ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ (ΠΡΟΧ 11/2013)

           ΚΑΛΑΜΑΤΑ 11-6-2013

  

                                                             Αρ. Πρωτ. 11225

     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

6η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                   ΑΔΑ: ΒΕΖΓ4690ΒΦ-Ο69

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ-                                            

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

ΤΜΗΜΑ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΣΤΡΙΜΠΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Τ.Κ. 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ                                                   

ΤΗΛ: 27213-63128,130

FΑΧ : 27213-63129

E-MAIL:promithies@nosokomeiokalamatas.gr

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   11 / 2013

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (Νοσοκομειακή Μονάδα Καλαμάτας)

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πρόχειρος Διαγωνισμός

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η χαμηλότερη τιμή

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ημερομηνία:28/06/2013

Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 10:00π.μ .

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Γ.Ν Μεσσηνίας , Αντικάλαμος Μεσσηνίας

ΤΚ 24100, Καλαμάτα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΧΑΡΤΙ

Κωδικός Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ)

1293

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Τακτικός Προϋπολογισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

30199330-2

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

4.618,34 € συμπ.ΦΠΑ (Νοσοκομειακή Μονάδα Καλαμάτας)

1.952,01 € συμπ.ΦΠΑ (Νοσοκομειακή Μονάδα Κυπαρισσίας)

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΜΧ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1 έτος

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Παράδοση στις Αποθήκες των Νοσοκομειακών Μονάδων

Έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις:

α) Του Ν. 2286/95 «Περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»

β) Του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)»

γ) Του Ν 2889/2001 (Φ.Ε.Κ. 37/Α/2001)

δ) Του Ν. 2955/2001 (Φ.Ε.Κ. 256/Α/2001)

ε) Του Ν. 3580/2007(Φ.Ε.Κ. 134/Α/2007)

στ) Του Ν. 3548/2007 περί Δημοσιεύσεων φορέων Δημοσίου

ζ)Του Ν.3867/2010 (Φ.Ε.Κ. Α/128/3-08-2010)

η)Του Ν. 4052/1-03-2012

2. Τις Αποφάσεις:

2.1. Την με αριθ. 446/19-04-2013.απόφαση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων-Ηπείρου –Δυτικής Ελλάδος  με θέμα «Έγκριση της τηρηθείσας διαδικασίας συγκρότησης επιτροπών διενέργειας & αξιολόγησης των διαγωνισμών που εντάσσονται στο ΠΠΥΥ 2012.

2.2 Την Κ.Υ.Α. με αριθμ. 3567/09-05-2012 του Υφυπουργού Υγείας & Κοινωνικής   Αλληλεγγύης και του Υπουργού Οικονομικών περί: «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών , Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έτους 2012, με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό , το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές>>.

2.3 Την με αριθμ. Πρωτ.: 6881/03.10.2012 απόφαση της Ε.Π.Υ. με θέμα :.

2.4 Την υπ’ αριθμ. 23/18-12-2012 απόσπασμα πρακτικού από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας με θέμα <

2.5 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1393/25-01-2013 απόφαση Διοικητή 6ης Υ.Π.Ε. σχετικά με τον ορισμό φορέων   υλοποίησης των διαγωνισμών του ΠΠΥΥ 2012 –πιστώσεις 2013.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

 

Με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Συνεχούς χαρτιού για εκτυπωτές ηλεκτρονικών συσκευών, συνολικού προϋπολογισμού έξι χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (6.570,35 €) αναλυτικά 4.618,34 € συμπ.ΦΠΑ Νοσοκομειακή Μονάδα Καλαμάτας & 1.952,01 € συμπ.ΦΠΑ Νοσοκομειακή Μονάδα Κυπαρισσίας , με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

 

 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ


Αναθέτουσα Αρχή : Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (Νοσοκομειακή Μονάδα Καλαμάτας) Διεύθυνση Αντικάλαμος Μεσσηνίας ΤΚ 24100, Καλαμάτα Τηλέφωνο : 27213-63128,130 Φαξ : 27213-63129

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Πληροφορίες: κος Στριμπάκος Κων/νος

 2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πρωτόκολλο Νοσοκομειακής Μονάδας Καλαμάτας

27/06/2013 Ημέρα Πέμπτη

Ώρα 14:30

Νοσοκομειακή Μονάδα Καλαμάτας, Αντικάλαμος Μεσσηνίας, Τ.Κ 24100, Καλαμάτα

28/06/2013

Ημέρα Παρασκευή

Ώρα: 10:00π.μ.

 

 

 

 

Οι υποψήφιοι Προμηθευτές πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους μέχρι τις 27/06/2013, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 14:30μ.μ. στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, Διευθ.: Αντικάλαμος Μεσσηνίας, ΤΚ 24100, Καλαμάτα. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής επί της, Διευθ.:Αντικάλαμος Μεσσηνίας ΤΚ 24100, Καλαμάτα, στις 28/06/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα   10:00π.μ.

 

3. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.nosokomeiokalamatas.gr) Γραφείο Προμηθειών Νοσοκομείου

 

4. Επιτροπη Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού

Το άρθρο 4 του Ν. 2955/01.

 1. 1.Το άρθρο 38 του ΠΔ 118/07.
 2. 2.Την αριθμ. Πρωτ. 11081/14-12-2011 απόφαση (ΦΕΚ 2957/23-12-2011, τεύχος Β΄)

         για την ‘’ Έγκριση συγκρότησης συλλογικών οργάνων, για την διεξαγωγή των

         διαγωνισμών, των φορέων του άρθρου 9, παραγρ. 1 του Ν. 3580/07’’

 1. 3.Την με αριθμ. Πρωτ. 446/19-04-2013 απόφαση της 6ης Υπ έγκριση της διαδικασίας

συγκρότησης των επιτροπών διενέργειας & αξιολόγησης των διαγωνισμών που         εντάσσονται στο ΠΠΥΥ   2012

 

4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

α.α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1.

Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους της διακήρυξης. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι: 1. ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και2. φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις3. εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

2.

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

5. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές είναι δυνατό:

 

α. να υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι και την
προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι 27/06/2013, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 14:30μ.μ.

β. να αποστέλλονται στη διεύθυνση της Νοσοκομειακής Μονάδας με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού (αρ. 11 παρ. 4 Π.Δ. 118/2007). Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

6. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 118/07, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δυο αντίγραφα. Σε ένα από τα αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” να μονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο και να φέρει συνεχή αρίθμηση. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς.2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.

2.3. Ο αριθμός της διακήρυξης και το αντικείμενο του διαγωνισμού.

2.4. Η ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού.

2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα

3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά
στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

3.1. ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της προσφοράς, (Πρωτότυπα και αντίγραφα),
τοποθετούνται σε σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την
ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».

3.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο), τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς θα υποβληθεί και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD), το οποίο θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Μόνη εξαίρεση αποτελούν τα συνοδευτικά φυλλάδια (prospectus, συνοπτικά φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών υλικού / λογισμικού κλπ.) τα οποία μπορεί να υποβληθούν μόνον εντύπως εφόσον υπάρχει τεκμηριωμένη αδυναμία υποβολής τους σε ηλεκτρονική μορφή.

3.3. TA OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Πρωτότυπο και αντίγραφο) επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Οι πίνακες της οικονομικής προσφοράς θα υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD), το οποίο θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής προσφοράς.

3.4. Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα
φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

7. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 • Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ.
 • Κάθε είδους άλλη δαπάνη (έξοδα μεταφοράς, έξοδα τοποθέτησης, κόστος ασφάλισης, χρηματοοικονομικά έξοδα κ.λπ.) βαρύνει τον προμηθευτή και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά.
 • Οι τιμές θα καταγράφονται ως εξής:

Α) Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ

Β) Σύνολο προσφερόμενης τιμής

Γ) Ποσοστό ΦΠΑ και Σύνολο ΦΠΑ

Δ) Συνολικό κόστος με ΦΠΑ

 • Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να εναρμονίζεται με αυτή του Παρατηρητηρίου τιμών όπως αυτή καταγράφηκε κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής προσφορών (Ν.4052/2013 άρθρο 14 παρ. 7)
 • Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.

Προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις:

1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού.

2. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών.

3. Προσφορά που δεν καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές.

4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης.

5. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.

6. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.

7. Προσφορά που τα είδη δεν έχουν αντιστοιχηθεί με τον κωδικό του Παρατηρητηρίου Τιμών .

 • Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προμήθειας .
 • Χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε εκατόν είκοσι ημέρες (120) .
 • Προσφορές που κατατίθενται μετά την 27/06/2013, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 14:30μ μ., είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.
 • Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη Διακήρυξη.
 • Εναλλακτικές προσφορές, απορρίπτονται.
 • Ανάρτηση των υπογραφουσών συμβάσεων στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.nosokomeiokalamatas.gr)
 • Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στο Τμήμα και στο χώρο που θα υποδεικνύεται από το Νοσοκομείο.
 • Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συνολικού συμβατικού τιμήματος του τμήματος που θα αναλάβει, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
 • Επί των τιμολογίων προμήθειας των υλικών θα ισχύουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

Α. Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, άρθρο 22 Π.Δ. 422/1981): 1,5%

B. Επί του ποσού της πρώτης κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 2%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου (άρθρο 10 ν. 187/1943).

Γ. Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β΄/24-3-΄09) :2,00% (δύο τοις εκατό) επί του τιμολογίου αφού αφαιρεθεί ο ΦΠΑ και κάθε άλλο παρα-κρατούμενο ποσό υπέρ τρίτου.

Δ. Κατά την πληρωμή του τμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος 4%

Ε. Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ,σε ποσοστό 0,10% επί της αξίας κάθε σύμβασης (εκτός ΦΠΑ).

 

                                                                     Ο Διοικητής

Του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας

 

 

 

                                                      Γεώργιος Μπέζος

 

πατήστε εδώ για τον πίνακα ειδών

 

 
Γ.Ν. Καλαμάτας - Sticker Enviromental Bronze
Video Γ.Ν Καλαμάτας
Videos - Ανασκόπηση γεγονότων του Νοσοκομείου Καλαμάτας
Το Υπουργείο Υγείας στη Δι@ύγεια.
Το Υπουργείο Υγείας στη Δι@ύγεια
Το Γ.Ν. Καλαμάτας στη Δι@ύγεια.
Το Γ.Ν. Καλαμάτας στη Δι@ύγεια
Γ.Ν. Καλαμάτας και ESY.net
Γ.Ν. Καλαμάτας και ESPA
Απολογισμός δράσης της Διοίκησης για το έτος 2013
Απολογισμός δράσης της Διοίκησης για το έτος 2012
Απολογισμός δράσης της Διοίκησης για το έτος 2011
Γ.Ν. Καλαμάτας - Ιατρικός Τουρισμός
Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, Παράρτημα Μεσσηνίας
Ε.Κ.Α.Β.