρών

5. Epsilon Support μέσω Internet 24 ώρες το 24ωρο μέσω Internet

6. Αναβαθμίσεις της εφαρμογής με όλες τις αλλαγές της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας

 

 

Λογισμικού μηχανογράφησης Αιμοδοσίας

 

Ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης του πληροφοριακού Συστήματος Gi – Blood της εταιρείας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΕ

Περιγραφή ετήσιας συντήρησης συστήματος Αιμοδοσίας

1.      Νέες εκδόσεις λογισμικού

2.      Απεριόριστη τηλεφωνική υποστήριξη

3.      Απεριόριστη On-line υποστήριξη από την έδρα μας (Remote Access)

4.      Δυο (2) προγραμματισμένες ημερήσιες επισκέψεις τεχνικού για προληπτική  συντήρηση

Η ετήσια σύμβαση συντήρησης περιλαμβάνει:

1.      Σύστημα Gi-Blood  (Αιμοδοσίας)

2.      Σύστημα Gi-Lab     (Ιολογικό εργαστήριο Αιμοδοσίας)

3.      Συστήματα Gi-Comm (Συνδέσεις αναλυτών Αιμοδοσίας)

4.      Αναλυτής Architect Bi-directional

5.      Αναλυτής Gi-Autovue IInnova Bi-directional

Γενικοί  Όροι Σύμβασης Συντήρησης

·         Στα πλαίσια της σύμβασης συντήρησης παρέχεται πλήρης και απεριόριστη τηλεφωνική υποστήριξη χωρίς περαιτέρω χρεώσεις.

·         Απόκριση στις τηλεφωνικές κλήσεις εντός δύο (2) ωρών σε εργάσιμες ημέρες και ώρες.

·         Υποστήριξη των χρηστών και πρόσβαση χωρίς χρέωση στο help desk της εταιρείας.

·         Δωρεάν τις νέες εκδόσεις του λογισμικού εφαρμογών.

·         Ο Ανάδοχος με την σύμβαση υποστήριξης εγγυάται την αποκατάσταση των βλαβών που θα παρουσιαστούν στα συστήματα.

·         Υποστήριξη του προσφερόμενου software μέσω σύνδεσης (remote access) χωρίς χρονικό περιορισμό. Η σύνδεση αυτή θα χρησιμοποιείται για την άμεση επέμβαση των τεχνικών του Ανάδοχου και την τάχιστη αποκατάσταση προβλημάτων του λογισμικού, της βάσεως δεδομένων  ή του λειτουργικού συστήματος. Σε κάθε περίπτωση όπου το εμφανιζόμενο πρόβλημα εντοπίζεται στο software ο Ανάδοχος θα πρέπει να  βεβαιώνει την δυνατότητα αποκατάστασης μέσω Remote Access.

·         Τις απαραίτητες εργασίες για την εγκατάσταση συστήματος τηλεφωνικής υποστήριξης μέσω τηλεφώνου (remote access) τόσο στον server όσο και στους σταθμούς εργασίας (remote terminals). Το Νοσοκομείο οφείλει να παρέχει μία ADSL γραμμή ή ανάλογη μόνιμη internet σύνδεση για αποκλειστική χρήση.

·         Το Νοσοκομείο οφείλει να παρέχει σε κάθε περίπτωση την δυνατότητα σύνδεσης και πρόσβασης στις βάσεις δεδομένων από εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Ανάδοχου όλο το 24ωρο.

·         Το Νοσοκομείο υποχρεούται να επιτρέπει σε τεχνικούς του Ανάδοχου την πρόσβαση σε κάθε χώρο που υπάρχει σταθμός εργασίας της εφαρμογής όποτε αυτό χρειαστεί στα πλαίσια της υποστήριξης.

·         Ο Ανάδοχος δεσμεύεται για την διαφύλαξη του απορρήτου των στοιχείων του Νοσοκομείου με όποιον τρόπο και μεθοδολογία αποφασίσει το Νοσοκομείο.

·         Σε περίπτωση που η βλάβη δεν διορθώνεται με τηλεφωνική σύνδεση και απαιτείται  επίσκεψη στον χώρο του Νοσοκομείου, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέσει ειδικευμένο προσωπικό του για τον σκοπό αυτό. Η απόκριση σε κλήσεις επί τόπου υποστήριξης γίνεται από την  λήψη της αίτησης υποστήριξης και τιμολογείται με ανθρωποημέρα υποστήριξης βάση συμβολαίου εφόσον έχουν ξεπεραστεί οι προσφερόμενες υπηρεσίες υποστήριξης που αναφέρονται παρακάτω.

·         Η αποκατάσταση βλάβης δεν περιλαμβάνει σε καμία περίπτωση τα ανταλλακτικά που τυχόν απαιτηθούν.

·         Σε περίπτωση που ζητηθεί από τον Ανάδοχο να αναλάβει την επισκευή μέρους ή τμήματος του εξοπλισμού και παραστεί ανάγκη μεταφοράς εκτός του εργαστηρίου για επισκευή, ο Ανάδοχος  δεν δεσμεύεται για αντικατάσταση αυτού ή για εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος αποκατάστασή του εκτός αν έχει ρητά συμφωνηθεί διαφορετικά. Τα έξοδα της μεταφοράς του εξοπλισμού για επισκευή εκτός του τμήματος της αιμοδοσίας βαρύνουν το Νοσοκομείο.

·         Στην σύμβαση υποστήριξης δεν περιλαμβάνεται η λήψη αντιγράφων ασφαλείας της βάσης δεδομένων και των εφαρμογών του Νοσοκομείου. Το Νοσοκομείο οφείλει να λαμβάνει καθημερινά και κυκλικά αντίγραφα ασφαλείας για την ασφάλεια των δεδομένων του. Το Νοσοκομείο οφείλει να παραδώσει στον Ανάδοχο τα αντίγραφα ασφαλείας που τηρεί σε περίπτωση που αυτά είναι απαραίτητα για την ανόρθωση της βλάβης στο πληροφορικό σύστημα.

·         Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει στο Νοσοκομείο τους κωδικούς πρόσβασης της βάσης δεδομένων και έντυπες οδηγίες για την λήψη αντιγράφων ασφαλείας της βάσης δεδομένων και των εφαρμογών της.

·         Το Νοσοκομείο οφείλει άμεσα να ενημερώνει τον Ανάδοχο για τυχόν εμφανιζόμενο πρόβλημα. Οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ της εταιρείας και του Νοσοκομείου για τυχόν εμφανιζόμενο πρόβλημα θα πρέπει γίνεται εγγράφως. Ο Ανάδοχος δεν δεσμεύεται για επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος εάν αυτό δεν περιγραφεί επαρκώς και δεν αποσταλεί μέσω fax.

·         Οι χρήστες του συστήματος οφείλουν να διατηρούν την σωστή και όπως έχει υποδειχθεί από την εταιρεία λειτουργία του συστήματος. Ο Ανάδοχος δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβες που τυχόν εμφανιστούν λόγω κακής χρήσης (π.χ. ρίψη υγρών στο υπολογιστικό σύστημα, βίαιη χρήση του κτλ.) ή για κατ’ επανάληψη εμφάνιση των ιδίων προβλημάτων όταν αυτά έχουν αποδεδειγμένα αντιμετωπισθεί με επιτυχία.

·         Η σύμβαση υποστήριξης (εκτός αν έχει οριστεί διαφορετικά) δεν περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στο προσωπικό. Σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί τότε θα κοστολογείται σύμφωνα με τον επίσημο τιμοκατάλογο του Ανάδοχου.

·         Στα πλαίσια της σύμβασης υποστήριξης δεν περιλαμβάνεται η υποχρέωση κατασκευής τυχόν αιτούμενων επεκτάσεων ή αλλαγών στην διαμόρφωση της βάσης δεδομένων ή των εντύπων που εκδίδονται από το  λογισμικό. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο ζητηθεί από πλευράς του Νοσοκομείου, αποτελεί αντικείμενο ξεχωριστής συμφωνίας.

·         Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν υποχρεούται από την σύμβαση υποστήριξης να καταβάλλει στο άλλο μέρος έμμεσες, αποθετικές ζημίες ή/ και διαφυγόν κέρδος, όπως ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό, απώλεια εργασιών, αρχείων ή εσόδων κλπ. Πέραν τούτου ρητά συμφωνείται ότι το συνολικό ποσό για το οποίο τα συμβαλλόμενα μέρη θα ευθύνονται για αποκατάσταση  ζημιών, είναι μηδενικό.

·         Σε κάθε περίπτωση παρουσίας τεχνικού του Ανάδοχου στον χώρο του Νοσοκομείου θα εκδίδεται δελτίο εργασίας που θα βεβαιώνει την παρουσία του τεχνικού. Το δελτίο αυτό θα υπογράφεται από την διεύθυνση του αντίστοιχου τμήματος  ή από άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο το οποίο θα υποδειχθεί από την διεύθυνση του αντίστοιχου τμήματος. Σε περίπτωση εκτάκτων κλήσεων που οι τεχνικοί του Ανάδοχου περατώσουν τις υπηρεσίες σε ώρες που δεν υπάρχει εξουσιοδοτημένο άτομο, η διάρκεια της εργασίας θα βεβαιώνεται σε κάθε περίπτωση από τον ανώτερο από τους παρόντες στην βάρδια ενυπόγραφα πάνω στο δελτίο εργασίας.

·         Δυο (2) ημερήσιες επισκέψεις στους χώρους του Νοσοκομείου και σε ημερομηνίες που θα προσυμφωνηθούν - προκειμένου να ελέγχεται η προληπτικά λειτουργία του συστήματος. Oι νέες εκδόσεις θα εγκαθίστανται στην διάρκεια της τακτικής προγραμματισμένης επίσκεψης και δεν θα υπάρχει καμία επιπλέον χρέωση υπηρεσιών εγκατάστασης.

·         Σε κάθε περίπτωση τα έξοδα παραμονής «εκτός έδρας» τεχνικού και εισιτήρια κίνησης για τις δυο (2) ημερήσιες επισκέψεις βαραίνουν τον Ανάδοχο.

·         Για το Νοσοκομείο οι τιμές για τις προσφερόμενες υπηρεσίες, εφόσον εξαντληθούν οι δυο (2) προληπτικές επισκέψεις, διαμορφώνονται ως εξής:

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ελάχιστη χρέωση

Τιμή Μονάδας χωρίς ΦΠΑ

Σύνολο προσφερόμενης τιμής χωρίς ΦΠΑ

Ποσοστό

ΦΠΑ

24%

Συνολικό  Κόστος

με ΦΠΑ

Ανθρωποημέρα τεχνικού

1 ημέρα

€ 300,00

€ 300,00

€ 72,00

€ 372,00

Έξοδα παραμονής «εκτός έδρας»  τεχνικού και εισιτήρια κίνησης

1 ημέρα

€ 250,00

€ 250,00

€ 60,00

€ 310,00

 

 

 

 

 

Ως εργάσιμες ημέρες και ώρες ορίζονται όλες οι ημέρες της ημερολογιακής εβδομάδος από Δευτέρα έως και Παρασκευή  και  σε ώρες   από   08:30 έως   και 16:30 εξαιρουμένων των επισήμων αργιών και εθνικών εορτών, εκτός εάν  συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ του Νοσοκομείου και του Ανάδοχου.

 

 

Πληροφοριακό σύστημα εργαστηρίων (LIS)

Ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης του πληροφοριακού Συστήματος Εργαστηρίων Medilab LIS, Lab-Order, Medilab i-View, Medilab i-View Online, και Medilab i-Orders Rules της εταιρείας COMPUTER CONTROL SYSTEMS A.E

Υποχρεώσεις Αναδόχου

1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση.

2. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους σχετική με απασχόληση προσωπικού, υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβαση να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις τις περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του Ν 4412/2016.

4.Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση της εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες, που αυτή περιλαμβάνει, διαθέτοντας άτομα με την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης.

5.Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής

6. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.

7 Ο Ανάδοχος, εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται να παρίσταται σε έως δύο υπηρεσιακές συνεδριάσεις ανά μήνα, έως την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, (τακτικές και έκτακτες), που αφορούν στην προμήθεια, παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβαση να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις τις περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του Ν 4412/2016.

 

 

Πληροφοριακό σύστημα νοσοκομείου

Ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης πληροφοριακού συστήματος Infohealth της εταιρείας Siba Soft A.E.

Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες, που θα παρασχεθούν στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας – Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας & Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας είναι:

 

Α/Α

Κωδικός Υπηρεσίας

Περιγραφή Υπηρεσίας

1.

Τεκμηρίωση Αλλαγών (Change Documents)

Παροχή τεκμηρίωσης των αλλαγών του Λογισμικού Συστήματος, ή επικαιροποίηση της υπάρχουσας τεκμηρίωσης σε ηλεκτρονική ή / και έντυπη μορφή.

2.

Διαχείριση Σφαλμάτων (Problem Management)

Επίλυση των Σφαλμάτων, δηλαδή αυτών που προκαλούν την μη λειτουργία του υπό συντήρηση Λογισμικού Συστήματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές του, όπως αυτές αναπτύχθηκαν και οριστικοποιήθηκαν κατά την παραλαβή του. Πρόκειται για τα λειτουργικά Σφάλματα (bugs) του Λογισμικού Συστήματος.

3.

Τράπεζα Αιτήσεων (Request Desk

Παροχή Υπηρεσίας Τράπεζας Αιτήσεων (Request Desk), για τις παρακάτω λειτουργίες:

1.        Λήψη των κλήσεων αναφοράς Αιτήσεων συντήρησης του ΠΕΛΑΤΗ. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ αναφέρει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, είτε τηλεφωνικά, είτε με τηλεομοιοτυπία (fax), είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), κάθε αίτημά του, που μπορεί να αφορά σε Αίτηση συντήρησης του Λογισμικού Συστήματος.

       Ο χρόνος κατά τον οποίο οι Αιτήσεις θα είναι αποδεκτές από το Request Desk, είναι όλες οι εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα ως Παρασκευή και ώρες από τις 9:00 π.μ. ως τις 17:00 μ.μ. Ως χρόνος παραλαβής από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ των Αιτήσεων που αποστέλλει ο ΠΕΛΑΤΗΣ κατά τη διάρκεια μη εργασίμων ωρών θα θεωρείται η ώρα 9:00 π.μ., της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά από την αποστολή της Αίτησης

2.      Καταγραφή των Αιτήσεων συντήρησης.

3.      Ταξινόμηση των Αιτήσεων συντήρησης.

4.       Με την ολοκλήρωση της καταγραφής και ταξινόμησης ο πελάτης λαμβάνει μέσω μαιλ, ενημέρωση σχετικά με τη ορθή λήψη του αιτήματος και τον αριθμό πρωτοκόλλου του αιτήματος, όπως αυτός έχει δοθεί από τον Κεντρικό Σύστημα Υποστήριξης Αιτημάτων Πελατών της εταιρείας (Link Customer)

5.       Δρομολόγηση των Αιτήσεων συντήρησης, προς διεκπεραίωση.

6.       Παρακολούθηση των Αιτήσεων μέχρι το κλείσιμό τους.

7.       Ενημέρωση του ΠΕΛΑΤΗ για την κατάσταση των Αιτήσεων με πρόσβαση σε Web Εφαρμογή (με ονομασία Link Customer), μέσω του site της εταιρείας το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.sibasoft.gr. Ο Πελάτης μπορεί, αφού συνδεθεί με τον προσωπικό του Κωδικό, να εποπτεύσει και να εξάγει σε επεξεργάσιμο αρχείο τύπου excel, τα αιτήματα (ανά αίτημα, σε σύνδεση με τον αριθμό πρωτοκόλλου που του έχει κοινοποιηθεί ή για το σύνολο των αιτημάτων) που έχει αποστείλει και τις τηλεφωνικές κλήσεις μέσω των οποίων έχει εξυπηρετηθεί (εισερχόμενες κ εξερχόμενες για το τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας). Η ενημέρωση της βάσης δεδομένων, γίνεται καθημερινά και αφορά την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα και όχι σε πραγματικό χρόνο.

4.

Παροχή Βοήθειας (Help Desk)

Τηλεφωνική εξυπηρέτηση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Τηλεφωνική υπηρεσία παροχής βοήθειας (help desk) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για επίλυση προβλήματος και άμεσης βοήθειας, σχετικά με τη χρήση και τις λειτουργίες του Λογισμικού Συστήματος, για θέματα που δεν αντιμετωπίζονται από τα αντίστοιχα εγχειρίδια.

Η υπηρεσία αυτή, παρέχεται μόνο στους εκπαιδευμένους και υπεύθυνους χρήστες (key users) του Λογισμικού Συστήματος.

Η υπηρεσία αυτή δεν αφορά σε παροχή εκπαίδευσης ή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

5.

Νέες Εκδόσεις Λογισμικού Συστήματος (New Versions Info Health)

Βελτιωτική συντήρηση με την παροχή και την εγκατάσταση των νέων εκδόσεων του Λογισμικού Συστήματος, εφόσον και όταν κυκλοφορήσουν.

Οι λειτουργικές και τεχνικές βελτιώσεις που θα ενσωματωθούν στις νέες εκδόσεις του Λογισμικού Συστήματος, αποφασίζονται και έγκεινται στην αποκλειστική κρίση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

6.

Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (Database Administration)

Υπηρεσίες διαχείρισης της σχεσιακής βάσης δεδομένων του Συστήματος, προκειμένου να επιλύονται ή να μην εμφανίζονται προβλήματα στο σύστημα.

Οι υπηρεσίες, που εντάσσονται στη διαδικασία διαχείρισης βάσης δεδομένων, έχουν ως σκοπό τη δυνατότητα του Λογισμικού Συστήματος να χρησιμοποιεί και να αποθηκεύει τα δεδομένα με εξασφάλιση:

      Της ακεραιότητας (integrity) των δεδομένων

      Της διαθεσιμότητας (availability) των δεδομένων

      Της ικανοποιητικής ταχύτητας (performance) πρόσβασης στα δεδομένα

      Της διαφύλαξης των δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση (security)

Οι υπηρεσίες αφορούν τη βάση δεδομένων του Info Health και το σχήμα αυτής στον προϊόν Oracle Και όχι υπηρεσίες που αφορούν αποκλειστικά και ΜΟΝΟ την Oracle (νέα εγκατάσταση – μετάπτωση κα).

7.

Έλεγχος ορθής λήψης αντιγράφων ασφαλείας

Έλεγχος για ορθή λήψη αντιγράφων ασφαλείας μέσω διαδικασίας ανάκαμψης από καταστροφή, 1 κατ έτος.

8.

Υποστήριξη Διασυνδέσεων – Διεπαφών

Αναβάθμιση διασυνδέσεων – διεπαφών (interfaces) με τρίτα πληροφοριακά συστήματα, καθώς και επέκταση – τροποποίηση – βελτίωση των υφιστάμενων σεναρίων διασύνδεσης.

 

Υπό Συντήρηση Πληροφοριακό Σύστημα Info Health (Εφαρμογές & Λειτουργίες)

Τα τμήματα του Info Health που λειτουργούν στην Νοσοκομειακή Μονάδα Καλαμάτας και Κυπαρισσίας και για τα οποία προορίζεται η σύμβαση συντήρησης είναι τα παρακάτω:

A/A

ΚΑΛ

ΚΥΠ

ΤΜΗΜΑ

(ΕΦΑΡΜΟΓΗ)

 

 

1

 

 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

 

 

 

 

 

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

 

 

 

 

Δημόσιο Λογιστικό (Πλήρης Τήρηση λογαριασμών τάξεως)

 

 

 

Γενική Λογιστική

 

 

 

Αναλυτική Λογιστική

 

 

 

Αυτοματοποιημένη δημιουργία άρθρων στη λογιστική.

 

 

 

Μηνιαία Συγκεντρωτική Τιμολογίων Πελατών-Προμηθευτών/ ΜΥΦ. Αυτοματοποιημένη έκδοση αρχείων για TAXIS (Διαλειτουργικότητα).

 

 

 

Εργασίες Τέλους χρήσης (ανατροπές) για το μητρώο Δεσμεύσεων – Προϋπολογισμό

 

 

 

Εργασίες Τέλους Χρήσης – Ισολογισμός για τη Λογιστική

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟ

ΓΙΣΜΟΣ

 

 

 

 

Διαχείριση Προϋπολογισμού: Σύνταξη, Αναπροσαρμογές, Κλείσιμο έτους (Εποπτεία εκτέλεσης προϋπολογισμού σε πραγματικό χρόνο).

 

 

 

Γ Χρήση στον προϋπολογισμό

 

 

ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ (ΠΔ113)

Αιτήσεις Δέσμευσης: σύνταξη , έγκριση ή απόρριψη, Σύνδεση με Σύμβαση για Υπηρεσίες και Πάγια.

 

 

ΕΣΟΔΑ

Βεβαίωση εσόδων και Σύνδεση με Γραμμάτιο Είσπραξης.

 

 

 

 

ΕΞΟΔΑ

 

 

 

 

Παραστατικά Προμηθευτών, σε σύνδεση με συμβάσεις προμηθευτών.

 

 

 

Ενεχυρίαση παραστατικών

 

 

 

 

ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ

 

 

 

 

 

Εφαρμογή ΠΔ 136 για τον αυτοματοποιημένο χαρακτηρισμό των ενταλμάτων: Θεωρημένο ή Αθεώρητο.

 

 

 

Προμηθευτών

 

 

 

Μισθοδοσίας

 

 

 

Καυσίμων

 

 

 

Απόδοσης Κρατήσεων

 

 

 

Προκαταβολών

 

 

 

Πάγια Προκαταβολή

2.1

 

 

ΤΑΜΕΙΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

 

 

 

 

Έκδοση γραμματίων είσπραξης για κάθε είδους έσοδο. Είσπραξη εσόδων ΔΠΥ Ασθενών, Είσπραξη Εσόδων ΔΠΥ Από ασφαλιστικά ταμεία. Σύνδεση με όλα τα εσωτερικά ταμεία του Νοσοκομείου για παραλαβή – παράδοση χρημάτων.

Πλήρες Σύστημα Πληροφοριακών Οθονών και Εκτυπώσεων.

2.2

 

 

 

ΤΑΜΕΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

 

 

 

 

Χειρόγραφες Επιταγές

 

 

 

Μηχανογραφημένες Επιταγές

 

 

 

Αυτόματη λήψη ενταλμάτων προς εξόφληση.

 

 

 

Αυτοματοποιημένη έκδοση βεβαιώσεων παρακράτησης φόρου για TAXIS. (Διαλειτουργικότητα)

 

 

 

Πλήρες Σύστημα Πληροφοριακών Οθονών και Εκτυπώσεων

3

 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ

 

 

 

 

 

 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ

 

 

 

 

Κατηγορίες Εσόδων που εκκαθαρίζονται για πελάτες (αυτοματοποιημένα):

2        Νοσήλια (Ιδιώτες – ΕΟΠΥΥ – Λοιπά Ταμεία)

3        Συνταγές Εξωτερικών Ασθενών

4        Παρακλινικές Εξετάσεις ασθενών

5        Υλικά σε Εξωτερικούς ασθενείς

6        Συνεδρίες ΜΤΝ (χωρίς διασύνδεση με ΕΟΠΥΥ).

7        Έσοδα ΤΕΠ

8        Επισκέψεις ασθενών ΤΕΙ

 

 

 

Πλήρη διαχείριση Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (ΚΕΝ)

 

 

 

Εκκαθάριση και τιμολόγηση ασθενών. Εκκαθάριση και τιμολόγηση Ασφαλιστικών ταμείων. Ειδική ενότητα για ασθενείς ΕΟΠΥΥ.

 

 

 

HL7 Yποβολή Νοσηλίων ΕΟΠΥΥ. Αυτόματη παραγωγή μηνύματος και δυνατότητα αναίρεσης αυτού και επανέκδοσης όσες φορές επιθυμεί ο χρήστης(Διαλειτουργικότητα)

 

 

 

Πλήρες Σύστημα Πληροφοριακών Οθονών και Εκτυπώσεων

4

 

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ