ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ_ΟΚΤ 2020

Η προσφορά να είναι ενυπόγραφη, εντός κλειστού φακέλου και να κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου Καλαμάτας, έως και την 13.11.2020.